Содержание

договір на надання консультаційних послуг ип

Договір на надання консультаційних послуг

1.1 Консультант за завданням Замовника своїми силами надає Замовнику комплекс послуг, пов'язаних з відповідно до Календарного плану надання послуг (Додаток №1 до цього Договору), - далі Послуги.

1.2. Послуги надаються в період з «» 2018 року по «» 2018 року.

1.3. Надані послуги оформляються щомісячним підписанням Акту про надані послуги в двох примірниках відповідно до цього Договору.

здесь реклама 1

1.4. За цим Договором Консультант не має права укладення / зміни / розірвання будь-яких договорів від імені Замовника, не є торговим представником і / або агентом Замовника, і не може виступати від імені Замовника в будь-яких угодах, не має права робити заяви, давати доручення, обіцянки від імені Замовника.

2.1. Консультант зобов'язується якісно та своєчасно надавати послуги за цим Договором відповідно до Календарного плану надання послуг (Додаток №1 до цього Договору).

2.2. Замовник зобов'язується своєчасно виплачувати Консультанту належне йому грошову винагороду за надані послуги на умовах, передбачених цим Договором, а також забезпечити Консультанта необхідними для надання послуг за цим Договором технічною інформацією та документацією Замовника / Клієнта.

2.3. Консультант зобов'язується надавати послуги кваліфіковано, дбайливо ставитися до обладнання та до матеріалів Замовника / Клієнта під час надання послуг.

2.4. Консультант зобов'язується дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку Клієнта і зберігати в таємниці всю конфіденційну інформацію Замовника і Клієнта, зазначеного в п.1.1 цього Договору.

2.5. Всі витрати, пов'язані з перебуванням Консультанта за місцем надання послуг і у Замовника несе сам Консультант.

3. ВАРТІСТЬ, УМОВИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість наданих Консультантом послуг за цим Договором становить рублів на місяць, з яких відповідно до законодавства РФ Замовником утримується і сплачується до бюджету РФ ПДФО в розмірі рублів.

здесь реклама 2

3.2. Замовник оплачує вартість послуг відповідно до п.3.1 цього Договору протягом календарних днів від дати підписання Сторонами відповідного щомісячного Акту про надані послуги.

3.3. Не пізніше робочих днів після дати закінчення чергового календарного місяця Консультант передає Замовнику звіт по наданню послуг, який щомісяця узгоджується і підписується Замовником і Сторони підписують щомісячний Акт про надані послуги за цим Договором.

3.4. Консультанту виплачується вартість послуг (за вирахуванням ПДФО) відповідно до п.3.1 цього Договору в безготівковому порядку - на банківський рахунок Консультанта, вказаний в цьому Договорі. У разі неповного місяця надання послуг, вартість послуг за неповний календарний місяць визначаться, виходячи з кількості повних календарних днів у місяці надання послуг.

4.1. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором регулюється чинним законодавством РФ.

5. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

5.2. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін шляхом підписання Сторонами додаткової угоди.

5.3. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому позасудовому порядку будь-якою Стороною за умови попередження іншої Сторони за днів до дати розірвання. Всі надані послуги до дати розірвання повинні бути оплачені Замовником.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором при настанні обставин непереборної сили (надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини - стихійні лиха, військові дії, блокади і т.п.) за умови негайного повідомлення іншої Сторони про настання таких обставин не пізніше календарних днів з дати настання зазначених обставин.

6.2. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Кожен примірник має бути підписаний обома сторонами, і кожна Сторона отримує по одному примірнику. Додаток №1 є невід'ємною частиною цього Договору.

Договір про надання консультаційних послуг

Договір про надання консультаційних послуг

[Вказати місце укладення договору] [число, місяць, рік]

[Повне найменування організації, підприємства із зазначенням організаційно-правової форми], в особі [посада, П. І. Б. керівника організації, підприємства], що діє на підставі [найменування документа, що підтверджує повноваження], іменоване в подальшому "Замовник", з одного боку і [повне найменування організації, підприємства із зазначенням організаційно-правової форми], в особі [посада, П. І. Б. керівника організації, підприємства], що діє на підставі [найменування документа, що підтверджує повноваження], іменоване в подальшого вдоско шем "Виконавець", з іншого боку, іменовані надалі "сторони", уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання регулярного (абонементного) консультаційно-довідкового обслуговування Замовника по [вказати спрямованість консультацій і довідок, тематику питань і т. Д.] В обсязі і на умовах цього договору.

