договір підряду між юридичними особами зразок

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання здійснити комплекс робіт, спрямованих на створення в подальшому Об'єкту Робіт. Зміст і графік виконання етапів робіт наводяться в Календарний план виконання робіт (Додаток №1), що є невід'ємною частиною Договору.

1.2. За виконану роботу Замовник зобов'язується виплатити Підряднику грошову винагороду, розмір і графік виплат якого визначено сторонами в Протоколі угоди про договірну ціну (Додаток №2), що є невід'ємною частиною Договору. Загальна сума Договору рублів.

2.1. Замовник для виконання робіт зобов'язується передати Підряднику:

здесь реклама 1

2.2. підрядник зобов'язується:

2.2.1. Приступити до роботи не пізніше і закінчити створення Об'єкту робіт к.

2.2.2. Слідувати вказівкам Замовника про хід виконання робіт.

2.2.3. Використовувати в ході створення Об'єкту робіт матеріали відповідної якості.

2.2.4. Не рідше одного разу на інформувати Замовника про хід виконання робіт.

2.2.5. Використовувати обладнання, надане Замовником, відповідно до його технічним призначенням.

2.2.6. На вимогу Замовника надавати звіт про використання матеріалів, наданих Замовником.

здесь реклама 2

2.2.7. Нести всю відповідальність за шкоду, заподіяну в ході робіт людям, будівлям або обладнанню.

2.2.8. Забезпечити доступ представника Замовника до об'єкта робіт або його частини в робочий час.

2.2.9. У разі виникнення обставин, що уповільнюють хід робіт проти планового, негайно довести до відома Замовника.

2.2.10. Ставитися до інформації переданої йому Замовником як до конфіденційної.

2.2.11. Усувати на вимогу Замовника недоліки і дефекти в роботі.

2.3. Якщо з точки зору Виконавця матеріали, поставлені Замовником, або інструкції по ходу робіт, що даються Замовником, можуть привести до псування або загибелі, до недоброякісності Об'єкту Робіт або його частини, Підрядник має право вимагати у Замовника письмової згоди на використання зазначених матеріалів або дотримання зазначених інструкцій .

2.4. Якщо в процесі виконання робіт у Підрядника не виникає претензій з приводу матеріалів, поставлених Замовником, або інструкцій, що даються Замовником, то матеріал вважається поставленим необхідної якості, а вказівки відповідають необхідному ходу робіт і у Підрядника не виникає будь-яких претензій з цього приводу після використання зазначених матеріалів або виконання зазначених інструкцій.

2.5. Підрядник має право залучити для виконання робіт за Договором третіх осіб. При цьому Підрядник несе перед Замовником всю відповідальність за виконання третьою особою умов Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підрядник несе повну відповідальність за недоброякісність використовуваного матеріалу.

3.2. Всі ризики випадкової загибелі по ходу робіт Об'єкту Робіт або його частини, а також матеріалів і обладнання, що використовуються в роботі, несе Підрядник. Зазначені ризики переходять до Замовника на день після заяви Підрядника про готовність Об'єкта Робіт до здачі.

3.3. Якщо Замовник не відповідає на заяви Підрядника про недоброякісності матеріалів або інструкцій про хід робіт, які дають Замовником, Підрядник має право або розірвати Договір або відкласти виконання робіт до врегулювання розбіжностей. В обох випадках Підрядник має право стягнути з Замовника понесені збитки.

3.4. Якщо Підрядник не приступив протягом днів після терміну початку виконання робіт (п.2.2.1) до роботи або виконує її настільки повільно, що стане очевидним неможливість створення Об'єкту Робіт в термін, Замовник має право розірвати Договір і вимагати у Підрядника відшкодування збитків.

3.5. У разі неусунення Підрядником недоліків і дефектів в роботі, на які йому було вказано Замовником, Замовник має право розірвати Договір і вимагати від Підрядника відшкодування збитків.

3.6. Якщо загибель Об'єкту Робіт або його частини сталася з вини Замовника, то Підрядник має право отримати винагороду за роботу.

3.7. Замовник має право в будь-який час до закінчення робіт розірвати Договір і відшкодувати Підряднику завдані збитки.

4.1. На наступний день після створення Об'єкту Робіт Підрядник повідомляє Замовника про закінчення робіт.

