Содержание

договір підряду з фізичною особою в рк зразок

Зразок договору на надання послуг з фізичною особою рк

м.Астана № _____ "_____ 9quot; __________ 2014р.

<Найменування юридичної особи,> <резидентство, дата створення, свідоцтво про реєстрацію, дата і номер, ким зареєстровано> іменоване надалі "Ісполнітель9quot ;, в особі <посаду, ф., і., о. особи, що підписує договір> діючого на підставі <статуту, положення, довіреності № _____ від "_____ 9quot; __________ 20 ___ г.9gt; і<найменування юридичної особи,> <резидентство, дата створення, свідоцтво про реєстрацію, дата і номер, ким зареєстровано чи П.І.Б. фізичної особи, громадянство, резидентство, номер і дата документа, що посвідчує особу> іменоване (а, ий) в подальшому "Заказчік9quot ;, уклали цей договір про наступне.

1.1. За договором возмездного надання послуг Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги, зазначені в п. 1.2 цього договору, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

1.2. Виконавець зобов'язується надати наступні послуги: ____________________,

іменовані надалі "Услугі9quot ;.

1.3. Термін виконання робіт з "_____ 9quot; __________ 20 ___ г. до "_____ 9quot; __________ 20 ___ г. Виконавець має право виконати роботи достроково.

1.3.1. Послуги вважаються наданими після підписання акту прийому-здачі Послуг Замовником або його уповноваженим представником.

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати Послуги з належною якістю.

2.1.2. Надати Послуги в повному обсязі в термін, зазначений в п. 1.4 цього договору.

2.1.3. Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені недоліки, якщо в процесі надання Послуг Виконавець допустив відступ від умов договору, що погіршили якість роботи, протягом _____ днів.

2.1.4. Виконавець зобов'язаний виконати роботу особисто.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Оплатити роботу за ціною, вказаною в п. 3 цього договору, протягом _____ днів з моменту підписання акту прийому-здачі Послуг.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. Повсякчас перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

2.3.2. Відмовитися від виконання договору в будь-який час до підписання акта, сплативши Виконавцю частину встановленої ціни пропорційно частини наданих Послуг, виконаної до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання договору.

3. Ціна договору та прядок розрахунків

3.1. Ціна цього договору складається з:

3.1.1 Винагороди Виконавцю в розмірі ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.1.2. Суми витрат Виконавця в розмірі ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.2. Ціна цього договору становить: ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.3. Сплата Замовником Виконавцю ціни договору здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в цьому договорі.

4.1. За порушення терміну надання Послуг, зазначеного в п. 1.4 цього договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі _____% від суми договору і пеню з розрахунку _____% від суми договору за кожен день прострочення.

4.2. Заходи відповідальності сторін, не передбачені в цьому договорі, застосовуються відповідно до норм цивільного законодавства, чинного на території РК.

4.3. Сплата неустойки не звільняє Виконавця від виконання покладених на нього зобов'язань або усунення порушень.

5.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

5.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей передають їх на розгляд до <вказати найменування та місцезнаходження третейського, арбітражного або народного суду, обраного сторонами для вирішення спорів>

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. Додатки до цього договору є його невід'ємною частиною.

6.2. Цей договір складено в двох примірниках російською мовою. Обидва примірники є ідентичними і мають однакову силу. У кожної зі сторін знаходиться один примірник цього договору.

Юридичні адреси сторін та банківські реквізити

Можливо Вам будуть корисні наступні документи:

Договір на надання послуг (загальна форма)

Зразок (шаблон) договору на надання послуг. Складено відповідно до законодавства РК. Згідно зі статтею 683 ЦК РК за договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

Даний договір є загальною формою, так як існують специфічні договори, наприклад, договір на надання медичних, аудиторських, інформаційних та ін. Послуг.

на надання послуг (загальна форма)

<Найменування юридичної особи,> <резидентство, дата створення, свідоцтво про реєстрацію, дата і номер, ким зареєстровано> іменоване надалі «Виконавець», в особі <посаду, ф., і., о. особи, що підписує договір> діючого на підставі <статуту, положення, довіреності N_____ від «_____» __________ 200 ___ г.> і <найменування юридичної особи,> <резидентство, дата створення, свідоцтво про реєстрацію, дата і номер, ким зареєстровано чи П.І.Б. фізичної особи, громадянство, резидентство, номер і дата документа, що посвідчує особу> іменоване (а, ий) в подальшому «Замовник», уклали цей договір про наступне.