2. Обов'язки Виконавця

2.1. В період дії цього договору Виконавець зобов'язується виконувати наступні види консультаційно-довідкового обслуговування Замовника:

- давати письмові та усні консультації з питань [вказати напрямок, тематику питань, наприклад, з питань оподаткування і т. д.] в наступному порядку: в залежності від складності та обсягу питання, який визначається в кожному конкретному випадку Виконавцем самостійно, письмові відповіді на питання направляються Замовнику по електронній пошті протягом [значення] робочих днів з моменту отримання письмового запиту Замовника; усні консультації за усними запитами надаються Виконавцем по телефону при зверненні або протягом одного робочого дня з моменту надходження питання;

- складати довідки, висновки з питань [вказати зміст і напрям діяльності, наприклад, про застосування чинного законодавства, про поточні зміни в законодавстві і т. д.] і надавати їх протягом [значення] робочих днів з моменту отримання письмового запиту Замовника;

- забезпечити конфіденційність наданої Замовником інформації;

- щомісяця надавати Замовнику письмовий звіт про виконання зобов'язань за цим договором, а також підписаний Акт виконаних робіт і наданих послуг.

3. Обов'язки Замовника

3.1. Замовник зобов'язується:

- з метою найбільш ефективного і оперативного співробітництва своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання цього договору документами та інформацією;

- оплачувати послуги Виконавця в розмірі і строки, передбачені цим договором;

- надавати Виконавцю відомості про використання отриманих консультацій і довідок;

- не передавати без згоди Виконавця отримані довідки третім особам.

4. Розмір і порядок оплати послуг Виконавця

4.1. Вартість регулярного (абонементного) обслуговування, передбаченого пунктом 1.1 цього договору, становить [сума цифрами і прописом] рублів на місяць.

4.2. Оплата наданих Виконавцем послуг проводиться Замовником щомісячно протягом [значення] днів з моменту підписання акту виконаних робіт і наданих послуг в безготівковому порядку, шляхом перерахування на рахунок Виконавця.

5. Термін дії договору, підстави і порядок зміни і розірвання договору

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє до [число, місяць, рік].

5.2. Всі зміни і доповнення до цього договору дійсні в разі оформлення їх в письмовому вигляді і підписання обома сторонами.

5.3. Сторони мають право достроково розірвати цей договір за взаємною згодою.

5.4. Замовник має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим договором і розірвати цей договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця не менше ніж за [вказати, в який термін], за умови оплати Виконавцю фактично понесених ним витрат на виконання зобов'язань за цим договором.

5.5. Виконавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за цим договором і в односторонньому порядку розірвати цей договір, письмово повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за [вказати, в який термін], лише за умови повного відшкодування Замовнику збитків.

6. Додаткові умови і заключні положення

6.1. Додаткові умови: [вписати потрібне].

6.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають між сторонами з питань виконання зобов'язань за цим договором, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства і звичаїв ділового обороту.

6.3. У разі неврегулювання в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.4. У разі зміни найменування, місцезнаходження, банківських реквізитів та інших даних кожна зі сторін зобов'язана в [вписати потрібне] термін в письмовій формі повідомити іншу сторону про зміни, що відбулися.

6.5. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством. 6.6. Цей договір складений і підписаний у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і зберігається по одному у кожної зі сторін.

