Содержание

226 податкового кодексу рф

Стаття 226 НК РФ. Особливості обчислення податку податковими агентами. Порядок і терміни сплати податку податковими агентами

Нова редакція ст. 226 НК РФ

1. Російські організації, індивідуальні підприємці, нотаріуси, які займаються приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також відокремлені підрозділи іноземних організацій в Російській Федерації, від яких або в результаті відносин з якими платник податків одержав доходи, зазначені в пункті 2 цієї статті, зобов'язані обчислити, утримати у платника податків і сплатити суму податку, обчислену відповідно до статті 224 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. Податок з доходів адвокатів обчислюється, утримується і сплачується колегіями адвокатів, адвокатськими бюро та юридичними консультаціями.

Зазначені в абзаці першому цього пункту особи іменуються в цій главі податковими агентами.

здесь реклама 1

2. Обчислення сум та сплата податку згідно з цією статтею виробляються по відношенню до всіх доходів платника податків, джерелом яких є податковий агент, з заліком раніше утриманих сум податку (за винятком доходів, щодо яких обчислення сум податку проводиться відповідно до статті 214.7 цього Кодексу ), а у випадках і порядку, передбачених статтею 227.1 цього Кодексу, також з урахуванням зменшення на суми фіксованих авансових платежів, сплачених платником податку.

Особливості обчислення і (або) сплати податку на окремі види доходів встановлюються статтями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 і 228 цього Кодексу.

3. Обчислення сум податку проводиться податковими агентами на дату фактичного отримання доходу, яка визначається відповідно до статті 223 цього Кодексу, наростаючим підсумком з початку податкового періоду стосовно до всіх доходів (за винятком доходів від пайової участі в організації, а також доходів, щодо яких обчислення сум податку проводиться відповідно до статті 214.7 цього Кодексу), до якої застосовуватиметься податкова ставка, встановлена ​​пунктом 1 статті 224 цього Кодексу, нарахованих податкової де платнику за даний період, з заліком утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду суми податку.

Сума податку стосовно доходів, щодо яких застосовуються інші податкові ставки, а також до доходів від пайової участі в організації обчислюється податковим агентом окремо по кожній сумі вказаного доходу, нарахованого платнику податку.

Обчислення суми податку здійснюється без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів, і утриманих іншими податковими агентами сум податку.

4. Податкові агенти зобов'язані утримати нараховану суму податку безпосередньо з доходів платника податку при їх фактичної виплати з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

При виплаті платнику податку доходу в натуральній формі або отриманні платником податку доходу у вигляді матеріальної вигоди утримання обчисленої суми податку проводиться податковим агентом за рахунок будь-яких доходів, що виплачуються податковим агентом платнику податків у грошовій формі. При цьому утримувана сума податку не може перевищувати 50 відсотків суми виплачуваного доходу в грошовій формі.

здесь реклама 2

Положення цього пункту не поширюються на податкових агентів, які є кредитними організаціями, стосовно утримання та сплати сум податку з доходів, отриманих клієнтами зазначених кредитних організацій (за винятком клієнтів, які є співробітниками зазначених кредитних організацій) у вигляді матеріальної вигоди, що визначається відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 1 статті 212 цього Кодексу.

5. При неможливості протягом податкового періоду утримати у платника податків обчислену суму податку податковий агент зобов'язаний в термін не пізніше 1 березня року, наступного за минулим податковим періодом, у якому виникли відповідні обставини, письмово повідомити платнику податків і податковому органу за місцем свого обліку про неможливість утримати податок, про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку.

Форма повідомлення про неможливість утримати податок, про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку, а також порядок його подання до податкового органу затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

Податкові агенти - російські організації, які мають відокремлені підрозділи, організації, віднесені до категорії великих платників податків, індивідуальні підприємці, які складаються в податковому органі на обліку за місцем здійснення діяльності в зв'язку з застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та (або) патентної системи оподаткування, повідомляють про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку в порядку, аналогічному порядку, пр редбачені пунктом 2 статті 230 цього Кодексу.

6. Податкові агенти зобов'язані перераховувати суми обчисленого й утриманого податку не пізніше дня, наступного за днем ​​виплати платнику податку доходу.

При виплаті платнику податку доходів у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи допомогу по догляду за хворою дитиною) і у вигляді оплати відпусток податкові агенти зобов'язані перераховувати суми обчисленого й утриманого податку не пізніше останнього числа місяця, в якому проводилися такі виплати.

7. Сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується до бюджету за місцем обліку (місцем проживання) податкового агента в податковому органі, якщо інший порядок не встановлений цим пунктом.

Податкові агенти - російські організації, зазначені в пункті 1 цієї статті, які мають відокремлені підрозділи, зобов'язані перераховувати обчислені та сплачені суми податку до бюджету як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження кожного свого відокремленого підрозділу.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за місцем знаходження відокремленого підрозділу організації, визначається виходячи із суми доходу, що підлягає оподаткуванню, що нараховується і виплачується працівникам цього відокремленого підрозділу, а також виходячи із сум доходів, що нараховуються та виплачуються за договорами цивільно-правового характеру, що укладається з фізичними особами відокремленим підрозділом (уповноваженими особами відокремленого підрозділу) від імені такої організації.

Податкові агенти - індивідуальні підприємці, які складаються в податковому органі на обліку за місцем здійснення діяльності в зв'язку з застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та (або) патентної системи оподаткування, з доходів найманих працівників зобов'язані перераховувати обчислені і утримані суми податку до бюджету за місцем свого обліку в зв'язку із здійсненням такої діяльності.

7.1. Податковими агентами для цілей цієї глави визнаються також російські організації, які виробляють перерахування сум грошового забезпечення, грошового утримання, заробітної плати, інших ресурсів (інших виплат) військовослужбовцям та особам цивільного персоналу (федеральним державним цивільним службовцям і працівникам) Збройних Сил Російської Федерації.

Сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом з зазначених сум, перераховується до бюджету за місцем обліку податкового агента в податкових органах.

8. Утримана податковим агентом з доходів фізичних осіб, щодо яких він зізнається джерелом доходу, сукупна сума податку, що перевищує 100 рублів, перераховується до бюджету в установленому цією статтею порядку. Якщо сукупна сума утриманого податку, що підлягає сплаті до бюджету, становить менше 100 рублів, вона додається до суми податку, що підлягає перерахуванню до бюджету в наступному місяці, але не пізніше грудня поточного року.

9. Сплата податку за рахунок коштів податкових агентів не допускається. При укладанні договорів та інших угод забороняється включення до них податкових застережень, відповідно до яких виплачують дохід податкові агенти беруть на себе зобов'язання нести витрати, пов'язані зі сплатою податку за фізичних осіб.

Коментар до статті 226 НК РФ

Податковий кодекс РФ передбачає, що податок на доходи фізичних осіб перераховується до бюджету в особливому порядку.

У більшості випадків податок до бюджету перераховують не власними платники податків, а податкові агенти.

Відносно податку на доходи фізичних осіб податковими агентами визнаються (ст. 226 НК РФ):

- колегії адвокатів, адвокатські бюро і юридичні консультації;

- постійні представництва в Росії іноземних організацій.

З 1 січня 2007 року в Податковому кодексі РФ розширено поняття податкових агентів.

У новій редакції ст. 226 Податкового кодексу до податкових агентів додалися нотаріуси, які займаються приватною практикою, і адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети.

Це означає, що кожен раз, коли організація або індивідуальний підприємець (з перерахованих вище) виплачує фізичним особам дохід, ця організація або індивідуальний підприємець виступає в ролі податкового агента. Тобто він зобов'язаний обчислити податок, утримати його з доходів платника податків - фізичної особи та перерахувати утриману суму податку до бюджету.

З наведеного вище правила є винятки. У п. 2 ст. 226 НК РФ записано, що джерело виплати доходу в деяких випадках не несе функцій податкового агента.

Так, самостійно сплачують податок на доходи фізичних осіб:

- індивідуальні підприємці - за доходами від підприємницької діяльності;

- приватні нотаріуси та інші особи, які займаються приватною практикою відповідно до чинного законодавства, - за доходами, отриманими від приватної практики.

Крім того, самостійно повинні заплатити податок фізичні особи, які отримують, зокрема, такі доходи:

- за договорами цивільно-правового характеру, укладеними з іншою фізичною особою, яка не є податковим агентом (наприклад, до таких належать договори найму та оренди майна у іншої фізичної особи);

- від джерел за межами Російської Федерації;

- від продажу майна, що належить цим особам на праві власності;

- у вигляді виграшів, що виплачуються організаторами лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор (у тому числі з використанням ігрових автоматів).

Крім того, обов'язок самостійно заплатити податок покладається на тих фізичних осіб, при виплаті доходів яким податковий агент не мав можливості утримати ПДФО (наприклад, при видачі доходів в натуральній формі).

Зазначені вище платники податків, самостійно сплачують податок, зобов'язані після закінчення року подати до податкової інспекції за місцем свого проживання податкову декларацію. Податковий кодекс РФ встановлює чіткі правила обчислення, утримання та перерахування ПДФО податковими агентами.