1.1. За договором возмездного надання послуг Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги, зазначені в п. 1.2 цього договору, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

1.2. Виконавець зобов'язується надати наступні послуги: ____________________,

іменовані надалі «Послуги».

1.3. Термін виконання робіт з «_____» __________ 200 ___ г. до «_____» __________ 200 ___ г. Виконавець має право виконати роботи достроково.

1.3.1. Послуги вважаються наданими після підписання акту прийому-здачі Послуг Замовником або його уповноваженим представником.

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати Послуги з належною якістю.

2.1.2. Надати Послуги в повному обсязі в термін, зазначений в п. 1.4 цього договору.

2.1.3. Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені недоліки, якщо в процесі надання Послуг Виконавець допустив відступ від умов договору, що погіршили якість роботи, протягом _____ днів.

2.1.4. Виконавець зобов'язаний виконати роботу особисто.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Оплатити роботу за ціною, вказаною в п. 3 цього договору, протягом _____ днів з моменту підписання акту прийому-здачі Послуг.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. Повсякчас перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

2.3.2. Відмовитися від виконання договору в будь-який час до підписання акта, сплативши Виконавцю частину встановленої ціни пропорційно частини наданих Послуг, виконаної до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання договору.

3.1. Ціна цього договору складається з:

3.1.1 Винагороди Виконавцю в розмірі ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.1.2. Суми витрат Виконавця в розмірі ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.2. Ціна цього договору становить: ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.3. Сплата Замовником Виконавцю ціни договору здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в цьому договорі.

4.1. За порушення терміну надання Послуг, зазначеного в п. 1.4 цього договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі _____% від суми договору і пеню з розрахунку _____% від суми договору за кожен день прострочення.

4.2. Заходи відповідальності сторін, не передбачені в цьому договорі, застосовуються відповідно до норм цивільного законодавства, чинного на території РК.

4.3. Сплата неустойки не звільняє Виконавця від виконання покладених на нього зобов'язань або усунення порушень.

5.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

5.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей передають їх на розгляд до <вказати найменування та місцезнаходження третейського, арбітражного або народного суду, обраного сторонами для вирішення спорів>

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. Додатки до цього договору є його невід'ємною частиною.

6.2. Цей договір складено в двох примірниках російською мовою. Обидва примірники є ідентичними і мають однакову силу. У кожної зі сторін знаходиться один примірник цього договору.

Юридичні адреси сторін та банківські реквізити

зразок договору ЦПХ з фізичною особою в рк

З нами: 21 грудень 2017

Сама оплата замовлення повинна проходити не пізніше десяти календарних днів, а підрядник, в свою чергу, зобов'язаний надати великий звіт не пізніше трьох календарних днів після здачі замовлення.

Типовий договорами ЦПХ З Бухгалтером Зразок - vyksakarting

Підкажіть, будь ласка, вартість договору сроітельноо підряду обкладається податком чи ні ?? Підкажіть пож- та, можливо закюченіе одного договору з кількома юридичними особами.

Форма договору ЦПХ з фізичною особою зразок

Чи можна працівникові оскаржити цивільний договір, якщо в дійсності є в наявності трудові відносини? Так, працівник може в судовому порядку вимагати перекваліфікації договору.