7. Підписи, адреси та реквізити сторін

[Вписати потрібне] [вписати потрібне]

[Вписати потрібне] [вписати потрібне]

Акт здачі-приймання виконаних робіт і наданих послуг

за договором про надання регулярного довідково-консультаційного обслуговування

від [число, місяць, рік]

[Вказати місце укладення договору] [число, місяць, рік]

[Повне найменування організації, підприємства із зазначенням організаційно-правової форми], в особі [посада, П. І. Б. керівника організації, підприємства], що діє на підставі [найменування документа, що підтверджує повноваження], іменоване в подальшому "Замовник", з одного боку і [повне найменування організації, підприємства із зазначенням організаційно-правової форми], в особі [посада, П. І. Б. керівника організації, підприємства], що діє на підставі [найменування документа, що підтверджує повноваження], іменоване в подальшого вдоско шем "Виконавець", з іншого боку, іменовані надалі "сторони", склали цей акт про наступне:

1. У період з [число, місяць, рік] по [число, місяць, рік] Виконавцем були виконані наступні роботи і надані Замовнику наступні послуги:

- усні консультації з питань [вказати напрямок, тематику питань, наприклад, з питань оподаткування і т. д.];

- письмові консультації з питань [вказати напрямок, тематику питань, наприклад, з питань оподаткування і т. д.];

- довідки, висновки з питань [вказати напрямок, тематику питань, наприклад, з питань оподаткування і т. д.].

2. Виконані роботи та надані послуги відповідають вимогам, встановленим умовами договору, виконані в строк, оформлені в належному порядку і повністю прийняті Замовником. Замовник не має претензій до Виконавця щодо якості та обсягу виконаних робіт і наданих послуг.

3. Цей акт складений в двох примірниках і відповідно до умов договору є підставою для проведення розрахунків Замовника з Виконавцем за виконані роботи та надані послуги.

Договір надання консультаційних послуг

Заповнення договору починається з вказівки міста, де укладається договір і дати його укладення. Фізична особа, Виконавець, вказує своє повне ім'я та дані свого паспорта. Юридична особа, Замовник, прописує дані свого представника і вказує документ, на підставі якого він діє в інтересах організації.

Договір може включати в себе 4 додатки, які є невід'ємною його частиною.

Сторони повинні чітко позначити тему, на предмет якої будуть надаватися консультаційні послуги. Договір передбачає право Виконавця залучати треті особи для надання повного обсягу послуг Замовнику. Повний перелік прав і обов'язків сторін наводиться в розділі 2 даного договору.

Особливості оплати послуг Виконавця

Договір передбачає виплату Виконавцю авансу, суму і терміни перерахування якого Замовник повинен вказати в розділі 3 даного договору. У цьому розділі також прописується сума залишився платежу і терміни його перерахування на рахунок Виконавця. Загальна сума, що підлягає до сплати Виконавцю, вказана в додатку 2 до договору.

Для підтвердження виконаної роботи Виконавець щоквартально надає Замовнику Акт звірки. Підписаний обома сторонами Акт звірки гарантує виконавцю оплату його роботи.

Після закінчення виконання робіт Виконавець зобов'язаний надати копії всіх документів, які підтверджують виконання замовлення, на електронну адресу, яку Замовник зобов'язується вказати. У разі надання неповного пакета документів, в договорі сторони визначають терміни надання всіх документів, яких не.

У розділі 7 договору сторони вказують розміри штрафів, які підлягають виплаті в разі порушення умов договору однією зі сторін. Також в договорі вказаний список обов'язкових додатків, без підписання яких умови договору не вважаються виконаними:

 • технічне завдання;
 • калькуляція витрат послуг;
 • форма довідки про ланцюжку власників компанії;
 • форма згоди на обробку персональних даних.

Бланк договору надання консультаційних послуг

Зразок договору надання консультаційних послуг (заповнений бланк)

Завантажити Договір надання консультаційних послуг

ДОГОВІР надання консультаційних послуг №

1.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець за дорученням Замовника зобов'язується надати консультаційні послуги за темою «» (далі - Послуги) згідно Технічного завдання (Додаток №1), а Замовник зобов'язується оплатити ці Послуги в порядку і в строки, встановлені цим Договором. Під комунікаційної стратегією Сторони розуміють документ (програму) громадських комунікацій Замовника, розробленої на підставі вивчення думки і запитів цільових аудиторій Замовника, визначення Виконавцем цілей і завдань Комунікаційної стратегії Замовника, механізмів і способів її реалізації.