1. Податок за ставкою 13 відсотків обчислюється наростаючим підсумком з початку податкового періоду за підсумками кожного місяця стосовно всіх доходів, оподатковуваним за цією ставкою.

2. Податок за ставками 35, 30 і 9 відсотків обчислюється окремо по кожній сумі доходу, нарахованого платнику податку.

3. Податок обчислюється без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів, і відповідно без урахування обчисленого й утриманого з цих доходів податку.

4. Утримання обчисленого податку податковий агент повинен проводити лише з фактично виплачуються платнику податку сум (перераховуються на його рахунок або рахунки третіх осіб за його дорученням). При цьому сума утримання не може перевищувати 50 відсотків суми виплати.

5. Якщо у податкового агента немає можливості утримати податок з доходів платника податків (наприклад, при видачі доходів в натуральній формі або коли заздалегідь відомо, що період, протягом якого може бути утримана сума обчисленого податку, перевищить 12 місяців), він зобов'язаний письмово повідомити про цьому в свою податкову інспекцію. Таке повідомлення необхідно направити протягом місяця з моменту виникнення відповідних обставин. Сплата податку за рахунок власних коштів податкового агента не допускається.

6. Зайве утримані суми податку повертаються податковим агентом платника податку за його письмовою заявою.

7. Не утримані (утримані в повному обсязі) податковими агентами податки стягуються ними з фізичних осіб до повного погашення заборгованості.

Терміни для перерахування податковим агентом ПДФО до бюджету встановлені в п. 6 ст. 226 НК РФ:

Вид доходу Дата перерахування податку

Виплата заробітної плати (гроші на

зарплату отримані за чеком в банку) День отримання готівки

Виплата заробітної плати (сума

заробітної плати перераховується на

банківський рахунок працівника або по

його дорученням на рахунки третіх осіб) День перерахування грошей зі

рахунки податкового агента

Виплата заробітної плати з виручки

податкового агента День, наступний за днем

виплати заробітної плати

Виплата інших видів доходів в

грошовій формі День, наступний за днем

Видача доходу в натуральній формі День, наступний за днем

обчисленої суми податку

Надання доходу у вигляді

матеріальної вигоди День, наступний за днем

обчисленої суми податку

Інший коментар до ст. 226 Податкового кодексу Російської Федерації

Стягнення сум податку на доходи фізичних осіб з самого податкового агента може бути звернено тільки на кошти платника податків, утримані податковим агентом, але не перераховані ним до бюджету.

За рахунок коштів податкового агента також не може бути стягнута недоїмка з податку на доходи фізичних осіб.

Аналогічні висновки відображені в Постановах ФАС Західно-Сибірського округу від 26.01.2006 N Ф04-10081 / 2005 (19077-А46-23), ФАС Східно-Сибірського округу від 30.03.2004 N А69-832 / 03-8-Ф02-930 / 04-С1, ФАС Уральського округу від 23.06.2004 N Ф09-2508 / 04-АК.

Однак існує практика, коли суди стягують з податкового агента суми не стягнутого податку на доходи фізичних осіб (див., Наприклад, Постанова ФАС Поволзької округу від 22.07.2003 N А65-14358 / 2002-СА2-11). При цьому суди посилаються на те, що податковим агентом був порушений пункт 5 статті 226 НК.

Слід проте враховувати, що ряд арбітражних судів вказує на те, що якщо податковий агент не утримав і не перерахував податок до бюджету, то стягнення податку і пені має проводитися не з податкового агента, а з платника податків (фізичної особи) (див., наприклад, Постанова ФАС Східно-Сибірського округу від 23.08.2004 N А74-4459 / 03-К2-Ф02-3288 / 04-С1).

Якщо ж податковий агент справив утримання податку, але при цьому вчасно не перерахував його до бюджету, з нього стягуються пені.

Обчислення сум податку на доходи фізичних осіб проводиться податковими агентами наростаючим підсумком з початку податкового періоду за підсумками кожного місяця стосовно всіх доходів, нарахованих платнику податку за даний період, щодо яких застосовується податкова ставка 13%, з заліком утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду суми податку.

Сума податку з доходів, щодо яких застосовуються інші податкові ставки, обчислюється податковим агентом окремо по кожній сумі доходу, нарахованого платнику податку.

Обчислення суми податку на доходи фізичних осіб провадиться без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів, і утриманих іншими податковими агентами сум податку.

Пункт 2 статті 231 НК встановлює, що не утримані податковим агентом з фізичних осіб або утримані в повному обсязі суми податку на доходи фізичних осіб стягуються до повного погашення заборгованості в порядку, передбаченому ст. 45 Кодексу, яка передбачає судовий порядок стягнення податкової заборгованості з ініціативи податкових органів. Така ситуація можлива, коли податковий агент не має можливості утримати суму податку і повідомляє про це податковому органу.

Якщо податковий агент не позбавлений такої можливості, то за ним зберігається обов'язок утримати належну до сплати суму податку.

У листі УФНС по м Москві від 29.03.2006 N 28-11 / 24199 повідомлено наступне.

Згідно з пунктом 4 статті 226 НК податкові агенти зобов'язані утримати нараховану суму податку на доходи фізичних осіб безпосередньо з доходів при їх фактичної виплати.

Пунктом 2 статті 223 НК визначено, що при отриманні доходу у вигляді оплати праці датою фактичного отримання платником податку такого доходу визнається останній день місяця, за який йому було нараховано дохід за виконані трудові обов'язки відповідно до трудового договору (контракту).

Таким чином, податковий агент виробляє обчислення, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати (в тому числі за першу половину місяця) один раз на місяць при остаточному розрахунку доходу співробітника за підсумками кожного місяця, за який йому було нараховано дохід , в терміни, встановлені п. 6 ст. 226 НК.

Стаття 226. Особливості обчислення податку податковими агентами. Порядок і терміни сплати податку податковими агентами

1. Російські організації, індивідуальні підприємці, нотаріуси, які займаються приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також відокремлені підрозділи іноземних організацій в Російській Федерації, від яких або в результаті відносин з якими платник податків одержав доходи, зазначені в пункті 2 цієї статті, зобов'язані обчислити, утримати у платника податків і сплатити суму податку, обчислену відповідно до статті 224 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. Податок з доходів адвокатів обчислюється, утримується і сплачується колегіями адвокатів, адвокатськими бюро та юридичними консультаціями.

Зазначені в абзаці першому цього пункту особи іменуються в цій главі податковими агентами.

2. Обчислення сум та сплата податку згідно з цією статтею виробляються по відношенню до всіх доходів платника податків, джерелом яких є податковий агент, з заліком раніше утриманих сум податку (за винятком доходів, щодо яких обчислення сум податку проводиться відповідно до статті 214.7 цього Кодексу ), а у випадках і порядку, передбачених статтею 227.1 цього Кодексу, також з урахуванням зменшення на суми фіксованих авансових платежів, сплачених платником податку.

Особливості обчислення і (або) сплати податку на окремі види доходів встановлюються статтями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 і 228 цього Кодексу.

3. Обчислення сум податку проводиться податковими агентами на дату фактичного отримання доходу, яка визначається відповідно до статті 223 цього Кодексу, наростаючим підсумком з початку податкового періоду стосовно до всіх доходів (за винятком доходів від пайової участі в організації, а також доходів, щодо яких обчислення сум податку проводиться відповідно до статті 214.7 цього Кодексу), до якої застосовуватиметься податкова ставка, встановлена ​​пунктом 1 статті 224 цього Кодексу, нарахованих податкової де платнику за даний період, з заліком утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду суми податку.

Сума податку стосовно доходів, щодо яких застосовуються інші податкові ставки, а також до доходів від пайової участі в організації обчислюється податковим агентом окремо по кожній сумі вказаного доходу, нарахованого платнику податку.

Обчислення суми податку здійснюється без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів, і утриманих іншими податковими агентами сум податку.

4. Податкові агенти зобов'язані утримати нараховану суму податку безпосередньо з доходів платника податку при їх фактичної виплати з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

При виплаті платнику податку доходу в натуральній формі або отриманні платником податку доходу у вигляді матеріальної вигоди утримання обчисленої суми податку проводиться податковим агентом за рахунок будь-яких доходів, що виплачуються податковим агентом платнику податків у грошовій формі. При цьому утримувана сума податку не може перевищувати 50 відсотків суми виплачуваного доходу в грошовій формі.

Положення цього пункту не поширюються на податкових агентів, які є кредитними організаціями, стосовно утримання та сплати сум податку з доходів, отриманих клієнтами зазначених кредитних організацій (за винятком клієнтів, які є співробітниками зазначених кредитних організацій) у вигляді матеріальної вигоди, що визначається відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 1 статті 212 цього Кодексу.

5. При неможливості протягом податкового періоду утримати у платника податків обчислену суму податку податковий агент зобов'язаний в термін не пізніше 1 березня року, наступного за минулим податковим періодом, у якому виникли відповідні обставини, письмово повідомити платнику податків і податковому органу за місцем свого обліку про неможливість утримати податок, про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку.