4.2. Замовник зобов'язаний протягом днів після заяви Підрядника про закінчення робіт провести інспекцію Об'єкту Робіт. У разі згоди Замовника на прийом Об'єкту Робіт, сторонами складається і підписується акт здачі-приймання робіт за формою Додатка №3, який є з моменту його підписання невід'ємною частиною Договору.

4.3. Одночасно з підписанням Акту здачі-приймання робіт Підрядник зобов'язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів Замовника та передати Замовнику залишки цих матеріалів і технічні засоби, надані Замовником.

4.4. Підрядник має право здати Об'єкт Робіт достроково.

5.1. За роботи, виконані Підрядником, Замовник виплачує Підряднику грошову винагороду, розмір якого за кожен виконаний етап визначений сторонами в Календарний план виконання робіт (Додаток №1) та в Протоколі угоди про договірну ціну (Додаток №2). Грошова винагорода за кожен етап виплачується Замовником протягом днів після підписання сторонами акту здачі-приймання робіт за цей етап. У разі прострочення виплати грошової винагороди за виконаний етап Замовник виплачує пеню в розмірі% від простроченої суми за кожен день прострочення.

5.2. Перед початком кожного етапу Замовник виплачує Підряднику аванс в розмірі% від вартості етапу. Невиплата Замовником авансу може розглядатися Підрядником як заяву про розірвання Договору і в цьому випадку він має право пред'явити Замовнику претензії відповідно до п.3.7.

5.3. У разі дострокового створення Підрядником Об'єкту Робіт Замовник виплачує Підряднику премію в розмірі% від суми Договору (п.1.2) за кожен день, рахуючи від фактичної здачі Об'єкту Робіт до його планованої здачі (п.2.2.1).

6.1. Всі суперечки за Договором вирішуються сторонами в органах арбітражного суду.

6.2. Всі зміни, доповнення до Договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені в письмовій формі і підписані обома сторонами.

Договір підряду між юридичними особами: завантажити зразок договору підряду з юридичною особою

Юридична особа є окремим самостійним суб'єктом цивільно-правового обороту. Воно має відокремлене від засновників майно, самостійно вступає в угоди, відповідає за своїми зобов'язаннями, набуває і здійснює цивільні права в своєму інтересі, виступає стороною в суді.

Свій статус юр. особа набуває після того, як буде пройдена його державна реєстрація в Федеральної Податкової Служби.

Після цього юр. особа відповідно до цілей, які відображені в його установчих документах починає свою підприємницьку та іншу діяльність. В тому числі, може укладати угоди.

Предмет договору підряду між юридичними особами

Поспіль - один з найдавніших і найпоширеніших видів двосторонніх угод. У римському праві він називався наймом роботи і представляв собою договір, за яким у підрядника виникало зобов'язання виконати на користь іншої сторони відому роботу, а замовник був зобов'язаний сплатити за це певну грошову винагороду. При цьому підрядник відповідав за будь-яку провину, навіть необережну, як пишуть джерела.

І тепер по суті мало що змінилося. Робота і її результат - предмет договору підряду між юридичними особами, а підрядник повинен якісно і в строк виконати замовлення. Замовник же зобов'язаний прийняти та оплатити виконану роботу за договором підряду.

З моменту підписання договору підряду між юридичними особами (Узгодження всіх істотних умов) у сторін виникають взаємні права та обов'язки. Договір носить БЕЗОПЛАТНО характер.

Що стосується форми договору підряду між юридичними особами, то вона повинна бути здійснена виключно в письмовому вигляді. Усні угоди в даному випадку не застосовуються.

Умови договору підряду між юридичними особами

Юридична особа може виступати з кожної сторони договору.

Договір підряду з юридичною особою укладається у письмовій формі.

Якщо договір укладається між юридичними особами, то слід перевірити статутні правомочності підрядника, наявність у нього ліцензій і дозволів на конкретні види робіт. Це дозволить убезпечити себе при роботі з незнайомими контрагентами.

Укладаючи цей вид договору, юр. особам слід приділити увагу формулювань змісту зобов'язань сторін, термінами і гарантіям якості. Якщо сторони не передбачили порядок вирішення спорів, то пам'ятаємо про загальні правила - претензійний порядок для зміни або розірвання договору і підсудність арбітражного суду за місцем знаходження відповідача. Також підсудність може залежати від місця ув'язнення договору підряду з юридичною особою.

Приймання замовником результату оформляється актом. Якщо замовник відмовляється прийняти та оплатити якісно виконану, то підрядник може спонукати його до цього через суд.