1.2. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання Послуг за Договором. У всіх відношеннях з третіми особами Виконавець виступає від свого імені, за свій рахунок і на свій ризик.

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Брати до уваги рекомендації і побажання з боку Замовника, що стосуються предмета цього Договору.

2.1.2. На вимогу Замовника інформувати останнього про хід надання Послуг.

2.1.4. Забезпечити якість Послуг, що надаються в ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

2.1.5. Нести відповідальність за третіх осіб, залучених до виконання цього Договору.

2.1.6. Своєчасно інформувати Замовника про всі істотні зміни, що впливають на виконання умов цього Договору.

2.1.7. Негайно доводити до відома Замовника в разі виникнення обставин, що уповільнюють хід надання Послуг або роблять подальше надання Послуг неможливим.

2.1.8. Не розголошувати отримані в ході надання Послуг інформацію і дані.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Вимагати оплати наданих Послуг.

2.2.2. За згодою Замовника надати Послуги достроково.

2.3. Замовник зобов'язується:

2.3.1. Проводити розрахунки з Виконавцем в розмірі та в строки, встановлені Договором.

2.3.2. Надати Виконавцю інформацію, необхідну для виконання останнім своїх зобов'язань.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Вимагати від Виконавця надання письмового звіту про хід виконання цього Договору.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість Послуг в рамках цього Договору визначається Сторонами відповідно до калькуляції витрат Послуг (Додаток №2) до Договору.

3.2. Оплата наданих Послуг проводиться в безготівковому порядку в рублях РФ.

3.3. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з рахунку Замовника.

3.4. Замовник оплачує аванс в розмірі% від вартості надання Послуг, в тому числі ПДВ (18%) - протягом робочих днів після підписання Договору. Виконавець повинен передати Замовнику рахунок на оплату, необхідний для здійснення платежу і рахунок-фактуру. Прострочення зі Сторони Виконавця в передачі рахунку на оплату, є підставою для Замовника затримати платіж відповідно до часу прострочення Виконавця.

3.5. Замовник повинен оплатити решту в розмірі% від вартості Послуг протягом робочих днів після надання Послуг, підписання Сторонами Акта про надання Послуг, передачі Замовнику документів, необхідних для здійснення платежу (рахунки на оплату і рахунки-фактури в термін, встановлений законодавством для оформлення рахунку -фактури). Прострочення зі Сторони Виконавця в передачі документів є підставою для Замовника затримати платіж відповідно до часу прострочення Виконавцем.

3.6. Виконавець щоквартально не пізніше числа місяця, наступного за звітним кварталом, направляє на адресу Замовника, оформлений зі свого боку акт звірки. Замовник протягом календарних днів з моменту отримання акту звірки, виробляє звірку розрахунків між Сторонами, при необхідності оформлює протокол розбіжностей і повертає Виконавцю один екземпляр належним чином оформленого акта.

3.7. Зміна узгодженої Сторонами вартості надання Послуг може бути зроблено тільки за згодою Сторін у формі додаткової угоди до Договору.

4.1. У разі залучення Виконавцем третіх осіб для надання Послуг за Договором Виконавець бере на себе зобов'язання на несення відповідальності перед Замовником за виконання всіх умов даного Договору.

4.2. У Договорі з співвиконавцем має бути передбачено право Замовника перевіряти і спостерігати за діяльністю співвиконавця і за виконанням співвиконавцем будь-яких зобов'язань, прийнятих за Договором. Виконавець здійснює контроль за діяльністю співвиконавців і несе відповідальність за їх дії, а також за виконання Договору в цілому.

4.3. Співвиконавець зобов'язаний виконувати вимоги Замовника, аналогічні пред'являються до Виконавця. Виконавець несе відповідальність за те, щоб надані Послуги та співвиконавці задовольняли вимогам Замовника і чинним нормативним документам.