Форма повідомлення про неможливість утримати податок, про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку, а також порядок його подання до податкового органу затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

Податкові агенти - російські організації, які мають відокремлені підрозділи, організації, віднесені до категорії великих платників податків, індивідуальні підприємці, які складаються в податковому органі на обліку за місцем здійснення діяльності в зв'язку з застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та (або) патентної системи оподаткування, повідомляють про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку в порядку, аналогічному порядку, п едусмотренному пунктом 2 статті 230 цього Кодексу.

6. Податкові агенти зобов'язані перераховувати суми обчисленого й утриманого податку не пізніше дня, наступного за днем ​​виплати платнику податку доходу.

При виплаті платнику податку доходів у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи допомогу по догляду за хворою дитиною) і у вигляді оплати відпусток податкові агенти зобов'язані перераховувати суми обчисленого й утриманого податку не пізніше останнього числа місяця, в якому проводилися такі виплати.

7. Сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується до бюджету за місцем обліку (місцем проживання) податкового агента в податковому органі, якщо інший порядок не встановлений цим пунктом.

Податкові агенти - російські організації, зазначені в пункті 1 цієї статті, які мають відокремлені підрозділи, зобов'язані перераховувати обчислені та сплачені суми податку до бюджету як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження кожного свого відокремленого підрозділу.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за місцем знаходження відокремленого підрозділу організації, визначається виходячи із суми доходу, що підлягає оподаткуванню, що нараховується і виплачується працівникам цього відокремленого підрозділу, а також виходячи із сум доходів, що нараховуються та виплачуються за договорами цивільно-правового характеру, що укладається з фізичними особами відокремленим підрозділом (уповноваженими особами відокремленого підрозділу) від імені такої організації.

Податкові агенти - індивідуальні підприємці, які складаються в податковому органі на обліку за місцем здійснення діяльності в зв'язку з застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та (або) патентної системи оподаткування, з доходів найманих працівників зобов'язані перераховувати обчислені і утримані суми податку до бюджету за місцем свого обліку в зв'язку із здійсненням такої діяльності.

7.1. Податковими агентами для цілей цієї глави визнаються також російські організації, які виробляють перерахування сум грошового забезпечення, грошового утримання, заробітної плати, інших ресурсів (інших виплат) військовослужбовцям та особам цивільного персоналу (федеральним державним цивільним службовцям і працівникам) Збройних Сил Російської Федерації.

Сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом з зазначених сум, перераховується до бюджету за місцем обліку податкового агента в податкових органах.

8. Утримана податковим агентом з доходів фізичних осіб, щодо яких він зізнається джерелом доходу, сукупна сума податку, що перевищує 100 рублів, перераховується до бюджету в установленому цією статтею порядку. Якщо сукупна сума утриманого податку, що підлягає сплаті до бюджету, становить менше 100 рублів, вона додається до суми податку, що підлягає перерахуванню до бюджету в наступному місяці, але не пізніше грудня поточного року.

9. Сплата податку за рахунок коштів податкових агентів не допускається. При укладанні договорів та інших угод забороняється включення до них податкових застережень, відповідно до яких виплачують дохід податкові агенти беруть на себе зобов'язання нести витрати, пов'язані зі сплатою податку за фізичних осіб.

Стаття 226 НК РФ передбачає особливості обчислення податку податковими агентами, а також порядок і терміни сплати податку податковими агентами.

Податковий кодекс РФ передбачає, що ПДФО перераховується до бюджету в особливому порядку.

У більшості випадків податок до бюджету перераховують не власними платники податків, а податкові агенти.

Відносно податку на доходи фізичних осіб податковими агентами визнаються (ст. 226 НК РФ):

- колегії адвокатів, адвокатські бюро і юридичні консультації;

- постійні представництва в Росії іноземних організацій;

- нотаріуси, які займаються приватною практикою, і адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети.

Це означає, що кожен раз, коли організація або індивідуальний підприємець (з перерахованих вище) виплачують фізичним особам дохід, ці організація або індивідуальний підприємець виступають в ролі податкового агента. Тобто вони зобов'язані обчислити податок, утримати його з доходів платника податків - фізичної особи та перерахувати утриману суму податку до бюджету.

Відповідно до п. 2 ст. 226 НК РФ обчислення сум та сплата податку згідно з цією статтею виробляються по відношенню до всіх доходів платника податків, джерелом яких є податковий агент (за винятком доходів, щодо яких обчислення сум та сплата податку проводяться відповідно до ст. Ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 227 і 228 цього Кодексу), з заліком раніше утриманих сум податку, а у випадках і порядку, передбачених ст. 227.1 цього Кодексу, також з урахуванням зменшення на суми фіксованих авансових платежів, сплачених платником податку.

Певні труднощі виникають при визначенні, хто є податковим агентом при виплаті авторам винагород через організацію, яка управляє правами авторів на колективній основі. В даний час в Росії кілька організацій мають акредитацію на здійснення даної діяльності. Всі вони приймають від осіб, що користуються об'єктами авторських прав, грошові кошти, які є винагородою авторам цих творів.

Міністерство фінансів РФ в Листі від 21 серпня 2007 р N 03-04-06-01 / 300 вказало, що організація, яка використовує об'єкти авторського права, щодо виплат винагороди авторам (правовласникам) літературних творів є податковим агентом і в цій іпостасі повинна виконувати всі обов'язки, встановлені гл. 23 НК РФ.

З наведеного вище правила є винятки. У п. 2 ст. 226 НК РФ записано, що джерело виплати доходу в деяких випадках не несе функцій податкового агента.

Так, самостійно сплачують податок на доходи фізичних осіб:

- індивідуальні підприємці - за доходами від підприємницької діяльності;

- нотаріуси та інші особи, які займаються приватною практикою відповідно до чинного законодавства, - за доходами, отриманими від приватної практики.

Крім того, самостійно повинні заплатити податок фізичні особи, які отримують, зокрема, такі доходи:

- за договорами цивільно-правового характеру, укладеними з іншою фізичною особою, яка не є податковим агентом (наприклад, до таких належать договори найму та оренди майна у іншої фізичної особи);

- від джерел за межами Російської Федерації;

- від продажу майна, що належить цим особам на праві власності;

- у вигляді виграшів, що виплачуються організаторами лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор (у тому числі з використанням ігрових автоматів).

Крім того, обов'язок самостійно заплатити податок покладається на тих фізичних осіб, при виплаті доходів яким податковий агент не мав можливості утримати ПДФО (наприклад, при видачі доходів в натуральній формі).

Зазначені вище платники податків, самостійно сплачують податок, зобов'язані після закінчення року подати до податкової інспекції за місцем свого проживання податкову декларацію. Податковий кодекс РФ встановлює чіткі правила обчислення, утримання та перерахування ПДФО податковими агентами.

1. Податок за ставкою 13% обчислюється наростаючим підсумком з початку податкового періоду за підсумками кожного місяця стосовно всіх доходів, оподатковуваним за цією ставкою.

2. Податок за ставками 35, 30, 15 або 9% обчислюється окремо по кожній сумі доходу, нарахованого платнику податку.

3. Податок обчислюється без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів, і, відповідно, без урахування обчисленого й утриманого з цих доходів податку.

4. Утримання обчисленого податку податковий агент повинен проводити лише з фактично виплачуються платнику податку сум (перераховуються на його рахунок або рахунки третіх осіб за його дорученням). При цьому сума утримання не може перевищувати 50% суми виплати.

5. При неможливості утримати у платника податків обчислену суму податку податковий агент зобов'язаний не пізніше одного місяця з дати закінчення податкового періоду, в якому виникли відповідні обставини, письмово повідомити платнику податків і податковому органу за місцем свого обліку про неможливість утримати податок та суму податку.

6. Зайве утримані суми податку повертаються податковим агентом платника податку за його письмовою заявою.

7. Не утримані (утримані в повному обсязі) податковими агентами податки стягуються ними з фізичних осіб до повного погашення заборгованості.

Терміни для перерахування податковим агентом ПДФО до бюджету встановлені в п. 6 ст. 226 Податкового

Ст 226 Податкового кодексу Російської Федерації

Стаття 226. Особливості обчислення податку податковими агентами. Порядок і терміни сплати податку податковими агентами

1. Російські організації, індивідуальні підприємці, нотаріуси, які займаються приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також відокремлені підрозділи іноземних організацій в Російській Федерації, від яких або в результаті відносин з якими платник податків одержав доходи, зазначені в пункті 2 цієї статті, зобов'язані обчислити, утримати у платника податків і сплатити суму податку, обчислену відповідно до статті 224 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. Податок з доходів адвокатів обчислюється, утримується і сплачується колегіями адвокатів, адвокатськими бюро та юридичними консультаціями.

(В редакції Федеральних законів від 29.12.2000 № 166-ФЗ, від 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 27.07.2006 № 137-ФЗ, від 24.07.2007 № 216-ФЗ)

Зазначені в абзаці першому цього пункту особи іменуються в цій главі податковими агентами.