Відповідальність за договором підряду з юридичною особою

Зверніть увагу на те, замовник також повинен нести відповідальність за несвоєчасну оплату за договором. Рекомендуємо передбачати неустойки та гарантії для обох сторін. Бланки замовлення і прийому роботи слід також узгодити заздалегідь, передбачити їх у додатку до договору. Чим докладніше буде умова про якість, деталі доставки, тим простіше слідувати вказівкам замовника і перевірити в результаті їх виконання. Уникайте таких формулювань, які можуть бути зрозумілі двояко, в іншому випадку, суд буде керуватися звичайними вимогами до якості, а вони можуть вас не влаштувати.

Завантажити договір підряду між юр. особами можна на нашому сайті - просто дайте відповідь на питання опитувального листа і Ви отримаєте індивідуальний договір для своєї ситуації.

Згідно з угодою підряду одна сторона (підрядник) повинен виконати за завданням другої сторони (замовника) певний вид роботи і здати її результат замовнику, останній, своєю чергою, зобов'язується прийняти результат роботи і здійснити оплату. Такий договір вважається оплатним, консенсуальним і взаємним. Предметом договору виступає результат виконаної роботи. Результатом роботи може бути створення нової речі або зміна вже існуючої.

Істотною умовою договору підряду є його термін. У договорі має бути зазначено початковий, проміжний і кінцевий термін виконання робіт. У договорі підряду може бути вказаний термін прийняття результату роботи, якщо ж такий строк не буде вказано, то замовник зобов'язується прийняти результат роботи відразу ж після повідомлення підрядником про його готовності. Ціна договору може бути виражена в приблизного або твердого кошторису. Тверда кошторис може складатися в разі, якщо відомі всі вихідні дані, внесення змін до твердого кошторису не припустимі. Приблизний кошторис складають тоді, коли заздалегідь не можна визначити кількість і обсяг робіт.

Якщо в договорі підряду не передбачено обов'язку підрядника виконувати роботу особисто, то підрядник може залучати до роботи субпідрядників. В такому випадку відповідальність за терміни і якість роботи буде нести генеральний підрядник. Цивільний кодекс передбачає такі види договору підряду: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання вишукувальних та проектних робіт і т.д.

Договір підряду між юридичними особами (виконання робіт коштом підрядника)

МІЖ юридичними особами

(ВИКОНАННЯ РОБІТ утриманням підрядчика)

м _______________ "___" __________ 200__ р

в подальшому "Замовник", в особі _______________________________________________,

действующ ____ на підставі __________________________________________________,

з одного боку, і ___________________________________________________________,

іменуємо ____ надалі "Підрядник", в особі __________________________________,

действующ ____ на підставі _________________________________, з іншого боку,

уклали цей Договір про наступне:

1.1. Підрядник зобов'язується виконати своїм утриманням (зі своїх матеріалів, власними або залученими силами та засобами) роботи по ________________

_________________________________________________________________ ____ ___________

_________________________________________________________________ ____ ___________

відповідно до умов цього Договору, завданням Замовника, планом-графіком робіт та іншими документами, які є додатками до цього Договору, а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену цим Договором ціну.

1.2. Види робіт по ____________________________________, вироблені Підрядником, встановлюються в Додатку № ___ (Специфікації), який є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Обов'язки Підрядника.

2.1.1. Підрядник зобов'язується виконати всі роботи по _____________________________ належної якості, в обсязі та в терміни, передбачені цим Договором та додатками до нього, і здати роботу Замовнику у встановлений термін.

2.1.2. Підрядник зобов'язаний забезпечити виробництво і якість всіх робіт відповідно до діючих норм і технічними умовами.

2.1.3. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт зі своїх матеріалів, своїми силами і засобами. Склад матеріалів вказується в Специфікації.

Все що поставляються матеріали і обладнання повинні мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість. Копії цих сертифікатів і т. П. Повинні бути надані іншій Стороні за ____ днів до початку виконання робіт, виконуваних з використанням цих матеріалів і устаткування. Замовник також має право за погодженням з Підрядником в рахунок вартості робіт купувати необхідне устаткування і матеріали. При цьому ціна робіт, що підлягає сплаті Підряднику, зменшується на вартість придбаного обладнання та матеріалів. Підрядник зобов'язаний використовувати наданий Замовником матеріал економно та ощадливо, після закінчення роботи надати Замовнику звіт про використання матеріалів, а також повернути його залишок або, за згодою Замовника, зменшити ціну роботи з урахуванням вартості залишається у Підрядника невикористаного матеріалу.