Договорами ЦПХ з бухгалтером - завантажити безкоштовно зразок

Робота за цивільно правовим договором триває до моменту її виконання, який в більшості випадків виражений кінцевим результатом. Це і становить головна відмінність ГПД від трудового, для якого період його дії триває досить велика кількість часу. В основній масі вони короткострокові. Проте, згідно із законодавством, період дії цивільно-правового договору включається до страхового стажу, який враховується при призначенні пенсії. Бланк договору ЦПХ скачати скачати | Приклади документів, Зразок договору цивільно-правового характеру ви можете скачати на нашому сайті. Договір цивільно-правового характеру. Важливою деталлю є те, що договір підряду укладається на певний термін, на відміну від трудового договору, який як правило не має терміну. Для роботодавця це дає можливість розірвати договір ЦПХ в будь-який зручний для нього час. У разі трудового договору, роботодавець повинен попередити співробітника про розірвання за 7 місяці. Мені необхідно укласти договір з юридичною особою (я теж юр особа) на променеве обстеження пацієнтів. Свого рентгена немає, так як потрібно отримувати ліцензію. СНТ і фіз особою. Потрібно скласти договір на виконання підрядних робіт між приватним підприємством і фіз. Добрий день мені потрібен підрядний договір про підтвердження робочого стажу. Вітаю! Необхідний зразок договору підряду з системним адміністратором. Неналежне виконання робіт або зрив термінів стають приводом для стягнення неустойки з виконавця на користь замовника. Тривалість роботи обговорюється за договором ЦПХ. Тут немає обмежень в 95 годин в тиждень, як це встановлено в Трудовому кодексі. Працівник може працювати хоч цілодобово без перерв. Те ж стосується суми виплат. ІП «Кенія» надалі «замовник», образ якого представлений в особі Майкла Джордано і підрядник ПІБ: Колишкін Петро Іванович

Договір субпідряду на надання послуг рк

До прийняття замовником виконаної роботи, створена за умовами договору побутового підряду річ є власністю підрядника, навіть якщо ця умова не обумовлено в договорі. Після виконання роботи і прийняття її замовником підряднику виплачується винагорода. Таким чином, очевидно, що договір будівельного підряду покликаний регулювати порядок надання послуг. Зразок договору підряду визначає зобов'язання за даним договором, які полягають у виконанні роботи, спрямованої на досягнення певного результату - ремонту або виготовлення речі, поліпшення її якості.

Договір підряду з фізичною особою - завантажити зразок

Тому поспіль є оплатним здійсненням конкретної діяльності на користь замовника. Наприклад, за договором підряду можливе замовлення на ремонт і обробку квартири, на пошиття одягу і т.д. Варто відзначити, що в порівнянні з трудовим договором, за договором підряду підрядчик не має право на пільги і соціальні гарантії. В якій формі укладається договір підряду? Договір підряду може бути укладений і в усній формі, але для цього повинні бути одночасно дотримані дві умови: Договір укладається між фізичними особами. Сума угоди - до 10 000 рублів. Згідно зі статтею 161 ЦК РФ, наказано дотримання простої письмової форми (тобто, немає необхідності обов'язкового нотаріального посвідчення) в наступних ситуаціях: Якщо угоду укладають юридичні особи або юридична і фізична особа. Якщо угоду укладають фізичні особи та розмір її суми перевищує 10 000 рублів. Істотними умовами договору підряду є його предмет і терміни. У предмет договору підряду входять: Вид, зміст і обсяг виконуваної роботи. Річ, яку необхідно виготовити, обробити або переробити. Підсумковий матеріальний результат. Терміни за договором підряду Відповідно до статті 708 ЦК України в даному договорі повинні бути вказані конкретні терміни: коли робота починає виконуватися і коли її буде завершена.

Договір підряду (оздоблювальні роботи)

одноразово (наприклад, малярні роботи в офісі і т.п.); періодичні оздоблювальні роботи, тобто при виникненні необхідності виконуються оздоблювальні роботи за узгодженою сторонами специфікації (наприклад, у міру необхідності виконуються роботи по декоративно-малярської обробці фасаду будівлі і т.п.). Перейдіть за посиланням. якщо потрібно завантажити зразок договору підряду типової форми Інші документи розділу поспіль дивіться тут Сторони Договору підряду (оздоблювальні роботи): Замовник - особа (юридична особа або індивідуальний підприємець), що має намір замовити або придбати, або замовляє, купує оздоблювальні роботи.

Правильно укладений договір підряду - запорука якісного будівництва

Робота виконується за ризик Підрядника. якщо інше не передбачено законодавчими актами Республіки Казахстан або договором підряду.