4.4. Замовник протягом робочих днів з моменту отримання Акту про надання Послуг зобов'язується підписати Акт або направити Виконавцю мотивовану відмову з переліком необхідних доробок, складений в письмовому вигляді. У разі вмотивованої відмови від приймання наданих Послуг Сторони протягом календарних днів оформляють Протокол узгодження необхідних доробок, порядку і термінів їх виконання.

5.1. Виконавець зобов'язується на першу вимогу Замовника (негайно) усувати виявлені недоліки, якщо в процесі надання Послуг допущені відступи від умов договору, що погіршують якість Послуг.

6. ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Виконавець в дату закінчення надання Послуги зобов'язаний повідомити про це Замовника, передати скановані копії документів, що підтверджують факт надання Послуги, засобами електронного зв'язку за адресою електронної пошти:. Оригінали документів, що підтверджують факт надання Послуги (підписані Виконавцем Акти про надання послуг), повинні бути спрямовані Замовнику не пізніше календарних днів, починаючи з дня закінчення надання Послуги, але в будь-якому випадку до числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг.

6.2. Документи, що підтверджують факт надання Послуги, повинні бути оформлені на ім'я Замовника. У разі неподання необхідних документів Замовник повідомляє про це Виконавця. Виконавець зобов'язаний протягом календарних днів з моменту отримання даного повідомлення Замовника, але не пізніше числа місяця, наступного за місяцем, в якому Послуги були надані, уявити відсутні копії документів Замовнику, що не звільняє Виконавця від відповідальності, передбаченої в п.7.1 цього Договору. У разі наявності помилок та інших неточностей в зазначених копіях документів Замовник повідомляє про це Виконавця протягом календарних днів з дати отримання від Виконавця копій документів, що підтверджують факт надання Послуг. У такому повідомленні Замовник повинен вказати спосіб усунення помилок та інших неточностей в зазначених документах. Виконавець зобов'язаний протягом календарних днів з моменту отримання даного повідомлення від Замовника усунути помилки і інші неточності в таких документах і подати копії таких виправлених документів Замовнику, що не звільняє Виконавця від відповідальності, передбаченої п.7.1 цього Договору.

6.3. При отриманні Виконавцем від Замовника сум часткової оплати в рахунок надання Послуг Виконавець зобов'язаний надати Замовнику оформлений відповідно до законодавства РФ рахунок-фактуру не пізніше календарних днів, починаючи з дня отримання від Замовника сум часткової оплати в рахунок надання послуг, але не пізніше числа місяця, наступного за місяцем, в якому Виконавець отримав суми часткової оплати від Замовника.

7.1. За порушення Виконавцем термінів виконання зобов'язань з надання документів відповідно пунктами 3.6, 6.1, 6.2, 6.3 цього Договору Виконавець - на підставі письмової вимоги Замовника - зобов'язаний сплатити Замовнику неустойку (пеню) в розмірі 1/360 ставки рефінансування ЦБ РФ (що діє на дату початку прострочення виконання зобов'язання) від зазначеної в п.3.1 Договору вартості Послуг за кожен день прострочення.

7.2. Виконавець несе відповідальність за дії персоналу, залученого до надання Послуг за Договором.

7.3. Якщо Послуга надана Виконавцем з відступами від Договору, що погіршили результат Послуг, або з іншими недоліками, Замовник має право за своїм вибором вимагати від Виконавця безоплатного усунення недоліків в розумний строк, відповідного зменшення встановленої за Послугу ціни, відшкодування понесених Замовником витрат на усунення недоліків.

7.4. У разі прострочення оплати наданих Послуг Замовник сплачує пеню в розмірі 1/360 облікової ставки ЦБ РФ за кожен день прострочення від несплаченої в строк суми.

7.5. У разі порушення Виконавцем зобов'язання за Договором Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків.

7.6. У разі порушення термінів надання Послуг, Замовник має право стягнути з Виконавця пені в розмірі% від вартістю не наданих у термін Послуг за кожен день прострочення до повного усунення порушення.

