Содержание

договір на надання послуг зразок

Зразок договору на надання послуг

ДОГОВІР на надання послуг № 16

Крайове Державне Установа Культури "Барнаульський будинок культури", іменований у подальшому "Заказчік9quot ;, в особі директора І.І. Іванова, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і громадянин Петрова Ніна Петрівна (паспорт: серія 69 02 № 365852, виданий Кіровським РВВС г, Барнаула 18.02.2002г) зареєстрований за адресою г.Барнаул вул. Пирогова, 15 кв.64, іменований в подальшому "Ісполнітель9quot ;, з іншого боку, разом іменовані "Сторони9quot ;, уклали цей договір про наступне:

здесь реклама 1

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. "Заказчік9quot; доручає, а "Ісполнітель9quot; приймає на себе обов'язки на виконання таких робіт: Палітурка бухгалтерських документів в кількості 100 книг по 130 рублів на суму: 13000 рублів (Тринадцять тисяч рублів 00 копійок)

1.2. Термін виконання робіт: до 18 червня 2018 р

1.3. Робота вважається виконаною після підписання акту приймання-здачі робіт.

1.4. "Ісполнітель9quot; несе матеріальну відповідальність за довірене йому майно і за будь-яку дію, що спричинило за собою втрату або псування майна.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. "Ісполнітель9quot; зобов'язується виконати роботу, зазначену в п.1.1. цього договору і здати результат роботи в обсязі і з якістю в установлений термін.

здесь реклама 2

2.2. "Заказчік9quot; зобов'язується прийняти та оплатити виконану "Ісполнітелем9quot; роботу згідно з цим договором.

3. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. При виконанні "Ісполнітелем9quot; робіт, обумовлених у цьому договорі, "Заказчік9quot; виплачує "Ісполнітелю9quot; у вигляді винагороди суму в розмірі: 13000 рублів 00 копійок.

(Тринадцять тисяч рублів 00 копійок).

3.2. виплати "Ісполнітелю9quot; з утриманням податків в установленому порядку виробляються в термін до 20 червня 2018 року після закінчення робіт готівкою в касі театру або безготівковим шляхом.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором "Ісполнітель9quot; і "Заказчік9quot; несе відповідальність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникли між сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

5.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді в установленому законодавством порядку.

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.

6.2. Дострокове розірвання договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених чинним на території РФ цивільним законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.

7. Інші умови

7.1. Цей договір складено в двох примірниках російською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу для сторін.

7.2. Цей договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами

і діє до моменту виконання сторонами своїх обов'язків.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

656000, м Барнаул, вул. Леніна, 25, тел. 35-28-35

Типовий договір на надання послуг: умови, форма, зразок

Типовий договір на надання послуг служить основою для угод про виконання різних видів послуг. Наша стаття підкаже, які правила враховувати при складанні типового договору на надання послуг і яким законами це регулюється.

Що таке договір надання послуг відповідно до ЦК РФ? У чому його відмінність від договорів підряду і субпідряду?

В рамках угоди про надання послуг одна особа бере на себе зобов'язання щодо виконання певних дій (послуг), а інша сторона зобов'язується зробити їх оплату. Найважливішою особливістю цієї угоди є його особистий характер, тобто надати послугу, за загальним правилом, має саме ту особу, на яке договору покладається такий обов'язок. У цьому простежується схожість між угодою про виконання послуг і трудовим договором.

Цивільний кодекс регулює типовий договір надання послуг, хоча існує велика кількість різних видів послуг (юридичні, медичні, рекламні та т. Д.), Порядок надання яких (наприклад, поштових) крім ГК РФ регламентується спеціальними законами. В інших випадках все не передбачені Цивільним кодексом моменти визначаються взаємною угодою сторін.

Багато спільного договір на виконання послуг має до договору підряду, в рамках якого здійснюються різні роботи. Але при наданні послуг, на відміну від підряду, не виникає будь-якого матеріального результату (наприклад, будівництво будинку ведеться на основі договору підряду, а діяльність ріелтора з пошуку для клієнта підходящої нерухомості здійснюється за договором надання послуг). Підрядник в силу закону має право залучити до виконання роботи інша особа, уклавши з ним договір субпідряду. А що стосується послуг, то вони, навпаки, повинні бути надані особисто, якщо протилежне не обумовлено в самому договорі.

Сторони і форма договору на надання послуг. Де завантажити бланк угоди?