2.1.4. Підрядник зобов'язаний вивезти ___________________________ (ВАРІАНТИ: до приймання робіт, в ___________- денний термін з дня прийняття робіт) належать Підряднику обладнання, інвентар, інструменти та матеріали.

2.1.5. Підрядник не має права залучати для виконання робіт за цим Договором субпідрядників.

2.1.6. Підрядник зобов'язаний негайно сповістити Замовника і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:

- непридатності або недоброякісності наданих Замовником матеріалів або обладнання;

- можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;

- інші обставини, що загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.

2.1.7. Підрядник не має права використовувати в ході здійснення робіт матеріали й устаткування, надані Замовником, або виконувати вказівки останнього, якщо це може призвести до порушення діючих норм.

2.2. Обов'язки Замовника.

2.2.1. Замовник зобов'язаний передати (забезпечити доступ) Підряднику _________________

_____________________________________________ ____ ______________________________.

(Вказується обробляється майно)

2.2.2. Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи в порядку, передбаченому цим Договором.

2.2.3. Замовник зобов'язується оплатити виконані роботи в розмірі, у строки та в порядку, передбачені цим Договором.

2.2.4. Замовник не має права залучати для виконання робіт, передбачених цим Договором, інших осіб.

2.3. Права Замовника.

2.3.1. Замовник має право у будь-який час перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Підрядником, не втручаючись в його діяльність.

2.3.2. Якщо Підрядчик немає приступає своєчасно до виконання цього Договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків.

2.3.3. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові розумний строк для усунення недоліків і при невиконанні Підрядником в призначений термін цієї вимоги відмовитися від цього Договору або усунути недоліки своїми силами або доручити усунення недоліків третій особі з віднесенням витрат на Підрядника, а також вимагати відшкодування збитків.

2.3.4. При відсутності підстав, зазначених у п. 2.3.2, 2.3.3 або 6.5 цього Договору, Замовник не має права відмовитися від цього Договору.

3.1. Роботи, передбачені цим Договором, здійснюються Підрядником в такі строки:

Початок робіт: "___" ____________ 200__ року.

Закінчення робіт: "___" _____________ 200_ року.

Загальна тривалість робіт становить _______________________.

3.2. Терміни завершення окремих етапів роботи визначаються планом-графіком

4.1. Вартість робіт становить __________________ (__________________________).

Вартість робіт включає компенсацію витрат Підрядника та належну йому винагороду.

Ціна кожного виду робіт встановлюється в Специфікації.

4.2. Оплата роботи здійснюється протягом _____ після підписання акту приймання робіт.

4.3. Вартість робіт може бути змінена тільки за згодою Сторін.

4.4. Підрядник має право вимагати збільшення ціни роботи, а Замовник - її зменшення лише у випадках, передбачених законом та цим Договором.

5.1. Замовник зобов'язаний прийняти виконані роботи, за винятком випадків, коли він має право вимагати безоплатного усунення недоліків в розумний строк або відмовитися від виконання Договору.

Роботи вважаються прийнятими з моменту підписання Сторонами акта приймання.

5.2. Акт приймання підписується Сторонами. При відмові від підписання акта будь-якої зі Сторін про це робиться відмітка в акті. Підстави для відмови викладаються відмовився особою в акті або для цього складається окремий документ.

6.1. Сторона, яка порушила Договір, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким порушенням збитки.

6.2. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів та устаткування, обтяжених правами третіх осіб, і в цьому випадку зобов'язаний відшкодувати Замовнику завдані останньому збитки.

6.3. Сторона, що надала матеріали і обладнання, відповідає за їх відповідність державним стандартам і технічним умовам і несе ризик збитків, пов'язаних з їх неналежним якістю.

6.4. Підрядник несе відповідальність за відбулася з його вини незбереження наданих Замовником __________________________________________________

(Вказується обробляється майно), матеріалів і устаткування, а також іншого майна Замовника, що знаходиться у володінні Підрядника в зв'язку з виконанням цього Договору. В цьому випадку Підрядник зобов'язаний за свій рахунок замінити зазначене майно або за відсутності такої відшкодувати Замовнику збитки.

6.5. У випадках, коли роботи виконані Підрядником з відступами від цього договору, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які не дозволяють використовувати результат роботи за призначенням, Замовник має право за своїм вибором:

6.5.1. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків в розумний строк.