В даний час, при виконанні Сторонами зобов'язань по наданню послуг в сфері будівництва, часто виникають різного роду проблеми і нерозуміння. Причиною виникнення проблем є відсутність конкретних і основних умов в договорах підряду, що впливають на виконання Сторонами своїх зобов'язань. Так, Договір підряду (субпідряду) повинен відповідати всім вимогам, що пред'являються цивільного законодавства РК. Основним обов'язковою умовою є предмет договору, де чітко прописується мета укладення Договору. Разом з тим, з метою отримання бажаного результату за Договором, в ньому обов'язково відображаються терміни виконання роботи, ціна роботи, порядок оплати роботи, право на утримання, виконання роботи з використанням матеріалів замовника (при необхідності), відповідальність підрядника за незбереження наданого замовником майна ( при необхідності), права замовника під час виконання робіт, обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника, приймання виконаних робіт замовником, розрахунки між сторонами в разі гинув їли предмета підряду або неможливості закінчення роботи, якість роботи, гарантія якості роботи, відповідальність підрядника за неналежну якість роботи, обов'язок підрядника передати інформацію (матеріали) замовнику, конфіденційність отриманої сторонами інформації, повернення замовнику матеріалів і устаткування (при необхідності). Поряд з цим, договір підряду повинен містити такі умови як порядок вирішення суперечок, страхування Сторін, матеріалів або інших об'єктів, порядок зміни Договору, відповідальність Сторін та інші умови, що не суперечать законодавству Республіки Казахстан. Цивільним Кодексом Республіки Казахстан визначено особливості договору будівельного підряду.

Шаблон або зразок договору підряду. Даний договір є загальною формою, так як існують і інші види підрядів, наприклад, побутової, будівельний та інші.

Згідно зі статтею 616 ЦК РК за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовникові у встановлений строк, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його (сплатити ціну роботи). Робота виконується за ризик підрядника, якщо інше не передбачено законодавчими актами або договором.

Текст договору (можна завантажити за посиланням загальна форма договору підряду для роботи в Word в форматі .doc):

підряду (загальна форма)

<Найменування юридичної особи,> <резидентство, дата створення, свідоцтво про реєстрацію, дата і номер, ким зареєстровано> іменоване надалі «Замовник», в особі <посаду, ф., і., о. особи, що підписує договір> діючого на підставі <статуту, положення, довіреності N_____ від «_____» __________ 200 ___ г.> і <найменування юридичної особи,> <резидентство, дата створення, свідоцтво про реєстрацію, дата і номер, ким зареєстровано чи П.І.Б. фізичної особи, громадянство, резидентство, номер і дата документа, що посвідчує особу> іменоване (а, ий) в подальшому «Підрядник», уклали цей договір про наступне.

1.1. Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника роботу, зазначену в п. 1.2 цього договору, і здати її результат Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

1.2. Підрядник зобов'язується виконати наступну роботу: <вказати, яка робота повинна бути виконана> іменовану надалі «Робота».

Для виконання зазначених робіт Замовник зобов'язується надати в термін до «_____» __________ 200 ___ г. необхідну проектну та кошторисну документацію, технічні умови, надати Підряднику обладнання, інструменти, матеріали.

1.3. Роботу Підрядник виконує зі своїх матеріалів, на своєму обладнанні і своїми інструментами.

1.4. Термін виконання робіт з «_____» __________ 200 ___ г. до «_____» __________ 200 ___ г. Підрядник має право (не має права) виконати роботи достроково.

1.4.1. Робота вважається виконаною після підписання акту прийому-здачі Роботи Замовником або його уповноваженим представником.

2.1. Підрядник зобов'язаний:

2.1.1. Виконати Роботу з належною якістю.

2.1.2. Виконати Роботу в термін, зазначений в п. 1.4 цього договору.

2.1.3. Передати результат Роботи Замовнику.

2.1.4. Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені недоліки, якщо в процесі виконання Роботи Підрядник допустив відступ від умов договору, що погіршили якість Роботи, протягом _____ днів.

2.1.5. Підрядник зобов'язаний виконати Роботу особисто.

2.2. Підрядник має право:

2.2.1. При невиконанні Замовником обов'язку сплатити зазначену в п. 3 цього договору ціну Підрядник має право на утримання результату робіт.

2.3. Замовник зобов'язаний:

2.3.1. Протягом _____ днів після отримання від Підрядника повідомлення про закінчення Роботи або після закінчення терміну, зазначеного в п. 1.4 цього договору, оглянути і прийняти результат Роботи, а при виявленні відступів від договору, що погіршують результат роботи, або інших недоліків в Роботі негайно заявити про це Підряднику.