Учасниками угоди про надання послуг є:

 • виконавець - особа, яка бере на себе зобов'язання виконати послуги;
 • замовник - сторона, на яку покладається обов'язок по оплаті послуг.

Особливих вимог до названих суб'єктів закон не пред'являє, як будь-який з них можуть виступати і фізособи, і юридичні особи. У ситуації, коли виконавцем є ІП або комерційна організація, а замовником - громадянин (якому послуга потрібна для некомерційних цілей), послуги іменуються побутовими. Права і обов'язки сторін при наданні побутових послуг регулюються законом «Про захист прав споживачів», а також правилами побутового обслуговування населення.

У більшості випадків угоду на надання послуг оформляється письмово, хоча між громадянами допускається і усний висновок договору, якщо вартість послуг не перевищує 10 тис. Руб.

Що стосується побутових послуг, то договір на їх виконання може оформлятися як в стандартному вигляді, так і шляхом заповнення квитанції. При цьому в ній обов'язково повинні бути відображені всі істотні умови договору. Якщо ж побутова послуга виконується безпосередньо в присутності замовника, то виконавцю досить видати касовий чек або інший документ на підтвердження оплати.

Істотні умови договору надання послуг, додаткові вимоги

До числа істотних, тобто необхідних, умов такої угоди відносяться:

 1. Предмет договору - конкретні дії, які повинен здійснити виконавець, або діяльність, яку він повинен виконувати. Сутність послуги повинна бути прописана в договорі гранично ясно.
 2. Терміни початку і завершення надання послуг.

Будь-зразок типового договору на надання послуг повинен включати в себе ці положення.

Крім вищеназваного в тексті типового договору на надання послуг доцільно відобразити наступні додаткові умови:

 • вартість послуг (якщо ця умова не прописано в договорі, замовник повинен сплатити суму, зазвичай стягується за аналогічні послуги);
 • вимоги до якості наданої послуги;
 • місце виконання послуг;
 • відповідальність сторін за невиконання взятих на себе зобов'язань (наприклад, розмір неустойки за порушення строків оплати);
 • інші умови залежно від виду послуги.

Крім того, в договорі можуть бути відображені:

 • умова про повну або часткову передоплату;
 • право виконавця на залучення третіх осіб до виконання послуг.

Для чого складається додаткова угода до договору надання будівельних, транспортних та інших послуг?

Трапляється, що в ході реалізації договору про надання послуг сторони оформляють додаткову угоду до нього. Воно складається в разі, якщо виникла потреба змінити одне або кілька умов угоди або узгодити нову умову, що раніше не прописане в тексті договору. Така угода укладається в тій же формі, що й основний договір.

Найчастіше потреба в додатковій угоді з'являється, коли договір укладено на тривалий термін. Наприклад, в ході надання освітніх послуг щорічне збільшення плати за навчання для студентів-контрактників оформляється доп. угодою до договору з вузом. Крім того, доп. угода може укладатися для продовження терміну договору, зміни розміру неустойки, встановлення або скасування обов'язкового досудового порядку розгляду розбіжностей, введення умови про передоплату і багатьох інших випадках.

Зразок договору на надання послуг

на надання послуг

м Москва «___ 9raquo; __________ ___ р

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________9raquo ;, іменоване в подальшому« Ісполнітель9raquo ;, в особі Директора _________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і _____________________________________________, що його надалі «Заказчік9raquo ;, з іншого боку, спільно іменовані« Сторони9raquo ;, уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги з __________________________.

1.2. Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в порядку, в терміни і на умовах, які визначені цим Договором.

1.3. Види послуг, що надаються, порядок і інші умови надання визначаються Сторонами в Додатку N 1 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати послуги, зазначені в Додатку N 1 до цього Договору, в повному обсязі і в узгоджені Сторонами строки.

2.1.2. Представляти Замовнику відомості про хід виконання цього Договору за відповідними запитами Замовника.

2.1.3. Дотримуватися конфіденційності наданої Замовником інформації відповідно до розділу 5 цього Договору.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Вимагати від Замовника необхідні відомості і документи, знімати копії наданих Замовником документів з метою виконання зобов'язань за цим Договором.

2.2.2. Вимагати від Замовника забезпечення необхідних умов для надання послуг за цим Договором.

2.2.3. Припиняти надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником строків оплати послуг до моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, а також в разі невиконання Замовником обов'язку щодо забезпечення умов для надання послуг.

2.3. Замовник зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити Виконавцю необхідні умови для надання послуг.

2.3.2. Надати Виконавцю відомості, документи, повноваження, необхідні для виконання ним своїх зобов'язань за цим Договором, відповідно до письмовими та усними запитами уповноважених представників Виконавця.

2.3.3. Оплатити послуги Виконавця в порядку, в терміни і в розмірі, що встановлені цим Договором.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Вимагати від Виконавця надання відомостей про хід виконання Договору.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором становить __________________________________________________________________________________

3.2. Оплата вартості послуг Виконавця проводиться Замовником протягом ____________ днів з моменту підписання Сторонами цього Договору.

3.3. Оплата здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами, вказаними в розділі 10 цього Договору або шляхом внесення грошових коштів в касу Виконавця.

4. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець приступає до надання послуг за цим Договором не пізніше __________ днів з дати підписання цього Договору.

4.2. У разі якщо до моменту, визначеного п. 4.1 цього Договору, Замовник не забезпечить всі необхідні умови для надання Виконавцем послуг за цим Договором, Виконавець має право припинити надання послуг до моменту виконання Замовником зазначеного обов'язку.

4.3. Не пізніше ___________ днів з моменту закінчення календарного місяця Виконавець складає і подає Замовнику Акт наданих послуг у двох примірниках.

Протягом _____________ днів з моменту отримання Акту наданих послуг Замовник зобов'язаний розглянути його і, при відсутності зауважень до наданих послуг, підписати.

4.4. У разі якщо послуги за цим Договором надані Виконавцем з відступами від умов цього Договору або з іншими недоліками, Замовник має право за своїм вибором вимагати від Виконавця:

4.4.1. Безоплатного усунення недоліків в розумний строк.

4.4.2. Зменшення встановленої цим Договором ціни послуг.

5.1. Сторони цим визнають, що інформація, якою вони обмінюються в рамках підготовки, а також в процесі виконання цього Договору, є конфіденційною, будучи цінної для Сторін і не підлягає розголошенню.

5.2. З моменту вступу в силу цього Договору Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці будь-яку інформацію і дані, отримані кожної із Сторін в рамках виконання цього Договору.

5.3. Зобов'язання про дотримання конфіденційності не впливає на випадки надання інформації органам влади в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

6. ТЕРМІН ДІЇ, ПІДСТАВИ ЗМІНИ

І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

6.2. Термін дії цього Договору може бути продовжений за згодою Сторін, складеною у письмовій формі і підписаною обома Сторонами цього Договору.

6.3. Положення цього Договору можуть бути змінені або доповнені тільки на підставі угоди, укладеної в письмовій формі і підписаного обома Сторонами.

6.4. Дострокове розірвання даного Договору допускається за взаємною письмовою згодою Сторін або в інших випадках, встановлених чинним законодавством України та цим Договором.

6.5. Замовник має право відмовитися від виконання Договору, попередивши про це Виконавця не менше ніж за _______ днів до дати розірвання і сплативши Виконавцю вартість послуг пропорційно періоду і обсягу наданих Виконавцем послуг.

6.6. Виконавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим Договором, попередивши про це Замовника не менше ніж за ______ днів до дати розірвання, за умови повного відшкодування Замовнику збитків.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі якщо Замовник порушує термін оплати послуг Виконавця, встановлений п. 3.2 цього Договору, Виконавець має право вимагати від Замовника сплати неустойки в розмірі ___% від не сплачена в строк суми.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за прийняті на підставі наданих послуг Замовником рішення і їх економічні наслідки (включаючи можливі збитки).

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

7.4. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальності, такі, як стихійні лиха, пожежі, надзвичайні події соціального характеру (війна, масові заворушення і т.п.), урядові постанови або розпорядження державних органів, які унеможливлюють виконання обов'язків Сторін за цим Договором.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають в процесі виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

8.2. У разі якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спірних питань, спори передаються на розгляд до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством Російської Федерації.

9. Інші умови

9.1. У питаннях, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

9.2. Цей Договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

Додаток N 1. Перелік послуг за цим Договором послуг.

Договір надання послуг 2017 року: скачайте зразок бланка для заповнення в Word і PDF

Договір надання послуг - це документ, на підставі якого одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати певні роботи у встановлені терміни, а вторячи сторона (замовник) - внести за них обумовлену плату. Предметом такого договору виступають нематеріальні послуги, тобто роботи: бухгалтерські, транспортні, ріелторські, юридичні, консультативні, охоронні, кур'єрські та т. Д.

До договору на надання відплатних (платних) послуг можуть додаватися кошторис, специфікація робіт та інші додаткові документи. Приймання робіт за договором здійснюється шляхом складання та підписання акта приймання-здачі виконаних робіт.

Як заповнювати договір надання послуг?

У договір надання послуг вносяться такі обов'язкові відомості:

 • Дата і місто укладення договору.
 • Дані замовника і виконавця: ПІБ, паспортні дані, адреси проживання. Юридичні особи вказують свої реквізити, а також, хто і на якій підставі діє від їх особи.
 • Предмет договору із зазначенням послуг, які зобов'язаний надати виконавець, їх термінів і вартості (або посилання на додатки, де вказана дана інформація).
 • Права і обов'язки замовника і виконавця
 • Інформацію про вартість робіт і порядок здійснення розрахунків між замовником і виконавцем.
 • Інформацію про порядок, в якому буде здійснюватися приймання послуг.
 • Інформацію про відповідальність сторін.
 • Інформацію про врегулювання суперечок між замовником і виконавцем.
 • Інформацію про порядок укладення та розірвання, терміни дії договору.
 • Інші важливі відомості по суті договору.
 • Реквізити та підпису (печатки) сторін.

зразок (типова форма)

Коментар до договору надання послуг:

Істотні умови договору надання послуг

за договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (Пункт 1 статті 779 Цивільного кодексу РФ).

Договір надання послуг укладається на:

послуги з туристичного обслуговування;

Цей перелік не є вичерпним.

Відносини сторін за договором возмездного надання послуг регулюються главою 39 Цивільного кодексу РФ. Згідно зі статтею 783 ЦК до договору возмездного надання послуг застосовуються загальні положення про підряд (статті 702 - 729 ЦК) і положення про побутовому підряді (статті 730 - 739 ЦК), якщо це не суперечить спеціальним нормам про даний договорі (статті 779 - 782 ЦК) , а також особливостям предмета договору возмездного надання послуг.

При наданні окремих видів послуг сторони договору крім ГК зобов'язані також керуватися нормами спеціального законодавства. Наприклад, надання послуг зв'язку регулюється Законом "Про зв'язок" і Правилами надання послуг зв'язку, якими визначені як істотні умови надання послуг рухомого зв'язку, так і інші обов'язкові для включення в договір умови надання цього виду послуг.

У деяких випадках договір надання послуг є публічним, тому до відносин сторін за таким договором застосовується Закон РФ "Про захист прав споживачів".

Нижче розміщена типова форма договору надання послуг. Звичайно ж, треба розуміти, що кожен договір унікальний і його умови залежать від особливостей ряду умов і волі сторін. Проте є умови (вони називаються істотними) які повинен містити будь-який договір надання послуг і без яких договір вважається неукладеним. До істотних умов договору надання послуг відносяться умови, що визначають конкретний вид наданої послуги (п. 1 ст. 779 ЦК України), тобто .:

Предмет договору надання послуг (Згідно ст. Ст. 432, 703, 779 Цивільного кодексу РФ) є конкретні послуги, тому з договору повинно бути ясно - які послуги будуть надаватися.

Інші умови, які передбачені в галузевих нормативних актах (наприклад, Закон від 30.12.2008 № 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність", Закон від 24.11.1996 № 132-ФЗ "Про основи туристської діяльності в РФ", Закон "Про освіту в РФ" і ін.) або сторони вважатимуть суттєвими (згідно зі статтею 432 ЦК), тобто такі умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. До таких умов, як правило, відносяться умови про те, хто купує необхідні матеріали, порядок оплати і приймання робіт, гарантії якості виконаних робіт, термін придатності, документах і приладді.

Чи не є істотною умовою умова про ціну послуг, що надаються. При відсутності в договорі такого умови ціна визначається за правилами п. 3 ст. 424 ГК (п. 54 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ N 6, Пленуму ВАС РФ № 8 від 01.07.1996), тобто за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари, роботи або послуги.

Інші особливості договору надання послуг

Договір повинен бути укладений в простій письмовій формі (п. 1 ст. 161 ЦК).

До договору застосовуються загальні положення про підряд (ст. Ст. 702 - 729 ЦК) і положення про побутовому підряді (ст. Ст. 730 - 739 ЦК), якщо це не суперечить нормам гол. 39 ГК, а також особливостям предмета договору возмездного надання послуг (ст. 783 ЦК).

отриманий від послуги результат не можна побачити і помацати;

сама послуга є споживаються в момент надання замовнику;

для цілей бухгалтерського і податкового обліку необхідно довести факт надання послуг,

тому оформлення первинних документів важливо як для замовника, так і для виконавця.

Для відображення послуг основними документами є:

- договір про надання послуг;

- рахунок (рахунки-фактура) виконавця послуг;

Типова форма договору надання послуг

ТОВ "Ромашка9quot ;, іменоване в подальшому "Заказчік9quot ;, в особі генерального директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ "Однодневка9quot ;, іменоване в подальшому "Ісполнітель9quot ;, в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

Які помилки роблять найчастіше в преамбулі договору

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги (далі - Послуги), зазначені в Переліку послуг, що надаються, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток N 1), а Замовник зобов'язується оплатити ці Послуги.

1.2. Виконавець зобов'язується надати Послуги особисто.

1.3. Терміни надання Послуг визначені в Переліку послуг, що надаються (Додаток N 1).

Які помилки роблять найчастіше в предмет договору

2. Порядок здачі та приймання послуг

2.1. За фактом надання Послуг Виконавець представляє Замовнику на підписання Акт приймання-здачі наданих послуг (Додаток N 2) в двох примірниках.

2.2. Протягом 7 днів після отримання Акту приймання-здачі наданих послуг Замовник зобов'язаний підписати його і направити один екземпляр Виконавцю, або, при наявності недоліків, уявити Виконавцю мотивовану відмову від його підписання.

2.3. У разі наявності недоліків Виконавець зобов'язується усунути їх протягом 14 днів з дня отримання відповідних претензій Замовника.

2.4. Послуги вважаються наданими з моменту підписання Сторонами Акту приймання-здачі наданих послуг.

3. Ціна договору та порядок розрахунків

3.1. Загальна вартість Послуг складає ____ (___________________) руб., В тому числі ПДВ _____ (__________) рублів.

3.2. Замовник оплачує Послуги в наступному порядку (вибрати потрібне / можливе встановлення іншого порядку оплати): частину вартості Послуг в розмірі _____ (__________) грн., В тому числі ПДВ _____ (__________) грн., Замовник оплачує до початку надання Виконавцем послуг (попередня оплата ), решту вартості послуг в розмірі _____ (__________) грн., в тому числі ПДВ _____ (__________) грн., Замовник оплачує протягом _____ днів після підписання Сторонами Акту приймання-здачі наданих послуг.

3.3. Всі розрахунки за Договором проводяться в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на вказаний Виконавцем розрахунковий рахунок. Зобов'язання Замовника по оплаті вважаються виконаними на дату зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку Виконавця.

Які помилки роблять найчастіше при формулюванні порядку розрахунків

4.1. За порушення термінів надання Послуг (п. 1.3 Договору) Замовник має право вимагати з Виконавця сплати неустойки (пені) в розмірі _____ відсотків від вартістю не наданих у термін Послуг за кожен день прострочення.

4.2. За порушення термінів оплати (п. 3.2 Договору) Виконавець має право вимагати з Замовника сплати неустойки (пені) в розмірі _____% від несплаченої суми за кожен день прострочення.

4.3. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за Договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки в повній сумі понад передбачених Договором неустойок.

4.4. У всіх інших випадках невиконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства РФ.

5.1. Розбіжності і суперечки, які можуть виникнути при виконанні цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

5.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей передають їх на розгляд до ___________________________________________________________________

(Вказати найменування та місцезнаходження суду обраного сторонами для вирішення спорів)

6.1. Договір діє протягом _____ з дати його укладення.

6.2. Всі зміни і доповнення до Договору мають юридичну силу, якщо зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками сторін. Відповідні додаткові угоди Сторін є невід'ємною частиною Договору.

6.3. Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, або на вимогу однієї із Сторін в порядку і на підставах, передбачених чинним законодавством РФ.

6.4. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. Додатки до цього договору є його невід'ємною частиною.

6.5. Цей договір складено в двох примірниках російською мовою. Обидва примірники є ідентичними і мають однакову силу. У кожної зі сторін знаходиться один примірник цього договору.

6.6. До договору додаються:

6.6.1. Перелік послуг, що надаються

6.6.2. Акт здачі-приймання послуг

розрахунковий рахунок № __________________________ в Банку _______________

Виконавець: _______________________________ (адреса місця знаходження)

розрахунковий рахунок № __________________________ в Банку _______________