6.5.2. Вимагати від Підрядника відповідного зменшення встановленої за роботу ціни.

6.5.3. Усунути недоліки своїми силами або залучити для їх усунення третя особа з віднесенням витрат на усунення недоліків на Підрядника.

Підрядник має право замість усунення недоліків, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням Замовнику завданих простроченням виконання збитків. У цьому випадку Замовник має право призначити термін для виконання роботи і зобов'язаний передати (забезпечити доступ) Підряднику _____________

(Вказується обробляється майно).

Якщо відступи у роботі від умов Договору підряду або інші недоліки результату роботи у встановлений Замовником строк не були усунуті або є невід'ємними і суттєвими, Замовник має право відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих збитків.

Вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, можуть бути пред'явлені Замовником за умови, що вони були виявлені протягом ____________ з моменту приймання робіт.

6.6. За шкоду, заподіяну третій особі в процесі виконання робіт, відповідає Підрядник, якщо не доведе, що шкоди було завдано внаслідок обставин, за які Замовник відповідає.

6.7. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, матеріалів або обладнання несе надала їх Сторона.

6.8. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання Замовником несе Підрядник.

6.9. При простроченні оплати роботи Замовник зобов'язаний сплатити Підряднику пеню в розмірі ___% від несплаченої суми за кожен день прострочення.

6.10. Виплата неустойки і відшкодування збитків не звільняють сторону, яка порушила Договір, від виконання своїх зобов'язань в натурі.

7. Непереборна сила (форс-мажорні обставини)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання стало наслідком природних явищ, дій зовнішніх об'єктивних факторів і інших обставин непереборної сили, за які сторони не відповідають і запобігти несприятливий вплив яких вони не мають можливості.

7.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором за наявності вини лише у випадках, передбачених законом або цим Договором.

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

8.2. Цей Договір може бути розірваний достроково:

8.2.1. За письмовою згодою Сторін.

8.2.2. В односторонньому порядку при відмові однієї із Сторін від цього Договору у випадках, коли можливість такого відмови передбачена законом або цим Договором.

8.2.3. В інших випадках, передбачених законом або угодою Сторін.

8.3. Коли Замовник на підставі п. 2.3.2, 2.3.3 або 6.5 розриває цей Договір, Підрядник зобов'язаний повернути надані Замовником матеріали, обладнання, ________________________________________________ (вказати обробляється майно) або передати їх вказаною Замовником особі, а якщо це виявилося неможливим - відшкодувати вартість матеріалів , обладнання та _________________________________.

8.4. У разі припинення цього Договору з підстав іншим, ніж зазначені в п. 2.3.2, 2.3.3 або 6.5, до приймання Замовником результату роботи, виконаної Підрядником, Замовник має право вимагати передачі йому результату незавершеної роботи з компенсацією Підряднику зроблених витрат.

9. Конфіденційність отриманої Сторонами інформації

9.1. Якщо Сторона завдяки виконанню свого зобов'язання за цим договором отримала від іншої Сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, в тому числі не захищаються законом, а також відомості, які можуть розглядатися як комерційна таємниця, Сторона, яка отримала таку інформацію, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.

Порядок і умови користування такою інформацією визначаються угодою

10.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

10.2. При неурегулировании в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

11. Заключні положення

11.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

11.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.3. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі. Повідомлення будуть вважатися виконаними належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу або доставлені особисто за юридичною (поштовим) адресами Сторін з отриманням під розписку відповідними посадовими особами.

11.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

11.5. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. Адреси та платіжні реквізити Сторін

_________________________________________________________________ ____ ___________

_________________________________________________________________ ____ ___________

_________________________________________________________________ ____ ___________

_________________________________________________________________ ____ ___________

Зразок договору на виконання будівельних робіт між юридичними особами

Підрядник зобов'язаний виділити повноважного представника і забезпечити можливість здійснення огляду та перевірки в зазначений Замовником час. Огляд і перевірка виконуваної роботи здійснюються Сторонами в особі представників, які мають довіреність на представлення інтересів відповідно Замовника і Підрядника або уповноважених діяти без довіреності. Якщо в результаті огляду та перевірки виконуваної роботи Замовником будуть виявлені порушення технології, зміна способу виконання, інші порушення, Сторони складуть і підпишуть акт, в якому відобразять всі виявлені недоліки. 3. Порядок здачі та приймання робіт 3.1. Підрядник зобов'язується в термін до »» 20 р письмово сповістити Замовника про готовність до здачі результату робіт і необхідність явки Замовника для його огляду, перевірки і прийняття. Повідомлення повинно містити відомості про місце і час приймання. 3.2.