2.3.2. Оплатити Роботу за ціною, вказаною в п. 3 цього договору, протягом _____ днів з моменту приймання результатів Роботи.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Повсякчас перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Підрядником, не втручаючись в його діяльність.

2.4.2. Відмовитися від виконання договору в будь-який час до здачі йому результату Роботи, сплативши Підряднику частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання договору.

3.1. Ціна цього договору складається з:

3.1.1. Винагороди Підрядника в розмірі ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.1.2. Суми витрат Підрядника в розмірі ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.2. Ціна цього договору становить: ____________________ (сума цифрами і прописом) тенге.

3.3. Сплата Замовником Підряднику ціни договору здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника, зазначений в цьому договорі.

4.1. За порушення терміну виконання робіт, зазначеного в п. 1.4 цього договору, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі _____% від суми договору і пеню з розрахунку _____% від суми договору за кожен день прострочення.

4.2. Заходи відповідальності сторін, не передбачені в цьому договорі, застосовуються відповідно до норм цивільного законодавства, чинного на території Республіки Казахстан.

4.3. Сплата неустойки не звільняє сторони від виконання покладених на них зобов'язань або усунення порушень.

5.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

5.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей передають їх на розгляд до <вказати найменування та місцезнаходження третейського, арбітражного або народного суду, обраного сторонами для вирішення спорів>

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. Додатки до цього договору є його невід'ємною частиною.

6.2. Цей договір складено в двох примірниках російською мовою. Обидва примірники є ідентичними і мають однакову силу. У кожної зі сторін знаходиться один примірник цього договору.

Юридичні адреси сторін та банківські реквізити

Договір підряду між підрядником і субпідрядником зразок рк

До прийняття замовником виконаної роботи, створена за умовами договору побутового підряду річ є власністю підрядника, навіть якщо ця умова не обумовлено в договорі. Після виконання роботи і прийняття її замовником підряднику виплачується винагорода. Таким чином, очевидно, що договір будівельного підряду покликаний регулювати порядок надання послуг. Зразок договору підряду визначає зобов'язання за даним договором, які полягають у виконанні роботи, спрямованої на досягнення певного результату - ремонту або виготовлення речі, поліпшення її якості.

Договір підряду з фізичною особою - завантажити зразок

Тому поспіль є оплатним здійсненням конкретної діяльності на користь замовника. Наприклад, за договором підряду можливе замовлення на ремонт і обробку квартири, на пошиття одягу і т.д. Варто відзначити, що в порівнянні з трудовим договором, за договором підряду підрядчик не має право на пільги і соціальні гарантії. В якій формі укладається договір підряду? Договір підряду може бути укладений і в усній формі, але для цього повинні бути одночасно дотримані дві умови: Договір укладається між фізичними особами. Сума угоди - до 10 000 рублів. Згідно зі статтею 161 ЦК РФ, наказано дотримання простої письмової форми (тобто, немає необхідності обов'язкового нотаріального посвідчення) в наступних ситуаціях: Якщо угоду укладають юридичні особи або юридична і фізична особа. Якщо угоду укладають фізичні особи та розмір її суми перевищує 10 000 рублів. Істотними умовами договору підряду є його предмет і терміни. У предмет договору підряду входять: Вид, зміст і обсяг виконуваної роботи. Річ, яку необхідно виготовити, обробити або переробити. Підсумковий матеріальний результат. Терміни за договором підряду Відповідно до статті 708 ЦК України в даному договорі повинні бути вказані конкретні терміни: коли робота починає виконуватися і коли її буде завершена.

Договір підряду (оздоблювальні роботи)

одноразово (наприклад, малярні роботи в офісі і т.п.); періодичні оздоблювальні роботи, тобто при виникненні необхідності виконуються оздоблювальні роботи за узгодженою сторонами специфікації (наприклад, у міру необхідності виконуються роботи по декоративно-малярської обробці фасаду будівлі і т.п.). Перейдіть за посиланням. якщо потрібно завантажити зразок договору підряду типової форми Інші документи розділу поспіль дивіться тут Сторони Договору підряду (оздоблювальні роботи): Замовник - особа (юридична особа або індивідуальний підприємець), що має намір замовити або придбати, або замовляє, купує оздоблювальні роботи.

Правильно укладений договір підряду - запорука якісного будівництва

Робота виконується за ризик Підрядника. якщо інше не передбачено законодавчими актами Республіки Казахстан або договором підряду.

В даний час, при виконанні Сторонами зобов'язань по наданню послуг в сфері будівництва, часто виникають різного роду проблеми і нерозуміння. Причиною виникнення проблем є відсутність конкретних і основних умов в договорах підряду, що впливають на виконання Сторонами своїх зобов'язань. Так, Договір підряду (субпідряду) повинен відповідати всім вимогам, що пред'являються цивільного законодавства РК. Основним обов'язковою умовою є предмет договору, де чітко прописується мета укладення Договору. Разом з тим, з метою отримання бажаного результату за Договором, в ньому обов'язково відображаються терміни виконання роботи, ціна роботи, порядок оплати роботи, право на утримання, виконання роботи з використанням матеріалів замовника (при необхідності), відповідальність підрядника за незбереження наданого замовником майна ( при необхідності), права замовника під час виконання робіт, обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника, приймання виконаних робіт замовником, розрахунки між сторонами в разі гинув їли предмета підряду або неможливості закінчення роботи, якість роботи, гарантія якості роботи, відповідальність підрядника за неналежну якість роботи, обов'язок підрядника передати інформацію (матеріали) замовнику, конфіденційність отриманої сторонами інформації, повернення замовнику матеріалів і устаткування (при необхідності). Поряд з цим, договір підряду повинен містити такі умови як порядок вирішення суперечок, страхування Сторін, матеріалів або інших об'єктів, порядок зміни Договору, відповідальність Сторін та інші умови, що не суперечать законодавству Республіки Казахстан. Цивільним Кодексом Республіки Казахстан визначено особливості договору будівельного підряду.

Договір підряду з фізичною особою на надання послуг з оформленням документів зразок

За невиконання замовником зобов'язань по оплаті виконаної роботи (наданої послуги) передбачається відповідальність у вигляді неустойки в розмірі не менше% невиплаченої суми за кожен день прострочення. 6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ (НАДАННЯ ПОСЛУГ). ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 6.1. Виконавець виконує роботи (надає послуги), зазначені в п.2.1.1 договору з «» 2018 р до «» 2018 р 6.2. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань. 6.3. Договір може бути припинений достроково за згодою Сторін. 7. Порядок вирішення спорів 7.1. Всі розбіжності, що виникають між Сторонами внаслідок або у зв'язку з цим договором, повинні вирішуватися шляхом переговорів.

Договір підряду з фізичною особою

Замовник зобов'язаний в за участю Виконавця оглянути і прийняти результат виконаної роботи, підписавши акт приймання-передачі.

Всі недоліки виконаної роботи, виявлення в момент приймання, повинні бути обумовлені в названому акті.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення умов договору, якщо таке порушення сталося не з її вини.

У разі нанесення шкоди або втрати майна Замовника Виконавець зобов'язується відшкодувати Замовнику повну вартість майна, зазначену в товаросупровідних документах.

Зразок договору підряду з фізичною особою на надання послуг

  • Такий договір носить вже цивільно-правовий характер.
  • Він полягає заради результату конкретного праці, виконаного однією із сторін.
  • Сторонами в такій угоді є замовник і підрядник.
  • Винагорода в цьому випадку виплачується тільки після того, як конкретна робота виконана підрядником і прийнята замовником.

Почасти такий документ нагадує відносини між юридичними особами.

Одна сторона береться за виконання конкретної роботи в заздалегідь встановлені терміни, а інша оцінює кінцевий результат і приймає остаточне рішення щодо оплати, відповідно до укладеної угоди.

Виконавець в процесі виконання робіт (надання послуг) зобов'язаний ознайомитися і дотримуватися норм охорони праці, протипожежних, санітарних та інших норм, вказаних в Додатку №1 до даного договору, встановлених чинним законодавством Російської Федерації.

Перелік робіт (ПОСЛУГ) 2.1. Виконавець зобов'язується виконати наступні роботи (надати послуги): 2.1.1.

. 3. ВАРТІСТЬ РОБІТ (ПОСЛУГ) ВИКОНАВЦЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ 3.1.

Вартість робіт (послуг) Виконавця встановлена ​​за домовленістю Сторін виходячи з обсягу запланованих робіт (послуг) протягом терміну дії цього договору і включає податкові та інші (якщо це передбачено законодавством Російської Федерації) зобов'язання Виконавця з доходу в рамках цього договору і відповідно до Договору становить рублів .

Договір підряду з фізичною особою: зразок 2017 року і особливості документа

Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, що виник спір підлягає вирішенню в судах Російської Федерації за загальним правилом підсудності, згідно з чинним законодавством Російської Федерації.

8. Форс-мажорні обставини 8.1. У разі виникнення обставин непереборної сили (стихійних лих, військових дій будь-якого характеру) та інших незалежних від Сторін обставин, які прямо перешкоджають будь-якої із Сторін виконати свої зобов'язання за цим Договором, підтверджених відповідним документом торгово-промислової палати або іншого уповноваженого на це органу , термін виконання зобов'язань за договором Стороною, для якої ці обставини виникли, відсувається на термін дії цих обставин.

Договір підряду з фізичною особою на надання послуг зразок 2017-2018

Після виконання робіт, зазначених в п.1.1 цього договору і підписання акту виконаних робіт, оплатити роботи.

2.1.3 На період виконання робіт здійснити соціальне страхування підрядника від нещасних випадків на виробництві та в ЄСП (за винятком частини суми податку, що зараховуються до Фонду соціального страхування); 2.2.

1.1 цього договору в такі строки: Початок робіт: »» 20 р Закінчення робіт: »» 20 р 3. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 3.1 Вартість робіт за цим договором визначається «Актом виконаних робіт».

3.2. Замовник зобов'язується оплатити виконані роботи (надані послуги) протягом банківських днів з моменту закінчення робіт і підписання сторонами акту виконаних робіт. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1.

Договір підряду з фізичною особою: зразок заповнення та бланк

Звільнення батьків дитини-інваліда: є особливості У разі, коли в організації планується скорочення штату і серед інших під це скорочення потрапив працівник, який є батьком дитини-інваліда, можливо дату його звільнення доведеться перенести або взагалі зберегти за ним робоче місце.

< ... Запізнення зі здачею декларації на один день: чи можна уникнути штрафу Зовсім уникнути штрафних санкцій навряд чи вдасться.

А ось знизити суму штрафу цілком можливо. < ... Безпечна частка відрахувань по ПДВ Висока частка ПДВ-відрахувань може привести до пильної уваги перевіряючих. Як розраховується безпечна частка відрахувань по ПДВ, де знайти її значення і як вона застосовується? < ... ІП переводить гроші з бізнес-рахунки на особистий: платити ПДФО У ПДФО-цілях датою фактичного отримання грошового доходу визнається день його виплати, а тому числі перерахування грошей на банківський рахунок.

Зразок договору підряду з фізичною особою

Всі додатки і доповнення до цього договору, як ті, що згадуються в його тексті, так і інші, належним чином оформлені (містять підписи уповноважених представників Сторін і друку Сторін), є його невід'ємними частинами. 9.6. Кожна Сторона несе відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів.

У разі неповідомлення або неналежного повідомлення іншої Сторони про зміну реквізитів неуведомівшая Сторона несе відповідальність і ризики настання негативних наслідків такого неповідомлення.

9.7. На підставі цього договору між Сторонами не виникає трудових відносин. 9.8.

Згідно з чинним законодавством Російської Федерації Замовник виступає по відношенню до Виконавця податковим агентом.

Як тільки буде підписаний акт приймання виконаних робіт, всі права автоматично перейдуть до замовника. Ця особливість дає йому унікальне право самостійно вибирати виконавця. Суть в наступному: навіть якщо на підприємстві є фахівці в конкретній галузі, керівництво може залучити з боку для виконання роботи за даною спеціальністю будь-якого громадянина. Його відмінність від штатних співробітників буде полягати лише в тому, що винагороду за свою працю він отримає не по закінченні поточного місяця, а по завершенні конкретної роботи.

Правила складання договору Якщо організація наймає для виконання будь-якої роботи громадянина, то в цьому випадку обов'язково повинен бути складений договір підряду з фізичною особою.

Зразок такого документа є на кожному підприємстві.