7.7. У разі неякісного надання Послуг за Договором Замовник має право стягнути з Виконавця пені в розмірі% від вартості неякісно наданих Послуг. Вартість неякісно наданих Послуг визначається як вартість цих Послуг відповідно до умов Договору, якщо б вони були надані належним чином.

7.8. Сплата неустойки не звільняє жодну зі Сторін Договору від належного виконання умов його в повному обсязі.

7.9. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства Російської Федерації.

7.10. У разі порушення Виконавцем зобов'язання за Договором Замовник має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків.

8. ДІЯ ОБСТАВИН непереборної сили

8.1. У разі якщо для кожної із Сторін виконання зобов'язань за Договором стало неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, що розуміються Сторонами так, як їх визначає чинне цивільне законодавство РФ, виконання зобов'язань за Договором для такої Сторони відсувається на час, протягом якого будуть діяти зазначені обставини непереборної сили.

8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором внаслідок настання обставин непереборної сили, повинна повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді протягом днів з дня настання таких обставин, а якщо самі обставини перешкоджають такій Стороні сповістити іншу Сторону - негайно по припиненню таких обставин. Доказом наявності обставин непереборної сили та їх тривалості є відповідне письмове свідчення органів державної влади Російської Федерації.

9. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець запевняє Замовника і гарантує йому, що:

 • вправі здійснити операцію на умовах Договору, здійснювати свої права іісполнять свої обов'язки за Договором, і ніякі обмеження не будуть покладені органами управління Виконавця на правомочності Виконавця з укладення та виконання Договору;
 • органи / представники Виконавця, що укладають Договір, наділені належним чином повноваженнями на його висновок, отримані всі необхідні дозволи та / або схвалення органів управління Виконавця, та укладенням Договору вони не порушують жодне з положень внутрішніх установчих документів та рішень органів управління;
 • якщо в період дії Договору у повноваженнях органів / представників Виконавця відбудуться які-небудь зміни, або станеться зміна органів / представників Виконавця, Виконавець зобов'язується надати Замовнику відповідні документальні підтвердження. Якщо в зв'язку з вищевказаними змінами потрібен дозвіл і / або схвалення органів управління Виконавця, Виконавець зобов'язується докласти всіх зусиль для отримання відповідних дозволу та / або схвалення своїх органів управління і надати ці дозволи і / або схвалення. Ризик несприятливих наслідків неподання документального підтвердження несе Виконавець.

9.2. Якщо виявиться, що будь-яка з запевнень і гарантій, даних Виконавцем в Договорі, не відповідає дійсності або Виконавець не виконає зобов'язань, взятих на себе відповідно до п.9.1 Договору, Замовник має право відмовитися від виконання Договору і вимагати від Виконавця відшкодування збитків в повному розмірі. Визнання недійсним Договору (або його частини) не тягне недійсність положення про право на відшкодування збитків, яке розглядається Сторонами як окрема угода про відшкодування збитків у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, взятих на себе відповідно до п.9.1 Договору, що спричинило визнання недійсним Договору або його частини в судовому порядку.

10.1. Всі суперечки, що виникають з Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або дійсності, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

10.2. У разі неврегулювання спорів шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд в Арбітражний суд м.

10.3. У разі судового розгляду застосовується право Російської Федерації.

11. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Виконавець зобов'язується надати послуги, передбачені в п.1.1 Договору, протягом календарних днів з дати підписання Сторонами Договору.

11.2 Цей Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до виконання Сторонами в повному обсязі своїх зобов'язань, передбачених Договором.

11.3. Припинення (закінчення терміну) дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, якщо такі мали місце при виконанні умов Договору.

11.4. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, передбачених законодавством Російської Федерації і Договором. Сторона, що вирішила розірвати Договір, направляє за днів письмове повідомлення іншій Стороні (за винятком випадків односторонньої відмови від виконання Договору, передбачених законодавством та Договором).

12.1. Протягом календарних днів з дати укладення Договору Виконавець зобов'язується - з додатком згод фізичних осіб на обробку їх персональних даних (Додаток №4) - розкрити (надати) Замовнику відомості про власників (номінальних власників) часток / акцій / паїв: Виконавця за формою, передбаченою додатком №3 до Договору, з зазначенням бенефіціарів (в тому числі кінцевого вигодонабувача / бенефіціара) з наданням підтверджуючих документів. У разі будь-яких змін відомостей про власників (номінальних власників) часток / акцій / паїв Виконавця, включаючи бенефіціарів (в тому числі кінцевого вигодонабувача / бенефіціара) Виконавець зобов'язується протягом календарних днів з дати настання таких змін надати Замовнику актуалізовані відомості. При розкритті відповідної інформації Сторони зобов'язуються проводити обробку персональних даних відповідно до Федерального закону №152-ФЗ від 27.07.2006 «Про персональні дані». Положення цього пункту Сторони визнають істотною умовою Договору. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, передбачених цим пунктом, Замовник має право в односторонньому позасудовому порядку розірвати Договір.

12.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

12.3. У всьому іншому, що не передбачено Договором, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

12.4. Договір складений в двох примірниках, з яких один знаходиться у Замовника, другий - у Виконавця.

12.5. Додатки до договору:

 • Додаток №1 - Технічне завдання;
 • Додаток №2 - Калькуляція витрат Послуг;
 • Додаток №3 - Форма довідки про ланцюжку власників компанії;
 • Додаток №4 - Форма згоди на обробку персональних даних.

Договір на надання консультаційних послуг ип

на надання консалтингових послуг

• Загальна організаційне консультування Замовника

• Загальна консультування Замовника з фінансових і господарських питань;

• Загальна консультування Замовника з юридичних питань;

• Проведення навчання - тренінги, семінари, проекти;

• Участь в переговорах і листуванні, спрямованих на вирішення конкретних питань в межах компетентності (від імені і за дорученням Замовника);

• Підготовка, узгодження та ведення всіх типів договорів (за дорученням Замовника);

• Давати при необхідності на прохання Замовника роз'яснення зацікавленим особам, включаючи державні, наукові, проектні організації, по яку представляють Виконавцем відповідно до цього Договору матеріалами.

1.2. Виконавець гарантує свою наукову компетентність і матеріальну незалежність у ході виконання цього Договору.

1.3. Всі витрати, пов'язані з виконанням цього Договору, Виконавець несе самостійно за рахунок своєї винагороди.

1.4. Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю винагороду за надані послуги, а також компенсувати обгрунтовані і заздалегідь узгоджені витрати, пов'язані з виконанням обумовлених послуг для Замовника. У разі збільшення обсягу і / або переліку послуг провадиться перерахунок оплати послуг, що відбивається в додатковому Угоді.

1.5. Цей договір укладено на термін до «__» _________ 20__ року, з подальшою пролонгацією за згодою Сторін.

2.1.1.Уплатіть Виконавцю винагороду в розмірі __________ (сума прописом) рублів на місяць. Так як Виконавець застосовує ССО, то ПДВ 18% не враховується. Виплата винагороди здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця, зазначеного в цьому Договорі, з 25-го по 30-е число кожного місяця.

2.1.2.Своевременно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання зобов'язань за цим Договором відомостями і документами;

2.1.3.Не пред'являти Виконавцю претензій за результати роботи при невиконанні Замовником рекомендацій Виконавця, а також у разі надання їм неповної або невірної інформації;

2.1.4.Не пред'являти Виконавцю претензій за відмову його від виконання дій або утримання від дій, якщо ці дії призвели б до порушення Закону або могли б заподіяти шкоду Виконавцю.

2.1.5. Протягом терміну дії цього договору не вступати в стосунки з третіми особами по предмету цього договору.

2.2. Виконавець зобов'язаний:

2.2.1.Оказивать послуги особисто.

2.2.2.Виполнять вказівки Замовника, що стосуються вчинених Виконавцем дій, в рамках цього Договору, якщо ці вказівки не суперечать вимогам закону.

2.2.3.Относіться до забезпечення інтересів Замовника з належною увагою, виявляти розумну обачність при виконанні зобов'язань за цим Договором і завчасно письмово попереджати Замовника про всі можливі труднощі, затримки та інших відомих Виконавцю обставин, здатних негативно

вплинути на належне забезпечення інтересів Замовника, якщо є достатні підстави їх припускати.

2.2.4.Ісполнять дії, передбачені п. 1.1. цього Договору сумлінно, з максимальною вигодою для Замовника.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1.В метою виконання договору укласти договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії цієї особи перед Замовником, якщо сторони не домовляться про інше. Виконавець зобов'язаний погодити умови такого договору з Замовником.

3.2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань внаслідок дії непереборної сили зобов'язана негайно сповістити іншу сторону про зазначені обставини.

3.3. У зв'язку з виниклими обставинами непереборної сили Сторони повинні підписати протокол про припинення дії даного договору або погодити спільні дії з подолання несприятливих наслідків зазначених обставин.

Також в разі порушення Замовником строків виплати винагороди або оплати послуг Виконавець може скористатися правом утриматися від подальшого надання послуг Замовнику до моменту повного погашення заборгованості, що виникла за цим Договором.

4.2. Виконавець несе відповідальність за збереження переданих йому Замовником документів та інформації.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за затримку виконання або невиконання обов'язків за цим Договором, що виникли з вини Замовника або державних органів, а також третіх осіб.

4.4. Сторони несуть відповідальність в межах покладених на них цим Договором зобов'язань. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства РФ.

4.5. Сторони будують свої відносини на основі господарського партнерства і взаємної довіри, в разі виникнення розбіжностей вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

5.2. Кожна зі сторін зобов'язується використовувати конфіденційну інформацію виключно в рамках виконання спільної роботи і надавати доступ до неї тільки особам, що безпосередньо займаються зазначеними роботами. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів, щоб їх співробітники, консультанти, залежні і дочірні суспільства, підрядники зберігали конфіденційність вищевказаної інформації, а також захищали її від втрати.

У випадках, прямо передбачених законодавством, матеріали, що відносяться до конфіденційної інформації, можуть надаватися органам влади, управління, контролюючим і правоохоронним органам. У разі, якщо однією зі сторін стало відомо про наявність вищевказаного рішення, вона зобов'язана негайно повідомити про це іншу сторону в письмовому вигляді.

5.3. Якщо немає інших домовленостей сторін, конфіденційна інформація є і залишається інтелектуальною власністю сторони, яка передає інформацію.

6.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.3. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

6.4. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, з яких один знаходиться у Замовника, другий у Виконавця.

6.5. У разі, якщо одна сторона до закінчення терміну Договору, виявить бажання його розірвати, вона зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до передбачуваної дати розірвання письмово сповістити про це іншу Сторону, при цьому таке повідомлення повинно містити пропозиції щодо дострокової і беззбиткової для сторін здачі справ і завершення розрахунків.

6.6. Сторони несуть майнову відповідальність один перед одним за реальний збиток, заподіяний невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за цим договором.

6.7. Кожна із Сторін зобов'язана негайно повідомляти другу сторону про зміни в установчих документах, банківські реквізити, адреси і номери каналів зв'язку, а також про будь-які їй відомі події і / або обставин, здатних негативно вплинути на своєчасне і належне виконання цієї стороною своїх зобов'язань за цим Договором .

Договір на надання консультаційних послуг з ип

Необхідно укласти договір на надання консультаційних послуг з клієнтом, але зараз у мене немає ІП або ТОВ. Тепер саме питання - чи можливо укласти договір про надання консультаційних послуг між фіз. особою (тобто мною) і юр. особою? Є правомочним це? Дякуємо.

да можна так званий цивільно-правовий договір за вас ПДФО 13% від прибутку сплачує саме юр. особа оскільки є податковим агентом.

«Центр юридичного захисту» всі види юридичної допомоги в Смоленську, Глінки, д. 7, пов.4 (навпроти ЗАГСу), тел. 8 (904) 364-54-00, www.smolenskcup.umi.ru

Чи не має право брати, потрібно для розірвання договору скласти мотивоване повідомлення.