(В редакції Федерального закону від 27.07.2006 № 137-ФЗ)

2. Обчислення сум та сплата податку згідно з цією статтею виробляються по відношенню до всіх доходів платника податків, джерелом яких є податковий агент, за винятком доходів, щодо яких літочислення і сплата податку здійснюється відповідно до статей 214.1, 214.3, 214.4, 227, 227.1 і 228 цього Кодексу із заліком раніше утриманих сум податку.

(В редакції Федеральних законів від 30.05.2001 № 71-ФЗ, від 19.05.2010 № 86-ФЗ, від 28.12.2010 № 395-ФЗ)

3. Обчислення сум податку проводиться податковими агентами наростаючим підсумком з початку податкового періоду за підсумками кожного місяця стосовно всіх доходів, у відношенні яких застосовується податкова ставка, встановлена ​​пунктом 1 статті 224 цього Кодексу, нарахованих платнику податку за даний період, з заліком утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду суми податку.

(В редакції Федерального закону від 29.12.2000 № 166-ФЗ)

Сума податку стосовно доходів, щодо яких застосовуються інші податкові ставки, обчислюється податковим агентом окремо по кожній сумі вказаного доходу, нарахованого платнику податку.

Обчислення суми податку здійснюється без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів, і утриманих іншими податковими агентами сум податку.

4. Податкові агенти зобов'язані утримати нараховану суму податку безпосередньо з доходів платника податку при їх фактичної виплати.

Утримання у платника податків нарахованої суми податку проводиться податковим агентом за рахунок будь-яких грошових коштів, що виплачуються податковим агентом платнику податків, при фактичній виплаті зазначених коштів платнику податків або за його дорученням третім особам. При цьому утримувана сума податку не може перевищувати 50 відсотків суми виплати.

Положення цього пункту не поширюються на податкових агентів, які є кредитними організаціями, стосовно утримання та сплати сум податку з доходів, отриманих клієнтами зазначених кредитних організацій (за винятком клієнтів, які є співробітниками зазначених кредитних організацій) у вигляді матеріальної вигоди, що визначається відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 1 статті 212 цього Кодексу.

(Абзац введений Федеральним законом від 19.07.2009 № 202-ФЗ)

5. При неможливості утримати у платника податків обчислену суму податку податковий агент зобов'язаний не пізніше одного місяця з дати закінчення податкового періоду, в якому виникли відповідні обставини, письмово повідомити платнику податків і податковому органу за місцем свого обліку про неможливість утримати податок та суму податку.

Форма повідомлення про неможливість утримати податок та суму податку та порядок його подання до податкового органу затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

(Пункт 5 в редакції Федерального закону від 19.07.2009 № 202-ФЗ (ред. 27.12.2009))

6. Податкові агенти зобов'язані перераховувати суми обчисленого й утриманого податку не пізніше дня фактичного отримання у банку готівкових грошових коштів на виплату доходу, а також дня перерахування доходу з рахунків податкових агентів у банку на рахунку платника податків або за його дорученням на рахунки третіх осіб у банках.

В інших випадках податкові агенти перераховують суми обчисленого й утриманого податку не пізніше дня, наступного за днем ​​фактичного отримання платником податку доходу, - для доходів, що виплачуються в грошовій формі, а також дня, наступного за днем ​​фактичного утримання обчисленої суми податку, - для доходів, отриманих платником податку в натуральній формі або у вигляді матеріальної вигоди.

7. Сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується до бюджету за місцем обліку податкового агента в податковому органі.

(В редакції Федеральних законів від 29.12.2000 № 166-ФЗ, від 27.07.2010 № 229-ФЗ)

Податкові агенти - російські організації, зазначені в пункті 1 цієї статті, які мають відокремлені підрозділи, зобов'язані перераховувати обчислені та сплачені суми податку до бюджету як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження кожного свого відокремленого підрозділу.

(В редакції Федеральних законів від 29.12.2000 № 166-ФЗ, від 27.07.2010 № 229-ФЗ)

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за місцем знаходження відокремленого підрозділу, визначається виходячи із суми доходу, що підлягає оподаткуванню, що нараховується і виплачується працівникам цих відокремлених підрозділів.

8. Утримана податковим агентом з доходів фізичних осіб, щодо яких він зізнається джерелом доходу, сукупна сума податку, що перевищує 100 рублів, перераховується до бюджету в установленому цією статтею порядку. Якщо сукупна сума утриманого податку, що підлягає сплаті до бюджету, становить менше 100 рублів, вона додається до суми податку, що підлягає перерахуванню до бюджету в наступному місяці, але не пізніше грудня поточного року.

9. Сплата податку за рахунок коштів податкових агентів не допускається. При укладанні договорів та інших угод забороняється включення до них податкових застережень, відповідно до яких виплачують дохід податкові агенти беруть на себе зобов'язання нести витрати, пов'язані зі сплатою податку за фізичних осіб.

Податковий кодекс Російської Федерації

Розділ II. ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ І ПЛАТНИКИ ЗБОРІВ, ПЛАТНИКИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ. ПОДАТКОВІ АГЕНТИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Розділ III. ПОДАТКОВІ ОРГАНИ. МИТНІ ОРГАНИ. ФІНАНСОВІ ОРГАНИ. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СЛІДЧІ ОРГАНИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ, МИТНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, слідчих органів, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Розділ IV. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКИ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

Розділ V. ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ І ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Розділ V.1. Взаємозалежні особи ТА МІЖНАРОДНІ ГРУПИ КОМПАНІЙ. Загальні положення ПРО ЦІНИ І ОПОДАТКУВАННЯ. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В ЗВ'ЯЗКУ З здійсненні операцій між взаємозалежними особами. УГОДА ПРО ціноутворення. ДОКУМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИМ ГРУПАМ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ V.2. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У ФОРМІ ПОДАТКОВОГО МОНІТОРИНГУ (введений Федеральним законом від 04.11.2014 N 348-ФЗ)

Розділ VI. ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ

Розділ VII. ОСКАРЖЕННЯ АКТІВ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ І ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

РОЗДІЛ VII.1. ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ І НАУКИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ та взаємний АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДОПОМОГИ З ПОДАТКОВИХ СПРАВАХ (введений Федеральним законом від 27.11.2017 N 340-ФЗ)

Розділ VIII. ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ

Розділ VIII.1. Спеціальні податкові режими (введений Федеральним законом від 29.12.2001 N 187-ФЗ)

Розділ IX. РЕГІОНАЛЬНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ (введений Федеральним законом від 27.11.2001 N 148-ФЗ)

Розділ X. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Розділ XI. СТРАХОВІ ВНЕСКИ ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (введений Федеральним законом від 03.07.2016 N 243-ФЗ)

Податковий кодекс Російської Федерації - це базовий, кодифікований нормативний акт, повністю присвячений законодавству в області збору та сплати податків.

В системі російського законодавства кодекси займають другу позицію після Конституції, так як регулюють цілі галузі права, містять основні постулати. Підзаконні акти можуть тільки розвивати зазначені в них норми, але не суперечити їм.

Статті Податкового кодексу Російської Федерації у своїй системі охоплюють всі галузі оподаткування, в ньому дано визначення необхідних термінів, основних понять, опису процесів, позначені сторони взаємин і умови їх взаємодії.

Це звід положень і правил, який був розроблений на основі не тільки вітчизняного, але і світового досвіду. НК РФ - це основний законодавчий акт щодо оподаткування в Російській Федерації. НКРФ говорить про порядок справляння податків, їх розмірах і інших зобов'язаннях, пов'язаних з оподаткуванням, з метою здійснення законної підприємницької та іншої пов'язаної з отриманням доходів діяльності.

Податковий кодекс Росії містить норми, які регулюють взаємовідносини між платниками податків і державою, в тому числі:

 • всі відомі види податків і зборів;
 • порядок нарахування, визначення та розрахунку федеральних зборів і мит;
 • порядок їх скасування і зміни;
 • процедуру визначення податків на регіональному рівні, в сферах, які регулюються на підставі закону місцевою владою;
 • правовий статус платників, інспекторів, які контролюють і реєструючих державних органів, інших учасників взаємовідносин, їх права та обов'язки, види відповідальності за правопорушення;
 • перелік платників, об'єктів оподаткування;
 • пільги і умови їх надання;
 • опис способів обліку і ведення документації;
 • перелік заходів, покликаних забезпечити виконання встановлених законодавцем норм і правил.

Податковий кодекс РФ 2018 (остання редакція) - це основний законодавчий документ. Він поділяється на дві частини: загальну і специфічну.

Частина перша, або загальна, містить 7 розділів, 142 статті якої висвітлюють такі питання:

 • загальні положення: визначення термінів, понять, сфера дії і т.д .;
 • міжнародні угоди;
 • визначення сторін в регульованих взаєминах;
 • порядок оподаткування нерезидентів та іноземних організацій;
 • права і обов'язки контролюючих органів: ИФНС РФ, функції та правовий статус;
 • перерахування об'єктів;
 • терміни у взаєминах;
 • порушення і види відповідальності за них;
 • шляхи оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових осіб.

Частина друга складається з 2 розділів, але включає 275 статей і встановлює:

 • види податків і зборів;
 • визначення і зміст такого поняття, як спеціальні податкові режими;
 • визначення федеральних і регіональних податків;
 • порядок нарахування та зміни податків, їх скасування;
 • способи здачі звітності.

З моменту прийняття цього нормативного акту в його текст не раз вносилися зміни. Тільки остання редакція Податкового кодексу РФ, оновлена ​​після внесення в неї змін від 12.02.2018, викладених в законі N34-ФЗ, на поточний момент є актуальним законом у зазначеній сфері, про це треба пам'ятати. Податковий кодекс РФ 2018 (остання редакція) скачати безкоштовно (word) можна на сайті Консультант Плюс, а в форматі pdf - на нашому порталі, натиснувши вгорі сторінки кнопку «Завантажити НК РФ». Виглядає вона так:

Якщо необхідні професійні коментарі, приклади з судової практики і статті з найбільш актуальних тем, то варто також звернутися до інформаційної системи Консультант Плюс, доступ до якої нерідко надається безкоштовно громадськими організаціями та установами (наприклад, бібліотеками).

Стаття 226 НК РФ. Особливості обчислення податку податковими агентами. Порядок і терміни сплати податку податковими агентами (чинна редакція)

1. Російські організації, індивідуальні підприємці, нотаріуси, які займаються приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також відокремлені підрозділи іноземних організацій в Російській Федерації, від яких або в результаті відносин з якими платник податків одержав доходи, зазначені в пункті 2 цієї статті, зобов'язані обчислити, утримати у платника податків і сплатити суму податку, обчислену відповідно до статті 224 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. Податок з доходів адвокатів обчислюється, утримується і сплачується колегіями адвокатів, адвокатськими бюро та юридичними консультаціями.

Зазначені в абзаці першому цього пункту особи іменуються в цій главі податковими агентами.

2. Обчислення сум та сплата податку згідно з цією статтею виробляються по відношенню до всіх доходів платника податків, джерелом яких є податковий агент, з заліком раніше утриманих сум податку (за винятком доходів, щодо яких обчислення сум податку проводиться відповідно до статті 214.7 цього Кодексу ), а у випадках і порядку, передбачених статтею 227.1 цього Кодексу, також з урахуванням зменшення на суми фіксованих авансових платежів, сплачених платником податку.

Особливості обчислення і (або) сплати податку на окремі види доходів встановлюються статтями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 і 228 цього Кодексу.

3. Обчислення сум податку проводиться податковими агентами на дату фактичного отримання доходу, яка визначається відповідно до статті 223 цього Кодексу, наростаючим підсумком з початку податкового періоду стосовно до всіх доходів (за винятком доходів від пайової участі в організації, а також доходів, щодо яких обчислення сум податку проводиться відповідно до статті 214.7 цього Кодексу), до якої застосовуватиметься податкова ставка, встановлена ​​пунктом 1 статті 224 цього Кодексу, нарахованих податкової де платнику за даний період, з заліком утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду суми податку.

Сума податку стосовно доходів, щодо яких застосовуються інші податкові ставки, а також до доходів від пайової участі в організації обчислюється податковим агентом окремо по кожній сумі вказаного доходу, нарахованого платнику податку.

Обчислення суми податку здійснюється без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів, і утриманих іншими податковими агентами сум податку.

4. Податкові агенти зобов'язані утримати нараховану суму податку безпосередньо з доходів платника податку при їх фактичної виплати з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

При виплаті платнику податку доходу в натуральній формі або отриманні платником податку доходу у вигляді матеріальної вигоди утримання обчисленої суми податку проводиться податковим агентом за рахунок будь-яких доходів, що виплачуються податковим агентом платнику податків у грошовій формі. При цьому утримувана сума податку не може перевищувати 50 відсотків суми виплачуваного доходу в грошовій формі.

Положення цього пункту не поширюються на податкових агентів, які є кредитними організаціями, стосовно утримання та сплати сум податку з доходів, отриманих клієнтами зазначених кредитних організацій (за винятком клієнтів, які є співробітниками зазначених кредитних організацій) у вигляді матеріальної вигоди, що визначається відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 1 статті 212 цього Кодексу.

5. При неможливості протягом податкового періоду утримати у платника податків обчислену суму податку податковий агент зобов'язаний в термін не пізніше 1 березня року, наступного за минулим податковим періодом, у якому виникли відповідні обставини, письмово повідомити платнику податків і податковому органу за місцем свого обліку про неможливість утримати податок, про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку.

Форма повідомлення про неможливість утримати податок, про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку, а також порядок його подання до податкового органу затверджуються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

Податкові агенти - російські організації, які мають відокремлені підрозділи, організації, віднесені до категорії великих платників податків, індивідуальні підприємці, які складаються в податковому органі на обліку за місцем здійснення діяльності в зв'язку з застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та (або) патентної системи оподаткування, повідомляють про суми доходу, з якої не утримано податок, і сумі не стягнутого податку в порядку, аналогічному порядку, пр редбачені пунктом 2 статті 230 цього Кодексу.

6. Податкові агенти зобов'язані перераховувати суми обчисленого й утриманого податку не пізніше дня, наступного за днем ​​виплати платнику податку доходу.

При виплаті платнику податку доходів у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи допомогу по догляду за хворою дитиною) і у вигляді оплати відпусток податкові агенти зобов'язані перераховувати суми обчисленого й утриманого податку не пізніше останнього числа місяця, в якому проводилися такі виплати.

7. Сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується до бюджету за місцем обліку (місцем проживання) податкового агента в податковому органі, якщо інший порядок не встановлений цим пунктом.

Податкові агенти - російські організації, зазначені в пункті 1 цієї статті, які мають відокремлені підрозділи, зобов'язані перераховувати обчислені та сплачені суми податку до бюджету як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження кожного свого відокремленого підрозділу.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за місцем знаходження відокремленого підрозділу організації, визначається виходячи із суми доходу, що підлягає оподаткуванню, що нараховується і виплачується працівникам цього відокремленого підрозділу, а також виходячи із сум доходів, що нараховуються та виплачуються за договорами цивільно-правового характеру, що укладається з фізичними особами відокремленим підрозділом (уповноваженими особами відокремленого підрозділу) від імені такої організації.

Податкові агенти - індивідуальні підприємці, які складаються в податковому органі на обліку за місцем здійснення діяльності в зв'язку з застосуванням системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та (або) патентної системи оподаткування, з доходів найманих працівників зобов'язані перераховувати обчислені і утримані суми податку до бюджету за місцем свого обліку в зв'язку із здійсненням такої діяльності.

7.1. Податковими агентами для цілей цієї глави визнаються також російські організації, які виробляють перерахування сум грошового забезпечення, грошового утримання, заробітної плати, інших ресурсів (інших виплат) військовослужбовцям та особам цивільного персоналу (федеральним державним цивільним службовцям і працівникам) Збройних Сил Російської Федерації.

Сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом з зазначених сум, перераховується до бюджету за місцем обліку податкового агента в податкових органах.

8. Утримана податковим агентом з доходів фізичних осіб, щодо яких він зізнається джерелом доходу, сукупна сума податку, що перевищує 100 рублів, перераховується до бюджету в установленому цією статтею порядку. Якщо сукупна сума утриманого податку, що підлягає сплаті до бюджету, становить менше 100 рублів, вона додається до суми податку, що підлягає перерахуванню до бюджету в наступному місяці, але не пізніше грудня поточного року.

9. Сплата податку за рахунок коштів податкових агентів не допускається. При укладанні договорів та інших угод забороняється включення до них податкових застережень, відповідно до яких виплачують дохід податкові агенти беруть на себе зобов'язання нести витрати, пов'язані зі сплатою податку за фізичних осіб.

1. Аналізуючи правила п. 1 ст. 226, потрібно відзначити ряд важливих обставин:

а) в них уточнюються (стосовно податку на доходи фізичних осіб) правила ст. 24 НК (про те, які особи визнаються податковими агентами). Неважко відзначити суттєві відмінності між правилами п. 1 ст. 24 НК і п. 1 ст. 226 НК, що видно з таблиці:

│ Правила п. 1 ст. 24 НК │ Правила п. 1 ст. 226 НК │

│1. Виходять з того, що податкової де-│1. Серед податкових агентів наз- │

│ вимі агентами можуть бути │ вани також такі обособленние│

│ тільки особи, тобто юрідічес- │ підрозділи іноземних ор-│

│ кі і (або) фізичні особи, │ ганізацій, як їх постійні │

│ але не відокремлені подразде-│ представництва в РФ │

│ лення юридичних осіб (ст. │ │

│2. Передбачають, що будь-які │2. З усіх фізичних осіб в │

│ фізичні особи (а не только│ податковими агентами │

│ індивідуальні предпринима- │ названі тільки індівідуальние│

│ ки) можуть бути визнані │ підприємці │

│3. Встановлюють, що налоговие│3. Виходять з того, що в ряді │

│ агенти в будь-якому випадку ісчіс-│ випадків податкові агенти (так-│

│ ляють, утримують і перечис- │ ж якщо вони є источни-│

│ ляють суму податків і зборів │ кому доходу), не зобов'язані ви- │

│ до відповідного бюджету │ яка значиться, утримувати та пере- │

│ (позабюджетний фонд) │ яка значиться податок на доходи фізичним-│

│ │ чеських осіб до відповідного │

│ │ бюджет (ст. 227, 228 НК) │

Безумовно, стосовно податку на доходи фізичних осіб пріоритет (перед нормами ст. 24 НК) мають правила ст. 226 НК (як правила спеціальні перед правилами загальними), з них і слід виходити;

б) російські організації (згадані в п. 1 ст. 226) - це, по суті, тільки російські юридичні особи. Цей висновок зроблено на основі систематичного тлумачення ст. 11 і 226 НК.

У практиці клієнтів юридичної фірми "ЮКАНГ" виникло питання: чи є податковими агентами організації (наприклад, профспілкові, які є роботодавцями платників податків), які не пройшли держреєстрацію в якості юридичних осіб (а це можливо, див., Наприклад, ст. 8 Закону про профспілки ст. 21 Закону про об'єднання)?

Необхідно виходити з буквального тексту ст. 11, 226 НК, а це означає, що згадані вище організації не можуть бути визнані податковими агентами (стосовно податку на доходи фізичних осіб). Безумовно, законодавцю потрібно повернутися до цієї проблеми. Надалі ж до цього і податкові органи, і платники податків повинні виходити з правил ст. 3, 108 НК (про те, що всі непереборні сумніви, неясності, суперечності актів законодавства про податки і збори повинні тлумачитися на користь платника податків);

в) під "індивідуальними підприємцями" (згаданими в п. 1 ст. 226) необхідно розуміти:

- власне індивідуальних підприємців (тобто осіб, які пройшли держреєстрацію в якості фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (ст. 23 ГК) в порядку, встановленому Положенням про реєстрацію попер.);

- осіб, прирівняних правилами ст. 11 НК, ст. 83 - 85 НК (для цілей оподаткування) до індивідуальних підприємців (наприклад, приватні нотаріуси, приватні охоронці та ін.);

- як виступаючих роботодавцями фізичних осіб (нагадаємо, що в даний час індивідуальні підприємці можуть виступати стороною трудового договору (контракту) в якості роботодавця, ст. 15 - 24 КЗпП, див. про це в книзі: Гуев А.Н. Постатейний коментар КЗпП РФ ( изд. 4) М., 2000); а також в якості, наприклад, замовників в договорі підряду, возмездного надання послуг і т.д., які виплачують фізичним особам суму винагороди за умовами такого цивільно - правового договору;

г) постійні представництва іноземних організацій (згадані в п. 1 ст. 226) повинні бути поставлені на податковий облік в РФ в порядку, передбаченому в ст. 83, 84 НК, з урахуванням особливостей, встановлених МНС (див. Про це коментар до ст. 208, 215 НК);

д) вони мають характер загальних правил. Інакше кажучи, їх слід застосовувати, тільки якщо інше не передбачено в положеннях п. 2 - 9 ст. 226;

е) російські організації, індивідуальні підприємці, представництва іноземних організацій (згадані в ст. 226) визнаються податковими агентами лише тоді, коли платник податків:

- від них отримав доходи, прямо зазначені в ст. 226 (наприклад, як від свого роботодавця);

- в результаті відносин (в тому числі цивільно - правових) з ними отримав згадані доходи (наприклад, автор твору отримує від видавництва суму авторської винагороди, власник патенту отримує винагороду від імені, який використав (за договором з ним) винахід, патентом на яке він має і т .п.);

ж) податок з доходів адвокатів обчислюється, утримується і сплачується колегіями адвокатів і їх установами (наприклад, юридичними консультаціями). Останні також (для цілей глави 23 НК) визнаються податковими агентами.

2. Податковий агент здійснює обчислення сум податку на доходи фізичних осіб (а згодом і сплату суми податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету):

а) по відношенню до всіх доходів платника податків податку на доходи фізичних осіб (в т.ч. отриманих останнім і в натуральній формі), джерелом яких є сам податковий агент. Не грає при цьому вирішальну роль то, чи є податковий агент:

- працедавцем платника податку (тобто організацією і (або) індивідуальним підприємцем, які уклали з останнім трудовий договір (контракт)). До податкових агентів належать і роботодавці, у яких платник податків працює в порядку сумісництва;

- стороною цивільно - правовий договір (наприклад, замовником, комітентом, довірителем і т.д.), відповідно до умов якого він виплачує платнику податків винагороду. Цілком можливо, що в конкретній ситуації податковий агент виступає стосовно платника податків одночасно і роботодавцем, і іншим джерелом виплати доходу, наприклад, якщо працівник у вільний від своєї роботи в якості інженера час підробляє на заводі (за договором підряду), фарбуючи стіни заводських приміщень, в яких йде косметичний ремонт;

б) виключаючи при цьому доходи (навіть якщо їх джерелом є даний податковий агент):

- виплачені індивідуальним підприємцям та особам, прирівняним (для цілей оподаткування!) до індивідуальних підприємців (наприклад, приватним нотаріусам, абз. 3 ст. 11 НК, див. про це докладний коментар до ст. 227 НК);

- видані фізичним особам, які отримують доходи з-за меж РФ;

- інші доходи, згадані в ст. 228 НК (див. Коментар до неї);

в) виробляючи при цьому залік раніше утриманих (саме даними податковим агентом, а не іншими податковими агентами) сум податку на доходи фізичних осіб. При цьому зайво утримані податковими агентами з доходу платника податків суми податку на доходи фізичних осіб підлягають поверненню податковими агентами по подання платником податків відповідної заяви (див. Про це докладний коментар до ст. 231 НК);

г) забезпечуючи при цьому облік доходів, отриманих від них даних платником податків в тому чи іншому податковому періоді (див. про це коментар до ст. 230 НК).

3. Характеризуючи правила п. 3 ст. 226, необхідно врахувати, що:

а) обчислення сум податку на доходи фізичних осіб платника податків проводиться податковими агентами (які є джерелами цього доходу):

- наростаючим підсумком з початку податкового періоду (тобто починаючи з січня і протягом усього періоду з 1 січня по 31 грудня поточного календарного року, див. про це коментар до ст. 216 НК);

- за підсумками кожного календарного місяця (за який був виплачений дохід платнику податків). При цьому дата отримання (виплати) доходу визначається за правилами ст. 223 НК (див. Коментар до ст. 223). Необхідно також здійснювати залік утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду (тобто року) суми податку;

б) вони наказують застосовувати такий порядок обчислення податку на доходи фізичних осіб лише за доходами, щодо яких встановлено основна податкова ставка, тобто в розмірі 13% (п. 1 ст. 224 НК);

в) в тій мірі, в якій за доходами встановлено інші податкові ставки (тобто 30% і 35%, див. коментар до ст. 224 НК), податковий агент обчислює суму податку на доходи фізичних осіб:

- окремо від сум доходів, за якими встановлена ​​основна податкова ставка (тобто 13%);

- окремо по кожній сумі доходу, оподатковуваного за податковими ставками, встановленими в розмірі 30% і (або) 35%.

У практиці клієнтів юридичної фірми "ЮКАНГ" виникло питання: чи мається на увазі в абзаці 2 п. 3 ст. 226 НК обов'язок податкового агента обчислювати суму податку на доходи фізичних осіб окремо і по відношенню до кожної з сум, які оподатковуються за ставкою 35% (наприклад, якщо платник податків отримав доходи і у вигляді виграшу на конкурсі, проведеному з метою реклами товарів, вироблених податковим агентом, і суму економії на відсотках при отриманні від податкового агента позикових коштів), в частині перевищення розмірів, зазначених у п. 2 ст. 212 НК (див. Коментар до неї)?

Так, правила абзацу 2 п. 3 ст. 226 поширюються і на такі випадки. І в даній ситуації податковий агент зобов'язаний обчислити суму податку на доходи фізичних осіб окремо по кожній із згаданих сум доходу. Аналогічно вирішується питання і тоді, коли платник податків отримав від податкового агента і дохід, оподатковуваний за ставкою 30%, і дохід, оподатковуваний за податковою ставкою у розмірі 35%: і в цих випадках податковий агент повинен обчислити суму податку на доходи фізичних осіб окремо по кожній із зазначених сум доходу;

д) в них міститься істотна новела - встановлено, що:

- податковий агент виробляє обчислення суми податку на доходи фізичних осіб без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів. Інакше кажучи, з 1 січня 2001 р немає необхідності вимагати подання платником податків довідок з колишнього місця роботи (про суми отриманих там доходів платника податків) з метою врахування останніх при обчисленні суми податку на доходи фізичних осіб новим роботодавцем (як "іншим" податковим агентом);

- податковий агент не враховує (при обчисленні сум податку на доходи фізичних осіб) також і суму податку на доходи фізичних осіб, утримані іншими податковими агентами (наприклад, за попереднім місцем роботи даного платника податків).

4. Аналізуючи правила п. 4 ст. 226, необхідно врахувати, що:

а) вони імперативно наказують податковим агентам:

- утримувати суму податку на доходи фізичних осіб (яку вони перелічив відповідно до правил п. 2 і 3 ст. 226, див. про це вище. На жаль, в абзаці 1 п. 4 ст. 226 допущена прикра помилка: вжито словосполучення "нараховану суму податку "замість словосполучення" обчислену суму податку ". Мабуть, законодавцю потрібно цю друкарську помилку усунути) безпосередньо з доходів самих платників податків. Інакше кажучи, податкові агенти не вправі обчислювати суму податку на доходи фізичних осіб, наприклад, за рахунок власних коштів, за рахунок спільних коштів бригади, групи платників податків і т.п. (Не слід випускати з уваги, що в іншому випадку були б порушені правила п. 1 ст. 8 НК про те, що під податком розуміється обов'язковий, індивідуальний, безвідплатний платіж, що стягується з фізичних осіб у формі відчуження при належних їм на праві власності грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень);

- утримувати суму податку на доходи фізичних осіб при фактичній виплаті доходів платника податків. Дата фактичної виплати цих доходів визначається за правилами ст. 223 НК. У день виплати доходу і повинні податкові агенти утримувати обчислену суму податку на доходи фізичних осіб;

б) згадане вище утримання суми податку на доходи фізичних осіб проводиться податковими агентами:

- за рахунок будь-яких грошових коштів, що виплачуються податковим агентом платнику податків. Навіть якщо частина доходів виплачується (даними податковим агентом) платнику податків в натуральній формі, то і в цьому випадку обчислення загальної суми податку на доходи фізичних осіб з усіх доходів платника податків (тобто мають як грошову, так і натуральну форму, див. Про це коментар до ст. 225 НК) проводиться податковим агентом саме за рахунок будь-яких грошових коштів, що виплачуються платнику податку.

У практиці клієнтів юридичної фірми "ЮКАНГ" виникло питання: чи зобов'язаний податковий агент утримати обчислену суму податку на доходи фізичних осіб, якщо платнику податків виплачуються тільки доходи в натуральній формі (див. Про це коментар до ст. 211 НК)?

На це питання слід відповісти негативно: не випадково в абзаці 2 п. 4 ст. 226 вжив словосполучення "за рахунок будь-яких грошових коштів", виплачуються податковим агентом платнику податків, а не за рахунок інших коштів. Крім того, необхідно враховувати і правила ст. 8 НК (про те, що податок - це саме платіж, який здійснюється в грошовій формі) і ст. 45 НК (про те, що обов'язок по сплаті податку виповнюється у валюті РФ і в установлених законодавством випадках - також у валюті іноземних держав). Так як відсутні згадані в абзаці 2 п. 4 ст. 226 "будь-які грошові кошти", які виплачуються податковим агентом платнику податків, податковий агент повинен сповістити податковий орган (в порядку, передбаченому в п. 5 ст. 226, див. Про це нижче) про неможливість виконати утриманням суми податкових відрахувань (обчисленої даними податковим агентом в відповідно до ст. 225 НК);

- як при фактичній виплаті доходу безпосередньо самому платнику податків, так і (за вказівкою платника податків) - третім особам (наприклад, особам, яким платник податків видав довіреність на отримання належних йому сум грошей, продавцям, у яких платник податків купив товари в кредит, і т.д. );

в) правила п. 4 ст. 226:

- імперативно наказують, що утримувана (при даній виплаті доходу) податковим агентом сума податку на доходи фізичних осіб не може перевищувати 50% суми виплати (навіть якщо сума податку на доходи фізичних осіб, обчислена податковим агентом, значно перевищує вказане обмеження);

- поширюються саме на випадки виплати доходу та утримання суми податку на доходи фізичних осіб. Інакше кажучи, обмеження, встановлене в п. 4 ст. 226, стосується тільки суми податку на доходи фізичних осіб, але не інших сум, які повинні бути утримані з доходів платника податків з інших підстав. Зокрема, для правильного застосування норм ст. 226 НК необхідно враховувати правила ст. 125 КЗпП (про те, що при кожній виплаті зарплати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством, - 50% зарплати, яка належить до виплати працівникові. При утриманні з зарплати за деякими виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено 50% зарплати. Зазначені вище обмеження не поширюються на утримання із зарплати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей.

У зв'язку з цим в практиці фірми виникло питання: чи вправі податковий агент утримати всю суму податку на доходи фізичних осіб, якщо сумарний розмір відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та аліментів становить 75% зарплати, яка видається працівникові?

Так, право: таке утримання не суперечить правилам ст. 226 НК і ст. 125 КЗпП (див. Про це також в книзі: Гуев А.Н. Постатейний коментар КЗпП РФ (вид. 4). М., 2001).

5. Особливості правил п. 5 ст. 226 полягають у тому, що:

а) вони підлягають застосуванню, лише коли податковий агент встановить:

- неможливість (незалежно від причини, це в даному випадку не грає ролі) утримати у платника податків обчислену податковим агентом (за правилами ст. 225 НК) суму податку на доходи фізичних осіб;

- свідомо, що період (наприклад, 15 місяців), протягом якого може бути утримана обчислена сума податку на доходи фізичних осіб (а не "нарахована", знову помилка!), перевищить 12 місяців (календарних і наступних поспіль один за одним). Наприклад, обчислена загальна сума податку на доходи фізичних осіб так велика, що (враховуючи обмеження в 50%, згадане в п. 4 ст. 226) її можна буде утримувати протягом 18 місяців;

б) вони зобов'язують (а не дають йому право, як це було передбачено в п. 76 Інструкції N 35) податкового агента:

- подати письмове повідомлення податкового органу про які стали йому відомі обставини, які унеможливлюють утримання обчисленої суми податку на доходи фізичних осіб. Форма такого повідомлення затверджується МНС (див. Про це докладний коментар до ст. 230 НК);

- направити таке повідомлення саме в податковий орган за місцем обліку податкового агента (а не платника податків). У повідомленні зазначаються обставини, що унеможливлюють виконання утримання суми податку на доходи фізичних осіб і розмір цієї суми;

- направити повідомлення протягом 1 календарного місяця (тобто і неробочі дні при обчисленні строку не підлягають виключенню) з моменту виникнення згаданих обставин. Відлік терміну починається з наступного після дня виявлення податковим агентом зазначених обставин дня (ст. 6.1 НК).

6. Правила п. 6 ст. 226 імперативно наказують податковим агентам:

а) перераховувати (зі свого банківського рахунку) суми обчисленого й утриманого у платника податків податку на доходи фізичних осіб не пізніше дня:

- фактичного отримання в обслуговуючому його банку готівки на виплату доходу. Йдеться про випадки, коли дохід виплачується платнику податку в грошовій формі, при цьому у вигляді видачі останньому готівкових коштів (наприклад, при виплаті зарплати, при видачі суми грошової винагороди підрядчику і т.д.);

- дня перерахування з розрахункового (іншого банківського рахунку, якщо з цього рахунку допускається здійснення таких операцій, наприклад, з поточного) рахунки податкового агента в банку на рахунку як самих платників податків в банках (наприклад, якщо працівники звернулися до роботодавця із заявами з проханням перераховувати суми їх зарплат на їх банківські рахунки), так і (за дорученням платників податків) на банківські рахунки третіх осіб (наприклад, одержувачів аліментів, магазинів, які продали товари в кредит платнику податків, і т.д.).

У практиці клієнтів юридичної фірми "ЮКАНГ" виникло питання: чи підлягають застосуванню правила абзацу 1 п. 6 ст. 226 до випадків, коли податкові агенти (на прохання платника податків) перевели суму зарплати поштою на домашню адресу платника податків?

Ні, не поширюються. Безумовно - це пробіл в законі. Надалі до його усунення необхідно керуватися правилами абзацу 2 п. 6 ст. 226;

б) перераховувати суми обчисленого й утриманого податку на доходи фізичних осіб в інших випадках (наприклад, якщо податковий агент видає суми доходів своїм працівникам за рахунок готівки, виручених від реалізації товарів (робіт, послуг), у випадках, коли це допускається чинним Порядком ведення касових операцій і цивільним законодавством):

- не пізніше дня, наступного за днем ​​фактичного отримання платником податку доходу (цей день визначається за правилами ст. 223 НК, див. коментар). При цьому мова йде про випадки, коли доходи виплачуються в грошовій формі;

- не пізніше дня, наступного за днем ​​фактичного утримання обчисленої суми податку на доходи фізичних осіб, для доходів, отриманих у натуральній формі (якщо таке утримання можливо за рахунок грошових коштів, що підлягають виплаті платнику податку, в іншому випадку необхідно сповістити податковий орган про неможливість утримання суми податку на доходи фізичних осіб відповідно до п. 5 ст. 226, див. про це вище) або у вигляді матеріальної вигоди (див. про це коментар до ст. 212 НК). Йдеться про те, що обчислена сума податку на доходи фізичних осіб може бути утримана податковим агентом виходячи, наприклад, з моменту фактичного отримання економії на відсотках за користування позиковими засобами.

7. Аналіз правил п. 7 ст. 226 показує, що:

а) податковий агент - організація зобов'язаний обчислювати і утримувати суму податку на доходи фізичних осіб за місцем знаходження організації (місцем обліку податкового агента в податковому органі). При цьому місцем знаходження російських організацій (а, по суті, російських юридичних осіб) є місце їх державної реєстрації (абзац 14 п. 2 ст. 11 НК, ст. 54 ЦК). Місце знаходження постійного представництва іноземної організації - місце здійснення діяльності цієї організації через постійне представництво (абзац 15 п. 2 ст. 11 НК). Організації підлягають постановці на податковий облік за місцем знаходження (ст. 83 - 85 НК). Постійні представництва іноземної організації також підлягають постановці на облік (особливості її визначені МНС, див. Про це коментар до ст. 208, 214 НК);

б) податкові агенти - індивідуальні підприємці сплачують суми утриманих податків на доходи фізичних осіб за місцем свого проживання (воно визначається за правилами ст. 20 ЦК). З цього ж місця вони підлягають постановці на податковий облік;

в) сукупна сума податку на доходи фізичних осіб, згадана в п. 7 ст. 226:

- це загальна сума податку на доходи фізичних осіб, обчислена за правилами ст. 225 НК (див. Коментар). Мабуть, законодавцю необхідно уніфікувати термінологію (а то в п. 2 ст. 225 говориться про "загальній сумі" податку на доходи фізичних осіб, а в п. 7 ст. 226 - про "сукупної сумі" податку на доходи фізичних осіб);

- ця сума податку на доходи фізичних осіб, яка обчислена і утримана саме податковим агентом, і саме по доходах, джерелом яких визнається даний податковий агент;

г) особливі правила встановлені для податкових агентів - російських організацій (а по суті, - тільки російських юридичних осіб, див. про це вище), що мають відокремлені підрозділи, а саме:

- філії та представництва юридичних осіб, зазначені в ст. 55 ГК;

- будь-які інші територіальні відокремлені від організації підрозділу, за місцем яких обладнані стаціонарні робочі місця (тобто якщо робоче місце створюється на термін більше одного місяця) (абзац 17 п. 2 ст. 11 НК);

д) згадані податкові агенти зобов'язані перерахувати обчислені та сплачені суми податку на доходи фізичних осіб платника податків:

- як за місцем свого знаходження;

- так і за місцем знаходження відокремленого підрозділу, в якому працює платник податків (або в договірних відносинах з яким перебуває платник податків: договір з останнім укладає або безпосередньо юридична особа, або керівник відокремленого підрозділу юридичної особи, що діє на підставі довіреності, оформленої відповідно до ст. 55 , 185 ЦК). Якщо таких відокремлених підрозділів у юридичної особи кілька, то воно (як податковий агент) обчислює і утримує податок на доходи фізичних осіб, а потім перераховує їх за місцем знаходження кожного такого відокремленого підрозділу;

е) в останньому абзаці п. 7 ст. 226 імперативно передбачено, що сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті за місцем знаходження відособленого підрозділу юридичної особи:

- визначається із загальної суми доходу, яка підлягає виплаті кожному платнику податків окремо;

- обчислюється і утримується в відношенні кожного платника податків (окремо, за правилами, зазначеним у ст. 225 НК, див. коментар);

- визначається сумарно (тобто обчислені щодо кожного платника податків суми податку на доходи фізичних осіб складаються: отриманий результат і, потрібно сплатити, а не суму податку на доходи фізичних осіб кожного платника податків, окремим платіжним дорученням) і перераховується до відповідного бюджету.

8. Важливі правила (щодо процедури перерахування суми податку на доходи фізичних осіб) встановлені в п. 8 ст. 226. Відповідно до них:

а) сукупна сума податку (правильніше було б сказати: загальна сума податку на доходи фізичних осіб), що перевищує 100 руб. (Мається на увазі 101 руб., З огляду на правила п. 4 ст. 225 НК про те, що сума податку на доходи фізичних осіб визначається в повних рублях і що сума податку на доходи фізичних осіб менше 50 копійок відкидається, а сума 50 копійок і більше округляється до повного рубля), перераховується податковим агентом до відповідного бюджету. При цьому потрібно звернути увагу на те, що:

- мова йде про податкових агентів, які є джерелом доходу;

- перерахування суми податку на доходи фізичних осіб здійснюється в порядку, викладеному в пунктах 1 - 7 ст. 226.

У практиці фірми виникло питання: якщо сума податку на доходи фізичних осіб становить рівно 100 руб., То чи зобов'язаний податковий агент перерахувати цю суму або має право її додати до суми податку на доходи фізичних осіб наступного місяця?

На жаль, знову в законі прогалину. Передбачено, що суму податку на доходи фізичних осіб, що перевищує 100 рублів, необхідно перераховувати відповідно до ст. 226, що суму податку на доходи фізичних осіб менше 100 рублів слід додавати до суми податку на доходи фізичних осіб наступного місяця, але не вирішено питання, як бути, якщо сума податку на доходи фізичних осіб становить рівно 100 рублів. Надалі до уточнення законодавцем своєї позиції - вибір за податковим агентом: він може перерахувати суму податку на доходи фізичних осіб в даному місяці, але може цю суму додати до суми податку на доходи фізичних осіб наступного місяця;

б) загальна сума податку на доходи фізичних осіб менше 100 рублів додається податковим агентом до суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає перерахуванню до бюджету:

- в місяці, безпосередньо наступному за місяцем, за який обчислено і утримана сума податку на доходи фізичних осіб, складова менш 100 рублів. Однак, якщо і в цьому місяці сума податку на доходи фізичних осіб незначна (за умови, що спільно і перша сума податку на доходи фізичних осіб, - рівна, наприклад 53 рублям, і друга сума - рівна, наприклад, 20 рублям), складають суму менше 100 рублів (в нашому прикладі - 73 рубля), то податковий агент має право додати обидві ці не перераховані до бюджету суми податку на доходи фізичних осіб до суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає перерахуванню до бюджету в наступному місяці;

- в будь-якому випадку - не пізніше грудня поточного року.

У практиці виникло питання: якщо сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає перерахуванню до бюджету, саме за грудень менше 100 рублів, то чи слід цю суму перерахувати в бюджет саме в грудні або податковий агент повинен додати цю суму до суми податку на доходи фізичних осіб , що підлягає перерахуванню в січні?

Потрібно виходити з буквального тексту п. 8 ст. 226, а це означає, що суму податку на доходи фізичних осіб менше 100 рублів (нехай навіть ця сума буде досить незначною, наприклад, 10 рублів) потрібно перерахувати в грудні поточного року.

Виник в практиці і ще одне питання (пов'язаний із застосуванням правил п. 8 ст. 226): враховуючи ту обставину, що в п. 8 ст. 226 мова йде тільки про те, що податковий агент перераховує (тобто безготівкова форма розрахунків мається на увазі) суму податку на доходи фізичних осіб, то як бути, якщо сума податку на доходи фізичних осіб обчислена і утримана індивідуальним підприємцем, у якого немає банківського рахунку (а доходи платнику податків він виплачує за рахунок готівки)? Чи поширюються правила п. 8 ст. 226 на таких індивідуальних підприємців - податкових агентів?

Так, поширюються: в будь-якому випадку (навіть якщо у індивідуального підприємця немає банківського рахунку) податковий агент зобов'язаний обчислити, утримати і саме перерахувати (в даному випадку, наприклад, через Ощадбанк) суму податку на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету. Цей висновок грунтується на систематичному тлумаченні правил ст. 24, 45, 226 НК. Лише у випадку, зазначеному в п. 2 ст. 45 НК, допускається внесення суми податку на доходи фізичних осіб готівкою в банк або касу органу місцевого самоврядування, державну організацію зв'язку.

9. У правилах п. 9 ст. 226 встановлено ряд імперативних правил:

а) про заборону т.зв. "Податкових застережень". Інакше кажучи:

- податковий агент не має права за рахунок власних коштів сплачувати суму податку на доходи фізичних осіб замість платника податків. Інакше порушувалися б також правила ст. 8 НК (про те, що податок - це саме індивідуальний платіж);

- податковий агент і платник податків не має права включати в договори (угоди) умови про податкові застереження: ці угоди суть угоди нікчемні (суперечать закону, ст. 168 ЦК) в частині, що стосується саме податкової застереження, але не в іншій частині (ст. 180 ЦК) ;

б) облік доходів і сум податку на доходи фізичних осіб, виплачених платнику податків, надання даних про це в податковий орган, видача довідок про доходи і суми утриманих податків на доходи фізичних осіб здійснюється податковим агентом і не охоплюється поняттям "податкова застереження" (див. про це коментар до ст. 230 НК).

Про судову практику з цього питання див .: Вісник ВАС. 2000. N 4. С. 80