Договорподряда на виконання робіт

7. Порядок вирішення спорів 7.1. Все не врегульовані шляхом переговорів спори, пов'язані з укладенням, тлумаченням, виконанням, зміною та розірванням Договору, відповідно до ст. 35 АПК РФ, передаються в суд за місцем знаходження відповідача. 8. Прикінцеві положення 8.1. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

Листи, вказівки, повідомлення надсилаються Сторонами рекомендованим листом з повідомленням про вручення або через призначеного (кур'єрською доставкою), якщо інший спосіб відправки не обговорений в Договорі. У разі доставки кур'єром факт отримання документа має бути підтверджений розпискою Сторони в його отриманні.

11.3. Оплата пені за прострочення або інше неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язань, не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань. 11.4.

У випадках, коли роботи виконані Підрядником з відступами від цього договору, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, Замовник має право за своїм вибором: - вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків в розумний строк; - вимагати від Підрядника відповідного зменшення встановленої за роботу ціни; - усунути недоліки своїми силами або залучити для їх усунення третя особа з віднесенням витрат на усунення недоліків на Підрядника. Підрядник має право замість усунення недоліків, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням Замовнику завданих простроченням виконання збитків. - претензії, пов'язані з недоліками результату роботи, можуть бути заявлені Замовником Підряднику протягом .................. місяців з дня прийняття робіт. 6.8.

Договір підряду між юридичними особами (універсальний)

Замовника, попередити замовника про непридатність чи недоброякісності матеріалів; - в разі використання матеріалів Замовника, надати звіт у витрачанні матеріалів і після закінчення робіт повернути йому їх залишок; - попередити, що дотримання вказівок Замовника погіршує якість виконуваної роботи; - попередити про наявність інших обставин, що загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення або затримку. 5.2. Замовник зобов'язаний: - надати Підряднику всю інформацію, визначальну кінцевий результат виконуваної роботи у вигляді .................................................................................................... . .....................; (технічне завдання, проект, креслення, тощо) - виробляти Підряднику оплату робіт згідно з п.

2.3. справжньої угоди; - надати Підряднику для виконання робіт ....................................................

Якщо недоліки виявлені в процесі приймання робіт, названий акт складається безпосередньо в день приймання. У разі виявлення недоліків після приймання робіт Замовник в строк не пізніше () робочих днів з моменту їх виявлення направляє Підряднику повідомлення про виявлення прихованих недоліків.

Підрядник повинен направити повноважного представника для огляду виявлених недоліків і складання акту про виявлені недоліки протягом () робочих днів після отримання зазначеного повідомлення. 3.8. При ухиленні Підрядника від огляду виявлених недоліків або підписання акта про виявлені недоліки Замовник направляє Підряднику підписаний зі свого боку акт рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У цьому випадку Замовник організовує проведення незалежної експертизи якості і оплачує послуги незалежного експерта.

Договір підряду між юридичними особами

Згідно з угодою підряду одна сторона (підрядник) повинен виконати за завданням другої сторони (замовника) певний вид роботи і здати її результат замовнику, останній, своєю чергою, зобов'язується прийняти результат роботи і здійснити оплату. Такий договір вважається оплатним, консенсуальним і взаємним.

Предметом договору виступає результат виконаної роботи. Результатом роботи може бути створення нової речі або зміна вже існуючої.

Істотною умовою договору підряду є його термін. У договорі має бути зазначено початковий, проміжний і кінцевий термін виконання робіт.

У договорі підряду може бути вказаний термін прийняття результату роботи, якщо ж такий строк не буде вказано, то замовник зобов'язується прийняти результат роботи відразу ж після повідомлення підрядником про його готовності. Ціна договору може бути виражена в приблизного або твердого кошторису.

Договір підряду з юридичною особою

Підрядник », і ...... .. ....................................................................................................... в особі (найменування організації, індивідуальний підприємець) ................................................, що діє на підставі .. ............ .. ................... (Прізвище та ініціали) ................................................................................................... .. ..................... , що його надалі «Замовник», іменовані надалі «Сторони» уклали цей договір підряду про наступне: 1. Предмет договору 1.1. Підрядник зобов'язується зробити, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи.