Содержание

договір підряду на будівництво зразок

Договір підряду на виконання будівельних робіт

• будівництво або реконструкцію підприємства, будівлі (в тому числі житлового будинку), споруди чи іншого об'єкта;

• виконання будівельно монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт.

1.1. Згідно з цим договором Підрядник зобов'язується побудувати, іменований надалі «Об'єкт», відповідно до Технічного завдання (Додаток №) і Кошторисом (Додаток №), а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні для виконання робіт умови, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну.

1.2. Технічне завдання складається з наступної технічної документації:.

1.3. Оплата виконаних робіт проводиться в розмірі, передбаченому Кошторисом, в наступному порядку і в такі строки:.

1.4. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

1.5. Термін дії договору: Початок робіт: «» 2018 року. Закінчення робіт: «» 2018 року.

2.1. Підрядник зобов'язується:

 • застрахувати ризики випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта, матеріалів, устаткування та іншого майна;
 • здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до Технічного завдання та Кошторисом;
 • повідомляти Замовника про необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторисної вартості будівництва;
 • призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, викликаних простоєм, на рахунок Замовника при неотриманні від Замовника відповіді на своє повідомлення про додаткові роботи і збільшення кошторисної вартості протягом десяти днів;
 • забезпечити будівництво матеріалами, в тому числі деталями, конструкціями, або обладнанням;
 • виконувати отримані в ході будівництва вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього договору і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Підрядника;
 • дотримуватися вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт.

2.2. Підрядник має право:

 • вимагати відповідно до ст.450 ГК перегляду Кошториси, якщо з не залежних від нього причин вартість робіт перевищила Кошторис не менше ніж на%;
 • вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених ним у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації.

2.3. Замовник зобов'язується:

 • своєчасно надати для будівництва земельну ділянку (площа і стан наданого земельної ділянки повинні забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк);
 • передавати Підряднику в користування необхідні для здійснення робіт будівлі і споруди, забезпечувати транспортування вантажів на його адресу, тимчасову підведення мереж енергопостачання, водо- і паропроводу і надавати інші послуги:;
 • оплата наданих Замовником послуг, зазначених в попередньому підпункті цього пункту, здійснюється на наступних умовах:;
 • при виявленні в ході здійснення контролю і нагляду за виконанням робіт відступів від умов цього договору, які можуть погіршити якість робіт, або інші недоліки, негайно заявити про це Підряднику (Замовник, що не зробив такої заяви, втрачає право у подальшому посилатися на виявлені ним недоліки) .

2.4. Замовник має право:

 • вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликається цим додаткова робота за вартістю не перевищує десяти відсотків зазначеної в Кошторису загальної вартості будівництва і не змінює характеру передбачених цим договором робіт;
 • здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих Підрядником матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

3.1. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі результату виконаних за цим договором робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

3.2. Замовник організовує та здійснює прийняття результату робіт за свій рахунок.

3.3. Здача результату робіт Підрядником і їх приймання Замовником оформлюються актом, підписаним обома Сторонами. У разі відмови однієї із Сторін від підписання акта в ньому робиться відмітка про це, і акт підписується іншою Стороною.

3.4. Замовник має право відмовитися від приймання результату робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в цьому договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником або Замовником.

4.1. Якщо при будівництві та виконанні пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання цього договору, кожна зі Сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені.

4.2. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва зазначених у технічній документації показників і можливість експлуатації об'єкта протягом наступного гарантійного терміну:.

4.3. У всьому іншому, не врегульованому в цьому договорі, Сторони будуть керуватися нормами чинного цивільного законодавства Росії.

Договір підряду на будівництво зразок бланк

Чим відрізняється договір підряду на будівництво

 1. повинен бути в обов'язковому порядку вказано предмет угоди - тобто саме завдання повинно бути виражено докладно і конкретно, щоб виключити непорозуміння.

Обсяг будівельних робіт може включати в себе:

 • капітальний ремонт;
 • реконструкцію споруд, зведення об'єктів з нуля;
 • а так само супутні монтажні та пусконалагоджувальні роботи.

1.1. Поняття, що застосовуються в цьому Договорі, означають наступне:

1.1.1. сторони - Замовник і Підрядник.

1.1.2. об'єкт - приміщення Замовника.

1.1.3. Договір підряду, що його надалі «Договір» - справжній документ, що включає всі містяться в ньому гарантії, додатки, підписані Замовником та Підрядником, доповнення та зміни до нього, які можуть бути підписані Сторонами, в т.ч. в період виконання робіт.

1.1.4. Будівельний майданчик - територія чи приміщення, необхідна для виконання будівельних робіт за даною угодою, розташована за адресою:.

1.1.5. роботи - комплекс ремонтних робіт, що підлягають виконанню Підрядником відповідно до умов Договору та зданих за Актом здачі-приймання виконаних робіт за Договором.

1.1.6. схвалення - підтвердження в письмовій формі, зроблене Замовником (або Підрядником).

1.1.7. Акт здачі-приймання виконаних робіт за Договором - документ, що підтверджує виконання (здавання-прийняття) Підрядником Робіт і приймання Об'єкта (або його частини) Замовником.

2.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати будівельні роботи на об'єкті Замовника відповідно до розробленої проектно-технічної та кошторисної документації, затвердженої Замовником.

2.2. Конкретні види і обсяги виконуваних робіт визначаються Додатками (кошторису) до цього Договору.

2.3. Роботи повинні виконуватися відповідно до будівельних норм і правил, дотриманням Правил техніки безпеки при проведенні СМР і вимог Орендодавця.

3.1.Общие вартість робіт по об'єкту вказується в Додатках (кошторису), що є невід'ємною частиною цього Договору.

3.2. Загальна вартість робіт може бути змінена за погодженням Сторін у таких випадках:

 • при збільшенні або зменшенні обсягів і видів робіт, які включені до Додатків (Кошториси) до цього Договору;
 • при зміні характеру, якості або виду зазначеної роботи;
 • при зміні порядку оподаткування в РФ після укладення Договору, зокрема введення нових податків та інших зборів, їх скасування або зміни розмірів, що діють на день підписання Договору.

3.3. Якщо такі зміни вплинуть на вартість або термін завершення робіт, то Підрядник приступає до їх виконання тільки після підписання Сторонами відповідного Додаткової угоди до цього Договору, що стає з моменту підписання невід'ємною частиною цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА

4.1. Підрядник зобов'язується:

4.1.1. Виконати Роботи зі здачею Замовнику в терміни, передбачені цим Договором.

4.1.2. Нести відповідальність за безпечні умови праці, виконання протипожежних заходів на об'єкті і способи проведення робіт на об'єкті. За шкоду, заподіяну в ході робіт третім особам, Підрядник несе відповідальність в разі, якщо шкода заподіяна з його вини.

4.1.3. Ставитися до інформації, переданої йому Замовником, як до конфіденційної.

4.1.4. Виконувати отримані в ході виконання робіт вказівки Замовника, якщо вони не суперечать умовам Договору.

4.1.5. Протягом днів з дати підписання цього Договору призначити уповноваженого представника Підрядника і в письмовій формі повідомити про це Замовника, вказавши повний обсяг наданих йому повноважень.

4.1.6. За свій рахунок, своїми силами і засобами здійснювати приймання, розвантаження, складування будівельної техніки, устаткування для виробництва Підрядником робіт.

4.1.7. Щодня здійснювати в процесі виконання робіт та після закінчення робіт прибирання будівельного майданчика від будівельного сміття.

4.1.8. Перед здачею об'єкта під монтаж устаткування вивезти належать Підряднику матеріали, інструменти та обладнання, прибрати будівельне сміття.

4.2. Підрядник має право за узгодженням з Замовником залучати для виконання робіт за Договором третіх осіб. При цьому Підрядник несе перед Замовником всю відповідальність за виконання третіми особами умов Договору.

4.3. Підрядник зобов'язаний негайно попередити Замовника і до отримання від нього вказівок призупинити роботу при виявленні: непридатності або недоброякісності наданих Замовником матеріалів, обладнання або технічної документації; інших, не залежних від Підрядника обставин, які загрожують придатності, міцності, надійності або якості результатів виконуваної роботи, або створюють неможливість її завершення в строк.

4.4. Підрядник зобов'язаний укласти договір на страхування своєї професійної відповідальності на період виконання будівельних робіт.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язується:

5.1.1. Передати Підряднику приміщення, придатне для виробництва будівельних робіт, по Акту.

5.1.2. Замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених цим Договором, надавати Підряднику сприяння у виконанні роботи.

5.1.3. Здійснювати платежі та приймання виконаних робіт в порядку і в терміни, передбачені цим Договором.

5.2. Замовник має право у будь-який час перевіряти хід і якість виконуваних Підрядником робіт, не втручаючись при цьому в оперативну діяльність. При виявленні істотних недоліків Замовник має право зупинити роботу до їх усунення. Даний факт фіксується в журналі робіт.

5.3. Замовник має право за погодженням з Підрядником в рахунок вартості робіт купувати необхідне устаткування і матеріали. При цьому ціна робіт, що підлягає сплаті Підряднику, зменшується на передбачену Кошторисом вартість придбаного обладнання та матеріалів.

5.4. Замовник в період дії цього Договору має право залучати для виконання робіт, передбачених цим Договором, інших осіб, крім Підрядника, в разі, якщо Підрядник виконує роботу з неналежною якістю або затримками, з покладанням всіх витрат, пов'язаних із залученням третіх осіб, на Підрядника.

5.5. У випадку, зазначеному в п.5.4 цього Договору, Замовник протягом робочих днів з моменту укладення Договору з іншою підрядною організацією, спрямовує Підряднику письмову вимогу і рахунок на оплату всіх витрат, пов'язаних із залученням третіх осіб. Рахунок повинен бути сплачений Підрядником в -денний термін з моменту його отримання.

6.1. Підрядник приступає до виконання робіт протягом робочих днів після перерахування Замовником авансу на його розрахунковий рахунок.

6.2. Термін виконання та закінчення робіт по Додатків (кошторису) визначається Календарного графіком.

6.3. У разі зупинки робіт або простою не з вини Підрядника складається двосторонній Акт і терміни виконання робіт коректуються Сторонами пропорційно часу простою.

7.1. Платежі по Додатків (кошторису) здійснюються в наступному порядку:

7.1.1. Замовник виплачує Підряднику аванс для закупівлі і завезення матеріалів в розмірі% від загальної вартості робіт по Додатків (кошторису) не пізніше банківських днів з моменту отримання виставленого Підрядником рахунку.

7.1.2. Наступні етапи оплати (в разі виконання робіт понад один місяць): виробляються згідно актів виконаних робіт по Додатків (кошторису) з заліком сплаченого% авансу.

7.1.3. Остаточний платіж залишився від вартості робіт по Додатків (кошторису) Замовник оплачує протягом банківських днів з дня підписання Сторонами Акту здачі-приймання приміщення в експлуатацію.

7.2. Зобов'язання Замовника по оплаті вважаються виконаними з дати списання коштів з розрахункового рахунку Замовника.

7.3. У разі дострокового виконання Підрядником робіт Замовник може достроково прийняти та оплатити роботи.

8. ВИРОБНИЦТВО І ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ

8.1. Підрядник перед початком робіт приймає від Замовника приміщення за Актом із зазначенням (за наявності) виконаних робіт або змонтованого інженерного обладнання іншою підрядною організацією.

8.2. Підрядник спільно з Замовником оформляє допуск свого робочого персоналу на об'єкт відповідно до вимог Орендодавця і його технічних служб.

8.3. Замовник призначає на об'єкті свого представника, який від імені Замовника спільно з Підрядником оформляє Акти на виконані приховані роботи і вирішує питання, що виникають в ході виконання робіт. Уповноважений Замовником представник має право безперешкодного доступу до всіх видів робіт протягом усього періоду їх виконання і в будь-який час їх виробництва.

8.4. Підрядник самостійно організовує виробництво робіт на об'єкті відповідно до термінів, визначених Календарного плану до Додатків (кошторису).

8.5. З моменту початку робіт і до їх завершення Підрядник веде журнал виконання робіт, в якому ведеться фіксація фактів і обставин, пов'язаних з виконанням робіт і мають значення для взаємин Сторін (дата початку та закінчення робіт, повідомлення про огляд і прийнятті робіт (в т.ч . і прихованих) і узгодженнях проектно-технічних рішень з Замовником) .Якщо Замовник не задоволений ходом і якістю робіт або записами Підрядника, то він викладає свою думку в журналі виконання робіт. Підрядник зобов'язується в триденний термін вжити заходів до усунення недоліків, зазначених Замовником в журналі робіт.

8.6. При виробництві та закриття прихованих робіт Підрядник зобов'язаний сповістити Замовника і запросити його представника на огляд і приймання. Замовник проводить огляд і приймання виконаних робіт з фіксацією в журналі робіт.

8.7. Здача виконаних робіт по Додатків (кошторису) проводиться в такому порядку:

8.7.1. Замовник проводить приймання робіт протягом робочих днів з дати отримання від Підрядника письмового повідомлення про завершення робіт по Додатків (кошторису) та готовності приміщення до монтажу технологічного устаткування.

8.7.2. Разом з повідомленням про готовність приміщення під монтаж технологічного обладнання Підрядник передає Замовникові комплект виконавчої проектно-технічної документації.

8.7.3. У зазначений термін Замовник проводить приймання приміщення і при наявності виявлених недоліків і дефектів фіксує їх в Акті. Копія Акта направляється Підряднику для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків і дефектів.

8.7.4. Після монтажу технологічного обладнання Замовник приймає приміщення в експлуатацію з складанням Акта або направляє Підряднику мотивовану відмову із зазначенням причин, що перешкоджають прийманню приміщення в експлуатацію.

8.7.5. Якщо виникне необхідність у проведенні додаткових робіт і у зв'язку з цим в істотному підвищенні ціни на певному етапі виконання робіт по Додатків (кошторису), Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це Замовника.

8.7.6. Додаткові роботи виконуються після підписання Сторонами Додаткової угоди та узгодження вартості робіт.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком природних явищ, військових дій, заборонних актів органів державної влади РФ, якщо ці обставини виникли після підписання Договору та безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Термін виконання зобов'язань по Додатків (кошторису) відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, а також наслідки, викликані цими обставинами.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором через обставини непереборної сили, зобов'язана негайно з моменту їх настання сповістити в письмовій формі іншу Сторону про настання і припинення зазначених обставин. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них в майбутньому.

9.3. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки будуть тривати більше місяця, то Сторони протягом робочих днів обговорять, які заходи слід вжити для продовження робіт за Договором. Якщо Сторони не зможуть домовитися протягом місяців, тоді кожна зі Сторін має право вимагати розірвання Договору.

10.1. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

10.2. Замовник має право вимагати розірвання Договору в наступних випадках:

 • порушення Підрядником термінів виконання робіт за умови, якщо термін їх закінчення, встановлений в Календарний план, збільшується більш ніж на календарних днів;
 • порушення Підрядником умов Договору, що ведуть до зниження якості робіт, яке передбачене проектом, будівельними нормами і правилами;
 • анулювання ліцензії на будівельну діяльність, видання інших актів державними органами в рамках чинного законодавства, які позбавляють Підрядника права на проведення робіт;
 • в разі несвоєчасного попередження Замовника про необхідність перевищення ціни робіт, зазначеної в Додатках (кошторису).

10.3. Підрядник має право вимагати розірвання Договору в наступних випадках:

 • при зупинці Замовником виконання робіт з незалежних від Підрядника причин на термін, що перевищує 30 (тридцять) календарних днів;
 • за фінансової неспроможності Замовника, а також в разі ліквідації.

10.4. При розірванні Договору на об'єкті з незавершеними роботами Сторонами оформляються Акти здачі-приймання виконаних робіт за формою КС-2 і КС-3, на підставі яких Замовник оплачує Підряднику вартість фактично виконаних робіт по Додатку (Кошторису) на момент розірвання Договору.

10.5. Сторона, що вирішила розірвати Договір відповідно до положень цього розділу, надсилає письмове повідомлення іншій Стороні не пізніше ніж за календарних днів до запропонованої дати розірвання даного Договору.

11.1. У разі необгрунтованої затримки встановлених Договором і Календарного плану до Додатків (кошторису) строків перерахування оплати виконаних робіт Замовник виплачує Підрядник пеню в розмірі% від підлягає оплаті суми за кожен день затримки, але не більше% від вартості робіт по Додатку (Кошторису).

11.2. У випадках незабезпечення встановлених Календарного плану термінів закінчення робіт з вини Підрядника їм сплачується пеня в розмірі% від вартості робіт, за кожен день затримки, але не більше% від вартості робіт по Додатку (Кошторису).

11.3. Оплата пені за прострочення або інше неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язань, не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань.

11.4. Оплата штрафних санкцій здійснюється протягом банківських днів з дня отримання письмового повідомлення іншої Сторони про стягнення штрафних санкцій на розрахунковий рахунок Сторін.

11.5. Підрядник не несе відповідальність за пошкодження діючих комунікацій, виявлених в результаті ведення робіт і не зазначених у проекті.

12.1. Після підписання цього Договору всі попередні письмові та усні угоди, листування, переговори між Сторонами, пов'язані з даним Договором, втрачають силу, якщо вони суперечать цим Договором.

12.2. Збиток, нанесений третій особі в результаті проведення робіт на об'єкті з вини Підрядника, компенсується Підрядником.

12.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані Сторонами.

12.4. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові зобов'язання, які не входять до цього Договору, повинна бути письмово підтверджена Сторонами в формі доповнень і змін до нього.

12.5. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, застосовується чинне законодавство Російської Федерації.

12.6. Всі Додатки (Кошториси) і Календарні плани-графіки виконання робіт до Договору є його невід'ємною частиною.

12.7. Спірні питання, що виникають в ході виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, при недосягненні згоди, спори вирішуються Арбітражним судом.

12.8. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

13.1. Підрядник повинен при виконанні своїх зобов'язань за цим Договором дотримуватися високі етичні та професійні стандарти і зобов'язаний підкорятися всім застосовним законам і положенням.

13.2. Підрядник погоджується з наступним:

 • Не проводити або не пропонувати прямо або побічно платіж або дар якомусь працівникові, посадовій особі або представнику уряду, урядової установи або іншого органу або будь-якої політичної партії або її посадової особи або будь-якому кандидату на політичний пост при обставинах, коли платіж або дар становитимуть незаконний платіж, або коли платіж або дар був проведений з метою забезпечити неправомірну перевагу або отримати будь-який дохід від діяльності;
 • Докласти всі свої зусилля з тим, щоб підтримувати репутацію і сприяти інтересам Замовника, і не має права допускати конфлікт між своїми інтересами та обов'язками, які він має перед Замовником.

14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє один календарний рік. Якщо до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію Договору, то Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік на тих же умовах, зі збереженням порядку пролонгації на наступні роки.

Типовий контракт на підряд з будівництва об'єкта (договір підряду)

ТИПОВИЙ КОНТРАКТ НА ПОДРЯД (договір підряду) *

*) Надалі іменується контракт.

Підрядник зобов'язується виконати на свій ризик власними та залученими силами і засобами всі роботи з будівництва об'єкта відповідно до умов контракту, завданням Замовника та проектною документацією, включаючи можливі роботи, визначено в ній не згадані, але необхідні для повного спорудження об'єкта і нормальної його експлуатації.

Підрядник зобов'язується повністю завершити будівництво і здати готовий об'єкт Замовнику "під ключ" в термін до ______________________.

У разі коли відповідно до діючого порядку вартість окремих видів робіт за погодженням сторін уточнюється в процесі будівництва, договірна ціна за цим контрактом визначається з урахуванням зазначених уточнень.

2.2. Всі зміни первісної договірної ціни і термінів будівництва або одного з цих параметрів оформляються додатковою угодою сторін у письмовій формі.

2.3. Перевищення Підрядником проектних обсягів і вартості робіт, не підтверджені додатковою угодою сторін до цього контракту, оплачуються Підрядником за свій рахунок за умови, що вони не викликані невиконанням Замовником своїх зобов'язань.

2.4. Збільшення вартості і строків будівництва або одного з цих параметрів, викликані обставинами непереборної сили, можуть бути підставою для укладення сторонами додаткової угоди про уточнення цих умов контракту.

Стаття 3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДРЯДЧИКА

Для виконання робіт за цим контрактом Підрядник в рахунок передбаченої в статті 2 вартості зобов'язується:

3.1. Виконати всі роботи по будівництву в обсязі і строки, передбачені цим контрактом і додатками до нього, і здати об'єкт Замовнику у встановлений термін в стані, що забезпечує нормальну його експлуатацію.

3.2. Виробляти роботи в повній відповідності з проектами, кошторисами, робочими кресленнями і будівельними нормами і правилами.

3.3. Поставити на будівельний майданчик необхідні матеріали, обладнання, вироби, будівельну техніку згідно з додатками NN _______________, за винятком устаткування, матеріалів і виробів, що поставляються Замовником, а також здійснювати їх приймання, розвантаження і складування.

3.4. Звести власними силами і засобами на території будівельного майданчика все тимчасові споруди, необхідні для зберігання матеріалів і виконання робіт за цим контрактом.

3.5. Інформувати Замовника про укладення договору підряду з субпідрядниками в міру їх укладення із зазначенням предмета договору, найменування та адреси субпідрядника, а також за узгодженою програмою про хід будівництва об'єкта.

3.6. Нести відповідальність перед Замовником за належне виконання робіт за цим контрактом залученими субпідрядниками за координацію їх діяльності.

3.7. Забезпечити в ході будівництва виконання на будівельному майданчику необхідних заходів по техніці безпеки, охорони навколишнього середовища, зелених насаджень і землі, а також встановити освітлення.

3.8. Узгодити з органами державного нагляду порядок ведення робіт на об'єкті і забезпечити дотримання його на будівельному майданчику.

3.9. Здійснити страхування будівельних ризиків.

3.10. Забезпечити утримання та прибирання будівельного майданчика і прилеглої до неї вуличної смуги.

3.11. Забезпечити охорону об'єкту, що будується матеріалів, обладнання, будівельної техніки та іншого майна і споруд на будівельному майданчику до завершення будівництва і приймання Замовником готового об'єкта.

3.12. Вивести в тижневий строк з дня підписання акту про приймання завершеного будівництвом об'єкта за межі будівельного майданчика належать Підряднику будівельні машини, обладнання, інструменти, будівельні матеріали, тимчасові споруди та інше майно, а також будівельне сміття в місця, зазначені Замовником.

3.13. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в наступних статтях цього контракту.

Стаття 4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА

Для виконання цього контракту Замовник зобов'язується:

4.1. Передати Підряднику в __________- денний строк з дня підписання цього контракту за актом, підписаним Підрядником і Замовником, на період будівництва об'єкта та до його завершення, будівельний майданчик, придатну для виконання робіт, згідно з додатком N _____ до цього контракту.

Одночасно з цим Замовник передає Підряднику документи про відведення місць для складування зайвого грунту і будівельного сміття і кар'єрів для видобутку відсутнього грунту.

4.2. Передати Підряднику в ___________- денний термін з дати підписання цього контракту проектно-кошторисну документацію в обсязі, строки та склад згідно з додатком N ______.

Передана Замовником документація повинна бути складена відповідно до вимог будівельних норм і правил та затверджена в установленому порядку.

Подання Замовником неналежно оформленої або некомплектної документації прирівнюється до її неподання. Підрядник не несе відповідальності за якість робочих креслень, специфікацій та іншої документації, що надається Замовником. При виявленні в них недоліків Підрядник повідомляє про це Замовника. Витрати, що виникають з цієї причини у Підрядника в зв'язку з виправленням виконаних робіт, оплачуються Замовником понад вартість, зазначеної у статті 2 цього контракту.

У разі коли в передану Підряднику робочу документацію Замовник вносить зміни, він зобов'язаний не пізніше ніж за 45 днів до початку виконання робіт за зміненою документації передати її Підряднику, відшкодувати йому всі витрати і збитки, понесені у зв'язку з внесенням змін до робочу документацію, і уточнити за погодженням з Підрядником договірну ціну, а при необхідності і терміни будівництва, передбачені контрактом.

4.3. Уявити матеріали і обладнання з документацією підприємств - виробників, необхідні для його монтажу, які не входять до обсягу поставок Підрядника, за номенклатурою, в кількостях і в терміни, зазначені в додатку N _____ до цього контракту.

4.4. Здійснити оплату виконаних Підрядником робіт в порядку, передбаченому в статтях 2 і 10 цього контракту.

4.5. Передати Підряднику через ______________ місяців з дня підписання цього контракту перелік виконавчої документації, необхідної для прийняття об'єкта.

4.6. Залучити для виконання робіт, пов'язаних з розкриттям підземних комунікацій, експлуатаційну організацію, а при виконанні цих робіт Підрядником (з його згоди) отримати дозвіл експлуатаційної організації і забезпечити її нагляд за виконанням зазначених робіт.

4.7. Забезпечити в узгоджені з Підрядником строки виконання робіт за прямими договорами, укладеними Замовником безпосередньо з монтажними або іншими спеціалізованими організаціями, підприємствами або об'єднаннями, включаючи пуско-налагоджувальні організації.

4.8. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших статтях цього контракту.

4.9. Якщо Замовник не виконає в строк свої зобов'язання, передбачені цим контрактом, і це призведе до затримки виконання робіт з будівництва об'єкта, то Підрядник має право на продовження терміну будівництва на відповідний період і на звільнення на цей період від сплати штрафу за прострочення здачі об'єкта в експлуатацію .

У цьому випадку сторони вживатимуть всіх необхідних заходів, що запобігають додаткові витрати. Якщо у Підрядника виникнуть додаткові витрати, викликані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань Замовником, то він письмово повідомить Замовнику розмір цих витрат з підтвердженням їх документами, на підставі яких сторони укладають угоду про терміни і формі їх розміщення.

Стаття 5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Об'єкт повинен бути побудований Підрядником і зданий Замовникові "під ключ" в термін, зазначений у статті 1 цього контракту. Зазначена дата є вихідною для визначення майнових санкцій у випадках порушення строків будівництва.

5.2. Роботи за цим контрактом Підрядник повинен почати виробляти і завершити відповідно до погодженого графіка виконання робіт (додаток N ____).

5.3. Зміни графіка виконання робіт, термінів поставки матеріалів і устаткування Замовником, якщо вони можуть вплинути на тривалість будівництва і його вартість, виробляються на підставі додаткової угоди, що уточнює терміни і ціну будівництва.

5.4. При змінах законодавчих і нормативних актів, які погіршують становище сторін у порівнянні з їх станом на дату укладення цього контракту і призводять до додаткових витрат часу і коштів, початково узгоджені терміни будівництва продляются пропорційно цьому часу. Терміни та договірна ціна будівництва в цьому випадку сторонами відповідно уточнюються в додатковій угоді.

Стаття 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

6.1. Для виконання робіт по розмітці будівельного майданчика і прив'язці об'єкта Замовник в 3-денний термін з моменту передачі Підряднику по акту будівельного майданчика повідомляє йому вихідні точки, їх координати і рівень.

6.2. Підрядник згідно з графіком виконання робіт створює геодезичну розбивочну основу для будівництва, склад і обсяг якої повинні відповідати вимогам нормативних документів по будівництву. Підрядник несе відповідальність за правильну і належну розмітку об'єкта по відношенню до первинних точках, лініях і рівням, правильність положення рівнів розмірів і співвісності. Допущені помилки у виробництві робіт Підрядник виправляє за свій рахунок.

Після закінчення будівництва Підрядник передає Замовникові схеми розташування та каталоги координат і висот геодезичних знаків, встановлюваних при геодезичних розбивочних роботах в період будівництва і зберігаються до його закінчення.

6.3. Тимчасові під'єднання комунікацій на період виконання робіт на будівельному майданчику та новозбудованих комунікацій в точках підключення здійснює Підрядник.

6.4. Підрядник виробляє індивідуальне випробування змонтованого ним обладнання та бере участь в комплексному його випробуванні.

6.5. Устаткування, передане Замовником Підряднику по акту під монтаж, знаходиться на відповідальному зберіганні Підрядника до підписання акта робочою комісією про приймання його для комплексного випробування.

Підрядник зобов'язаний забезпечити збереження цього обладнання. У разі його втрати або пошкодження з вини Підрядника він відновлює його за свій рахунок.

Предмонтажная ревізія обладнання здійснюється безпосередньо Замовником або залученої ним спеціалізованою організацією за його рахунок.

Якщо обладнання знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання з вини Підрядника, то при дотриманні Замовником стандартів і технічних умов зберігання передмонтажна ревізія і усунення дефектів цього обладнання, викликані тривалим його зберіганням, здійснюються Замовником за рахунок коштів Підрядника.

6.6. У разі встановлення Підрядником некомплектності устаткування при прийманні його для монтажу або виявлення дефектів в обладнанні в процесі монтажу або випробування Підрядник зобов'язаний довести це до відома Замовника і взяти участь в складанні відповідного акту. Складання акту і пред'явлення претензій до заводу - виробника або постачальника обладнання є обов'язком Замовника.

Замовник зобов'язаний доукомплектувати обладнання в 20-денний термін з моменту складання акту, якщо інший термін не буде встановлений в процесі будівництва угодою сторін. Виявлені дефекти обладнання Замовник зобов'язаний в термін, узгоджений з Підрядником, усунути або замінити обладнання. За угодою сторін ці роботи за окрему плату можуть виконуватися Підрядником.

6.7. Підрядник письмово за 2 дні до початку приймання сповіщає Замовника про готовність окремих відповідальних конструкцій і прихованих робіт.

Їх готовність підтверджується двосторонніми актами проміжного приймання відповідальних конструкцій і актами обстеження прихованих робіт.

Підрядник приступає до виконання наступних робіт тільки після письмового дозволу Замовника, внесеного в журнал виробництва робіт.

Якщо закриття робіт виконано без підтвердження Замовника, або він не був поінформований про це, або поінформований із запізненням, то на його вимогу Підрядник зобов'язаний за свій рахунок розкрити будь-яку частину прихованих робіт згідно з вказівкою Замовника, а потім відновити її.

6.8. У разі якщо Замовником будуть виявлені неякісно виконані роботи, то Підрядник своїми силами і без збільшення вартості будівництва зобов'язаний у погоджений термін переробити ці роботи для забезпечення їх належної якості. При невиконанні Підрядником цього обов'язку Замовник має право для виправлення неякісно виконаних робіт залучити іншу організацію з оплатою витрат за рахунок Підрядника.

6.9. Підрядник веде журнал виконання робіт, в якому відбивається весь хід виконання робіт, а також всі пов'язані з цим факти і обставини, що мають значення у взаєминах Замовника і Підрядника.

Щомісяця Замовник перевіряє і своїм підписом підтверджує записи в журналі. Якщо він не задоволений ходом і якістю робіт або записами Підрядника, то свою думку він викладає в журналі.

Підрядник зобов'язується в 3-денний термін вжити заходів до усунення недоліків, зазначених Замовником.

6.10. Замовник має право вносити будь-які зміни в обсяги робіт, які, на його думку, необхідні, про що він дає письмове розпорядження, обов'язкове для Підрядника, із зазначенням:

- збільшити або зменшити обсяг будь-якої роботи, включеної в контракт;

- виключити будь-яку роботу;

- змінити характер або якість або вид будь-якій частині роботи;

- виконати додаткову роботу будь-якого характеру, необхідну для завершення будівництва.

Якщо такі зміни вплинуть на вартість або термін завершення будівництва, то Підрядник приступає до їх виконання тільки після підписання сторонами відповідної додаткової угоди до цього контракту.

6.11. Замовник призначає свого представника на будівництві, який від його імені спільно з Підрядником здійснює приймання за актом виконаних робіт, технічний нагляд і контроль за їх виконанням і якістю, а також проводить перевірку відповідності використовуваних матеріалів і устаткування з умовами контракту і проектної документації.

Представник Замовника має право безперешкодного доступу до всіх видів робіт в будь-який час протягом усього періоду будівництва.

Підрядник забезпечить представника Замовника приміщенням для роботи.

Стаття 7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим контрактом, якщо воно стало наслідком природних явищ, дії зовнішніх об'єктивних факторів і інших обставин непереборної сили та якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного контракту.

Термін виконання зобов'язань за цим контрактом продовжується пропорційно часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їх наслідки.

7.2. Якщо обставини непереборної сили та їх наслідки будуть тривати більше трьох місяців, то Підрядник та Замовник обговорять доцільність продовження будівництва.

Якщо сторони протягом одного місяця не прийдуть до узгодженого рішення, тоді кожна зі сторін має право вимагати розірвання договору.

Стаття 8. Приймання ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА

8.1. Приймання закінченого будівництвом об'єкта здійснюється після виконання сторонами всіх зобов'язань, передбачених цим контрактом, відповідно до встановленого порядку, що діяв на дату його підписання.

8.2. За об'єктам, що призначаються на продаж, приймання здійснюється комісією, яка створюється за дорученням інвестора Замовником в складі свого представника, автора проекту або представника проектної організації, представників органу місцевої влади та його спеціалізованих служб, генпідрядника та основних субпідрядників, архітектурно-будівельного контролю (нагляду) та страхового товариства. Акт приймання затверджується органом місцевої влади.

8.3. Підрядник передає Замовникові за п'ять днів до початку приймання завершеного будівництвом об'єкта два примірника виконавчої документації в складі, визначеному Замовником згідно з п. 4.5 цього контракту, з письмовим підтвердженням відповідності переданої документації фактично виконаним роботам.

8.4. Приймання об'єкта проводиться протягом ________ днів після отримання Замовником письмового повідомлення Підрядника про його готовності.

8.5. До здачі об'єкта Підрядник несе відповідальність за ризик випадкового його знищення і пошкодження, крім випадків, пов'язаних з обставинами непереборної сили.

Використання Замовником для своїх потреб або потреб експлуатації частини споруджуваного об'єкта, будівництво якого в цілому не закінчено, допускається за згодою з Підрядником або після приймання цієї частини об'єкта в експлуатацію в установленому порядку.

8.6. Право власності на об'єкт будівництва в його оплаченої Замовником частини і на прийнятий завершений будівництвом об'єкт здійснюється Замовником. Після прийняття об'єкта Замовник бере на себе ризик можливого його руйнування або пошкодження.

Стаття 9. ГАРАНТІЇ ПО зданих об'єктів

9.1. Підрядник гарантує:

- належну якість використовуваних матеріалів, конструкцій, обладнання та систем, відповідність їх проектним специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам, забезпеченість їх відповідними сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що засвідчують їх якість;

- якість виконання всіх робіт відповідно до проектної документації і діючими нормами і технічними умовами;

- своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при прийманні робіт і в період гарантованої експлуатації об'єкта;

- безперебійне функціонування інженерних систем і устаткування при нормальній експлуатації об'єкта.

9.2. Замовник гарантує:

- своєчасне виконання своїх зобов'язань за цим контрактом;

- якість обладнання, матеріалів і виробів поставки Замовника. У випадках їх невідповідності зазначеним у п. 9.1 цього контракту вимогам Замовник забезпечує їх заміну в терміни, узгоджені з Підрядником.

9.3. Гарантійний термін нормальної експлуатації об'єкта і входять до нього інженерних систем, обладнання, матеріалів і робіт встановлюється _____________ місяців з дати підписання сторонами акту приймання готового об'єкта.

Якщо в період гарантійної експлуатації об'єкта будуть виявлені дефекти, що перешкоджають нормальній його експлуатації, то Підрядник зобов'язаний їх усунути за свій рахунок і в узгоджені терміни.

Для участі в складанні акта, що фіксує дефекти, узгодження підряду і термінів їх усунення Підрядник зобов'язаний відрядити свого представника не пізніше 5 днів з дня отримання письмового повідомлення Замовника.

Гарантійний термін в цьому випадку продовжується відповідно на період усунення дефектів.

Зазначені гарантії не поширюються на випадки навмисного пошкодження об'єкта з боку третіх осіб.

9.4. При відмові Підрядника від складання або підписання акту виявлених дефектів Замовник складає односторонній акт на основі кваліфікованої експертизи, що виключає право сторін звернутися в арбітражний суд з даного питання.

10.1. Замовник щомісяця не пізніше _________ числа оплачує Підряднику ____________ відсотків вартості виконаних за попередній період робіт, а також ____________ відсотків вартості матеріалів, завезених Підрядником на будівельний майданчик, але не використаних в будівництві на кінець цього періоду. Сплачена вартість цих матеріалів утримується при оплаті виконаних робіт в наступному місяці.

10.2. Розрахунки за матеріали і вироби, що передаються Замовником Підряднику, здійснюється за цінами їх придбання з урахуванням транспортних витрат і витрат Замовника із заготівлі та зберігання цих матеріалів і виробів.

При передачі Підряднику матеріалів, виробів і обладнання Замовник одночасно передає йому частину передбачених кошторисами коштів на заготівельно-складські витрати в розмірі 30 відсотків цих коштів за матеріалами і виробам і 20 відсотків по обладнанню, а в разі передачі обладнання в зоні монтажу - 15 відсотків.

10.3. Остаточний розрахунок за виконані роботи по об'єкту виробляються Замовником не пізніше 30 днів після повного завершення його будівництва, включаючи усунення виявлених дефектів, на підставі акта приймання об'єкта в експлуатацію, оформленого в установленому порядку.

Розрахунок проводиться за договірною ціною, встановленою по об'єкту в статті 2 цього контракту і уточненої в додаткових угодах, із заліком усіх раніше зроблених по ньому платежів.

Стаття 11. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За порушення Замовником договірних зобов'язань він сплачує Підряднику:

- за затримку передачі Підряднику будівельного майданчика, документації, зазначеної в пунктах 4.1, 4.2, 4.5 цього контракту, обладнання, матеріалів і виробів штраф в розмірі ___________________ рублів за кожен день прострочення;

- за передачу для монтажу некомплектного обладнання - штраф у розмірі ______________________ рублів за кожен день затримки з цієї причини його монтажу;

- за затримку початку приймання закінчених будівництвом об'єктів понад _______________ днів з дня отримання повідомлення Підрядника про пред'явлення їх до здачі - пені в розмірі 0,1 відсотка від договірної ціни об'єкта за кожен день прострочення, але не більше 3 відсотків договірної ціни;

- за затримку розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи - пені в розмірі 0,5 відсотка вартості підлягають оплаті робіт за кожен день прострочення;

- за незабезпечення в узгоджені з Підрядником строки виконання робіт за прямими договорами, укладеними Замовником зі спеціалізованими організаціями, якщо це призвело до порушення графіка виконання робіт по об'єкту - неустойку в розмірі _________ _____________ рублів за кожен день прострочення.

11.2. При порушенні Підрядником договірних зобов'язань він сплачує Замовнику:

- за несвоєчасне закінчення будівництва об'єкта з вини Підрядника - пені в розмірі 0,1 відсотка від договірної ціни об'єкта за кожен день прострочення. При затримці здачі об'єкта понад 30 днів Підрядник сплачує крім пені неустойку в розмірі до 10 відсотків договірної ціни;

- за несвоєчасне звільнення будівельного майданчика від належного йому майна - штраф в сумі _______________ рублів за кожен день затримки;

- за порушення строків виконання окремих видів робіт або здачі площ під монтаж обладнання, що здійснюється спеціалізованими організаціями за прямими договорами з Замовником - пені в розмірі 0,1 відсотка вартості невиконаних робіт за кожний день прострочення. У разі забезпечення Підрядником своєчасної здачі об'єкта стягнені з нього зазначені пені підлягають поверненню;

- за затримку усунення дефектів в роботах і конструкціях проти термінів, передбачених актом сторін, а в разі неявки Підрядника - одностороннім актом - неустойку в розмірі ______________ __________ рублів за кожен день прострочення. При несвоєчасному усуненні дефектів Підрядником Замовник має право за його рахунок усунути дефекти своїми силами і, крім того, стягнути з нього неустойку в розмірі 50 відсотків вартості робіт з усунення дефектів.

11.3. Крім санкцій за невиконання зобов'язань за контрактом винна сторона відшкодовує іншій стороні непокриті неустойки збитки включаючи упущену вигоду.

11.4. Сплата штрафів, пені та неустойок, а також відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань в натурі.

Стаття 12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Замовник має право розірвати контракт в випадках:

- затримки Підрядником початку будівництва більш ніж на два місяці з причин, не залежних від Замовника;

- систематичного порушення Підрядником термінів виконання будівельно - монтажних робіт, що тягне збільшення терміну закінчення будівництва більш ніж на два місяці;

- систематичного недотримання Підрядником вимоги щодо якості робіт;

- анулювання ліцензій на будівельну діяльність, інших актів державних органів в рамках чинного законодавства, які позбавляють Підрядника права на виробництво робіт.

12.2. Підрядник має право розірвати контракт в випадках:

- фінансової неспроможності Замовника або систематичної затримки ним розрахунків за виконані роботи або затримку їх більш ніж на три місяці;

- консервації або зупинки Замовником будівництва з причин, не залежних від Підрядника, на термін, що перевищує три місяці;

- зменшення вартості будівництва більш ніж на 30 відсотків у зв'язку з внесеними Замовником змінами в проектну документацію.

13.1. Для укладення цього контракту Підрядник зобов'язаний подати ліцензію на право здійснення будівельної діяльності та виконання будівельно-монтажних робіт.

13.2. Підрядник не має права продавати або передавати споруджуваний або побудований об'єкт (окрему частину), а також проектну документацію на його будівництво або окремої його частини ніякої третій стороні без письмового дозволу Замовника.

13.3. Збиток, нанесений третій особі в результаті будівництва об'єкта з вини Підрядника або Замовника, компенсується винною стороною. Збиток, нанесений цій особі з непередбачених причин, відшкодовується сторонами на паритетних засадах.

13.4. Будь-яка домовленість між сторонами, що тягне за собою нові обставини, не передбачені цим контрактом, вважається дійсною, якщо вона підтверджена сторонами в письмовій формі у вигляді додаткової угоди.

13.5. Замовник має право передавати управління цим контрактом своєму дочірньому суспільству або філії з передачею йому своїх прав і обов'язків, про що Підрядник сповіщається у письмовій формі. Підрядник має право передати своєму дочірньому суспільству (філії, структурної одиниці) свої права та обов'язки за цим контрактом з повідомленням про це Замовника в письмовій формі.

13.6. При виконанні цього контракту сторони керуються нормами законодавства Російської Федерації.

13.7. Всі зазначені в контракті додатки є його невід'ємною частиною.

13.8. Спірні питання, що виникають в ході виконання цього контракту, вирішуються арбітражним судом у встановленому порядку.

Юридичні адреси, платіжні реквізити сторін Юридичні адреси, телефони і телефакси сторін

Справжній договір складено в трьох примірниках - по одному для кожної сторони і фінансово утримує банку.

Зразок договору підряду на будівельні роботи

Договір підряду на будівельні роботи оформляється за типовим зразком. У ньому вказуються права і обов'язки сторін, предмет договору, умови виконання робіт і оплати (а також премій і штрафів), реквізити і підписи сторін.

Предметом договору є виконання підрядних робіт, прописаних в проектно-кошторисної документації, підрядником за завданням замовника.

Оплата за виконану роботу прописується в договорі і проводиться поетапно за кожен зданий проміжний об'єкт, в визначеної договором черговості з обмеженням по термінах його дії.

Обов'язки і права домовилися сторін

 • якісно і в строк виконати обсяг роботи, заданий проектно-кошторисною документацією, використовуючи наявні трудові ресурси, механізми, інструменти;
 • забезпечити поетапне виконання робіт згідно з календарним планом в повному обсязі і в задані терміни;
 • нести відповідальність за ввірену замовником майно;
 • попереджати завчасно про перевищення витрат за кошторисом.
 • прийняти в термін виконані роботи після отримання повідомлення про їх завершення;
 • оплатити роботу підрядника в повному обсязі і в строк, згідно з договором.

Відповідальність за договором обопільна, і настає в разі невиконання договірних зобов'язань (прострочення з початком і закінченням робіт, порушення якості, затримки виплат та інше).

Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся в форму онлайн-консультанта справа. Це швидко і безкоштовно! Або зателефонуйте нам по телефонами:

Москва, Московська область

Санкт-Петербург, Ленінградська область

Федеральний номер (дзвінок безкоштовний для всіх регіонів Росії)!

Договір підряду на будівельні роботи: зразок

Договір на виконання будівельних підрядних робіт № 123

м Саратов «15» квітня 2016 р

ТОВ «Будівельник» в особі директора Володіна Павла Леонідовича, який діє на підставі Статуту, іменований надалі «Підрядник», з одного боку, і ВАТ «Компанія» в особі керуючого Свиридова Льва Анатолійовича, який діє на підставі довіреності № 23 від 12. 08. 2009 р іменований надалі «Замовник», з іншого боку, іменовані надалі «сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про таке:

1.1. Замовник здає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт на території Замовника, обсяг яких і терміни здачі (поетапно) визначаються доданим переліком і кошторисом-замовленням, які є невід'ємною частиною договору.

1.2. Кошторисна вартість робіт за договором визначається договірною ціною в сумі 300 000 (триста тисяч) рублів. Оплата здійснюється в міру здачі проміжних об'єктів (видів робіт) платіжними дорученнями з розбивкою по кварталах.

1.3. Термін надання Замовником затвердженої проектно-кошторисної та іншої технічної документації встановлено до «25» квітня 2016 року.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Підрядник зобов'язаний:

 • якісно провести доручену роботу відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, своїми силами, інструментами, механізмами і матеріалами з дотриманням будівельних норм і правил та здати Замовнику повністю закінчену роботу. Термін остаточного виконання роботи встановлюється «30» жовтня 2016 року. Терміни виконання окремих етапів визначаються прикладеним календарним планом.
 • про готовність підлягають здачі проміжних робіт письмово повідомляти Замовника за 5 днів.
 • вживати заходів до забезпечення схоронності ввіреного йому Замовником майна.
 • в разі необхідності перевищення кошторису витрат, а також виникнення обставин, що перешкоджають виконанню робіт, попередити про це Замовника не пізніше, ніж за 5 днів.

2.2. Замовник зобов'язується:

 • прийняти від Підрядника виконану роботу в 5-денний строк з дня отримання від нього письмового повідомлення про її закінчення.
 • оплатити роботу Підряднику в терміни, встановлені договором.

3. Відповідальність сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих за договором зобов'язань сторони несуть майнову відповідальність:

 • за порушення термінів (початку і закінчення) виконання робіт Підрядник сплачує неустойку в розмірі _______% вартості невиконаних робіт;
 • в разі виявлення істотних недоліків у якості виконаної роботи, Замовник має право виправити недоробки за рахунок Підрядника в межах 2% загальної кошторисної вартості робіт;
 • за прострочення передачі проектно-кошторисної документації та іншої технічної документації Підряднику в терміни, встановлені договором, Замовник сплачує штраф у розмірі 1500 (одна тисяча п'ятсот) рублів за кожен день прострочення.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Замовник зобов'язується забезпечити збереження використовуваних при виробництві робіт Підрядником матеріалів та інструментів.

4.2. Термін дії цього договору встановлений з «15» квітня 2016 року до «30» грудня 2016 року.

Договір підряду на виконання будівельних робіт.

Як скласти договір підряду на ремонтно-будівельні роботи, читайте тут.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підрядник ТОВ «Будівельник»

 • Юридична адреса: м Саратов, вул. Академічна, 15, корп.2, оф.1.
 • Поштова адреса: м Саратов, вул. Академічна, 15, корп.2, оф.1
 • Телефон / факс: 887654321234
 • ІПН / КПП: 678909865 \ 345665432
 • Розрахунковий рахунок: 490987650000275353738
 • Банк: ТОВ «Банк»
 • Кореспондентський рахунок: 1000098876654334567
 • БИК: 56745242
 • Підпис: Володін П.А.

Замовник ВАТ «Компанія»

 • Юридична адреса: м Саратов, вул. Промислова, 3
 • Поштова адреса: м Саратов, вул. Промислова, 3
 • Телефон / факс: 876543212356
 • ІПН / КПП: 435272865 \ 739837354748
 • Розрахунковий рахунок: 456789098765432123
 • Банк: ТОВ «Кредит»
 • Кореспондентський рахунок: 123457890098776543
 • БИК: 456787654
 • Підпис: Свиридов Л.А.

Договір підряду на будівельні роботи: бланк

Договір на виконання будівельних підрядних робіт № _____

м ____________________ ___________________________ «___» ______________ _______ р

________________________________________ в особі ________________________________________, що діє на підставі ________________________________________, що його надалі «Підрядник», з одного боку, і ________________________________________ в особі ________________________________________, що діє на підставі ________________________________________, що його надалі «Замовник», з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про таке:

1.1. Замовник здає, а Підрядник бере на себе виконання ________________________________________ обсяг яких і терміни здачі (поетапно) визначаються доданим переліком і кошторисом-замовленням, які є невід'ємною частиною договору.

1.2. Кошторисна вартість робіт за договором визначається договірною ціною в сумі ________________________________________ рублів. Оплата здійснюється в міру здачі проміжних об'єктів (видів робіт) платіжними дорученнями з розбивкою по кварталах.

1.3. Термін надання Замовником затвердженої проектно-кошторисної та іншої технічної документації встановлено до «___» ______________ _______ року.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Підрядник зобов'язаний:

 • якісно провести доручену роботу відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, своїми силами, інструментами, механізмами і матеріалами з дотриманням будівельних норм і правил та здати Замовнику повністю закінчену роботу. Термін остаточного виконання роботи встановлюється «___» ______________ _______ року. Терміни виконання окремих етапів визначаються прикладеним календарним планом.
 • про готовність підлягають здачі проміжних робіт письмово повідомляти Замовника за _______ днів.
 • вживати заходів до забезпечення схоронності ввіреного йому Замовником майна.
 • в разі необхідності перевищення кошторису витрат, а також виникнення обставин, що перешкоджають виконанню робіт, попередити про це Замовника не пізніше, ніж за _______ днів.

2.2. Замовник зобов'язується:

 • прийняти від Підрядника виконану роботу в _______- денний строк з дня отримання від нього письмового повідомлення про її закінчення.
 • оплатити роботу Підряднику в терміни, встановлені договором.

3. Відповідальність сторін

3.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих за договором зобов'язань сторони несуть майнову відповідальність:

 • за порушення термінів (початку і закінчення) виконання робіт Підрядник сплачує неустойку в розмірі _______% вартості невиконаних робіт;
 • в разі виявлення істотних недоліків у якості виконаної роботи, Замовник має право виправити недоробки за рахунок Підрядника в межах _______% загальної кошторисної вартості робіт;
 • за прострочення передачі проектно-кошторисної документації та іншої технічної документації Підряднику в терміни, встановлені договором, Замовник сплачує штраф у розмірі ________________________________________ рублів за кожен день прострочення.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Замовник зобов'язується забезпечити збереження використовуваних при виробництві робіт Підрядником матеріалів та інструментів.

4.2. Термін дії цього договору встановлений з «___» ______________ _______ року до «___» ______________ _______ року.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 • Юридична адреса: ______________________________
 • Поштова адреса: ______________________________
 • Телефон факс: ______________________________
 • ІПН / КПП: ______________________________
 • Розрахунковий рахунок: ______________________________
 • Банк: ______________________________
 • Кореспондентський рахунок: ______________________________
 • БИК: ______________________________
 • Підпис: ______________________________
 • Юридична адреса: ______________________________
 • Поштова адреса: ______________________________
 • Телефон факс: ______________________________
 • ІПН / КПП: ______________________________
 • Розрахунковий рахунок: ______________________________
 • Банк: ______________________________
 • Кореспондентський рахунок: ______________________________
 • БИК: ______________________________
 • Підпис: ______________________________

Договір підряду на будівельні роботи з юридичною особою

ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

м Москва «__» __________ 201__ р

Відкрите акціонерне товариство «______________________________________________» (скорочене найменування - ВАТ «__________»), іменоване в подальшому «Генпідрядник», в особі генерального директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», іменоване надалі «Субпідрядник», в особі генерального директора _______________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Субпідрядник зобов'язується відповідно до умов цього Договору та затвердженої проектно-кошторисною документацією виконати за завданням Генпідрядника своїми і / або залученими силами комплекс робіт по _____________________________________________________________________ (далі - «Роботи») згідно Календарного плану (Додаток № 2) на будівельному об'єкті «____________________________________________________» розташованому за адресою: ___________________________________________, (далі - «Об'єкт»), а Генпідрядник зобов'язується створити Субпідряднику необхідні умови для виконання зазначених робіт, прийняти і результат і сплатити обумовлену цим Договором ціну.

2. Вартість робіт і порядок взаєморозрахунків

2.1. Вартість робіт (з урахуванням вартості використовуваних матеріалів і ін.), Зазначених у п. 1.1. цього Договору, визначається відповідно до Протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

Вартість робіт на момент підписання цього Договору є твердою і зміні не підлягає.

2.1.1. Протягом 15 (П'ятнадцяти) банківських днів з моменту укладення цього Договору Генпідрядник перераховує Субпідряднику аванс в розмірі ...% від вартості використовуваних будівельних матеріалів і .... % Від вартості робіт за цим Договором з урахуванням ПДВ 18%, що становить __________ (_____________________________________________) рублів з подальшим пропорційним утриманням його під час оплати згідно з актами приймання фактично виконаних робіт.

2.2. Оплата виконаних Субпідрядником робіт проводиться Генпідрядником на підставі належним чином оформлених актів про приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт і витрат за встановленими формами (ф. № КС-2, ф. № КС-3), які надаються Генпідряднику не пізніше 15- го (п'ятнадцятого) числа кожного місяця, і відповідних рахунків-фактур, пред'явлених Субпідрядником до оплати. Оплата здійснюється за фактично виконаний обсяг робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту (дати) підписання зазначених форм. За погодженням між Сторонами цього Договору допускаються інші форми взаєморозрахунків, що не суперечать чинному законодавству РФ.

2.3. При необхідності виконання додаткових робіт, не передбачених цим Договором і проектно-кошторисною документацією, Сторони в письмовій формі попереджають один одного про це і підписують додаткову угоду до початку виконання зазначених робіт із зазначенням їх вартості, яке стане додатком до цього Договору.

2.4. Споживану електроенергію для потреб будівництва Субпідрядник сплачує на підставі двосторонніх актів, складених за показаннями відповідних контрольно-вимірювальних приладів, а при їх відсутності - виходячи з фактично відпрацьованого агрегатами часу і їх потужності.

2.5. Генпідрядник при оплаті остаточного розрахунку за виконані роботи утримує з Субпідрядника 5 (п'ять)% від належної Субпідряднику загальної вартості виконаних робіт за цим Договором. Утримана сума виплачується Генпідрядником Субпідряднику протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту закінчення гарантійного терміну, повністю або в частині - за вирахуванням витрат на залучення третіх осіб для усунення дефектів на об'єкті протягом гарантійного терміну. Якщо вартість усунення дефектів перевищить відсоток, вказаний вище, Субпідрядник зобов'язаний відшкодувати таку різницю на підставі підтверджує витрати документації. Гарантійний строк продовжується на період усунення дефектів.

3. Забезпечення матеріалами і обладнанням

3.1. Субпідрядник приймає на себе зобов'язання щодо забезпечення будівництва необхідними матеріалами, виробами, конструкціями, комплектуючими виробами та будівельною технікою (згідно проектної специфікації), необхідними для виконання робіт, у строки та в кількості відповідно до номенклатури поставки Субпідрядника, а також здійснити їх приймання, розвантаження і складування. У разі нестачі матеріалів, згідно з розрахунком, Субпідрядник компенсує брак матеріалів за свій рахунок.

Все що поставляються матеріали і обладнання повинні відповідати специфікаціям, зазначеним у проекті, мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість.

Копії цих сертифікатів, паспортів і т.п. повинні бути надані іншій Стороні не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до початку виконання робіт, виконуваних з використанням зазначених матеріалів і устаткування.

3.2. Генпідрядник, при необхідності, здійснює необхідні для будівництва Об'єкту поставки обладнання, будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, комплектуючих виробів, будівельної техніки та інших матеріалів відповідно до проектно-кошторисною документацією і номенклатурою поставки Генпідрядника. Субпідрядник приймає, розвантажує і складує їх своїми силами і засобами та за свій рахунок.

4. Терміни виконання робіт

4.1. Субпідрядник зобов'язаний виконати роботи, зазначені в п. 1.1. цього Договору та в установленому порядку здати їх результат Генпідряднику в такі терміни.

Початок виконання робіт: _______________20__ р

Закінчення робіт: ___________________20__ р

4.2. У разі виконання Субпідрядником додаткових робіт, не передбачених цим Договором і проектно-кошторисною документацією, термін виконання робіт за цим Договором може бути продовжений на час виконання додаткових робіт, що фіксується в додатковій угоді Сторін.

5. Права і обов'язки Генпідрядника

5.1. Генпідрядник зобов'язаний:

5.1.1. Передати Субпідряднику за актом, підписаним обома Сторонами, на період виконання робіт будівельний майданчик, придатну для виконання робіт (надати фронт робіт).

5.1.2. Надати Субпідряднику документацію, необхідну для виконання робіт.

5.1.3. Своєчасно проводити приймання та оплату виконаних Субпідрядником робіт відповідно до умов цього Договору.

5.1.4. Здійснити тимчасове приєднання всіх необхідних комунікацій на період виконання робіт на будівельному майданчику в точках підключення відповідно до проекту організації будівництва і технічними умовами.

5.1.5. Забезпечити доступ персоналу Субпідрядника на Об'єкт за умови дотримання останнім контрольно-пропускного режиму, встановленого на об'єкті.

5.1.6. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших статтях цього Договору.

5.2. Генпідрядник має право:

5.2.1. Утримати з Субпідрядника при оплаті виконаних робіт вартість неоплачених Субпідрядником послуг за користування електроенергією.

5.2.2. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу і якості виконуваних робіт проектам, кошторисам, будівельним нормам, правилам і іншим обов'язковим вимогам, а матеріалів, виробів і конструкцій - вимогам Держстандарту Росії, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Субпідрядника. При виявленні відхилень від затвердженої проектної, кошторисної, а також робочої документації, будівельних норм і правил, вимог Держстандарту Росії, Генпідрядник видає Субпідряднику приписи про усунення допущених відхилень, а в необхідних випадках - про призупинення робіт і не оплачує ці роботи до усунення відхилень.

6. Права та обов'язки Субпідрядника

6.1. Субпідрядник зобов'язаний:

6.1.1. Якісно виконати роботи відповідно до умов цього Договору, проектно-кошторисною документацією, СНиП, ГОСТ, в установленому порядку здати результат робіт Генпідряднику за відповідним актом з наданням виконавчої документації в повному обсязі.

6.1.2. При зміні обсягів і термінів виконання робіт своєчасно повідомити про це Генпідрядника.

6.1.3. Надавати Генпідряднику в термін до 15-го числа звітного місяця Довідку про вартість виконаних робіт і витрат за формою № КС-3 і Акт про приймання виконаних робіт за формою № КС-2 з розшифровкою видів виконаних робіт, підтверджених відповідальним виконавцем робіт Генпідрядника, а також всі документи, що підтверджують фактичне виконання робіт (акти на приховані роботи, монтаж відповідальних конструкцій, результати лабораторних випробувань, паспорти і сертифікати на матеріали та обладнання, що підтверджують обсяги і якість виконані робіт) і необхідні для оплати рахунку-фактури.

6.1.4. Усувати недоліки, виявлені в процесі приймання робіт, що виникли з вини Субпідрядника, а також приховані недоліки, виявлені в період гарантійного терміну, що виникли з вини Субпідрядника, за свій рахунок в термін, зазначений в акті про виявлені недоліки.

6.1.5. Сповістити належним чином Генпідрядника не менше ніж за 48 годин до початку приймання готовності відповідальних конструкцій і прихованих робіт.

6.1.6. Субпідрядник приступає до виконання наступних робіт тільки після письмового дозволу Генпідрядника, внесеного в Журнал виробництва робіт. Якщо закриття робіт виконано без підтвердження Генпідрядника або він не був поінформований про це або поінформований із запізненням, то на його вимогу Субпідрядник зобов'язаний за свій рахунок розкрити будь-яку частину прихованих робіт, відповідно до вказівки Генпідрядника, а потім за свій рахунок відновити її.

6.1.7. Забезпечити виконання необхідних заходів, правил і норм з техніки безпеки, пожежної та електро - безпеки, охорони навколишнього середовища, вимог закону та інших нормативно-правових актів під час проведення робіт і нести за їх виконання відповідальність.

6.1.8. При виконанні робіт за цим Договором керуватися нормативно-правовими актами РФ, СНиП, ГОСТ, ТУ.

6.1.9. Нести повну відповідальність за своїх працівників (у тому числі за їх кваліфікацію) перед Генпідрядником і відповідними державними органами; сплачувати штрафи, що накладаються на Генпідрядника з вини Субпідрядника.

6.1.10. Власними силами і засобами регулярно проводити прибирання побутових приміщень і прилеглої до них території, будівельного майданчика в зоні робіт Субпідрядника, виробляти вивезення побутового та будівельного сміття, а також забезпечити чистоту виїжджає будівельного транспорту.

6.1.11. Дотримуватися чинного законодавства, що регулює порядок залучення і використання іноземної робочої сили. В іншому випадку Субпідрядник зобов'язується відшкодувати суми штрафних санкцій покладених на Генпідрядника за результатами перевірки представниками інспектуючих органів, а також суми понесених збитків з відповідності зі ст.15 ГК РФ.

6.1.12. На території будівництва не розміщувати для проживання залучену, відповідно до чинного законодавства РФ, іноземну робочу силу.

6.1.13. У 5-ти денний термін з моменту завершення робіт за даною угодою вивезти за межі будівельного майданчика належне йому майно, машини і обладнання. У разі недотримання зазначених термінів Генпідрядник вправі стягнути з Субпідрядника штраф в розмірі 1000 (Одна тисяча) рублів за кожен день прострочення.

6.1.14. Усувати за свій рахунок виявлені дефекти і недоліки в роботі, що виникли з вини Субпідрядника, в терміни, узгоджені між Сторонами.

6.1.15. Виконувати встановлені цим Договором вимоги і порядок здачі майна Субпідрядника під охорону.

6.1.16. Призначити свого повноважного представника на будмайданчику.

6.1.17. Нести відповідальність перед Генпідрядником за належне виконання робіт за цим Договором залученими субпідрядниками, за координацію їх діяльності та дотримання термінів виконання робіт.

6.1.18. Забезпечити безперебійне функціонування інженерних систем і устаткування при нормальній експлуатації Об'єкту протягом гарантійного терміну.

6.1.19. Виконати всі роботи в обсягах і терміни, передбачених в цьому Договорі та Додатках до нього, і здати роботи Генпідряднику в стані, що дозволяє здійснювати нормальну експлуатацію об'єкта.

6.1.20. У разі пошкодження Субпідрядником майна Генпідрядника та / або третіх осіб в зоні виробництва будівельних робіт (будівлі, споруди, мережі тощо) негайно і за свій рахунок усунути їх наслідки або компенсує витрати по їх усуненню третіми особами.

6.1.21. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших статтях цього Договору.

7. Охорона будівельного майданчика

7.1. Генпідрядник несе відповідальність за цілісність і збереження завезених на будівельний майданчик матеріалів, будівельних машин і устаткування, майна відкритого і закритого зберігання, за умови дотримання порядку його складання під охорону.

При передачі Субпідрядником під охорону:

а) машин і механізмів - вони повинні бути знеструмлені, люки, вікна та двері - зачинені;

б) складів і побутівок з розташованими в них матеріальними цінностями - двері складів і побутівок повинні бути закриті, опечатані та завірені підписами представників Генпідрядника, Субпідрядника та охоронної організації;

в) майно, яке не може бути вміщено в закриваються і опечатуються склади і побутівки, - повинно бути перераховано і внесено в Журнал здачі майна під охорону з зазначенням найменування та кількості майна, запис оформляється підписами представників Генпідрядника, Субпідрядника та організації, що здійснює охорону Об'єкту.

За розкрадання, втрату, пошкодження майна, яке не зданого Субпідрядником під охорону в порядку, зазначеному вище, Генпідрядник майнової відповідальності не несе.

8. Здача-приймання виконаних робіт

8.1. Здача-приймання виконаних робіт за цим Договором проводиться в такому порядку:

Субпідрядник надає Генпідряднику акти виконаних робіт за формою № КС-2 і довідки про вартість виконаних робіт і витрат за формою № КС-3 в установлені цим Договором терміни для підписання їх Генпідрядником протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання або дачі вмотивованої відмови (в письмовому вигляді) від їх підписання із зазначенням причин такої відмови.

8.2. У разі вмотивованої відмови Генпідрядника від підписання зазначених актів, Сторони складають відповідний акт необхідних змін, доопрацювань із зазначенням термінів їх виконання. Усунення дефектів і недоліків в роботі (що сталися з вини Субпідрядника) в даному випадку проводиться за рахунок Субпідрядника.

8.3. Приймання результатів повністю завершених робіт здійснюється після виконання Сторонами всіх зобов'язань, передбачених цим Договором, відповідно до встановленого порядку, що діяв на дату його підписання.

8.4. При здачі Субпідрядником робіт, останній надає Генпідряднику виконавчу документацію в повному обсязі, оформлену в установленому порядку.

Оплата останнього етапу робіт (робіт, виконаних в останньому звітному місяці) проводиться за умови надання Субпідрядником виконавчої документації в повному обсязі.

9. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

9.1. При настанні форс-мажорних обставин, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором.

Форс-мажорними обставинами визнаються: пожежі, стихійні лиха, військові дії, мораторій, зміни в чинному законодавстві та інші, які не залежать від волі Сторін обставини. Настання форс-мажорних обставин Сторони підтвердять довідками уповноважених на те органів.

Якщо зазначені обставини будуть тривати більше 3 (трьох) календарних місяців, Сторони цього Договору мають право відмовитися від виконання своїх зобов'язань (повністю або частково) і жодна зі сторін не має права вимагати відшкодування збитків.

Сторона, для якої створилася неможливість виконання своїх зобов'язань за цим Договором, зобов'язана негайно (в термін не більше 3 (трьох) робочих днів) сповістити про це іншу Сторону (письмово, будь-якими доступними засобами зв'язку). У разі настання форс-мажорних обставин і неможливості подальшого продовження договірних відносин Сторони мають право розірвати цей Договір за взаємною домовленістю або в порядку, передбаченому чинним законодавством РФ.

10.1. Субпідрядник гарантує якість виконання всіх робіт відповідно до проектної документації і діючими нормами і технічними умовами; своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при прийманні робіт і в період гарантійної експлуатації Об'єкту, який становить 2 (два) роки з моменту здачі закінченого будівництвом об'єкта комісії за відповідним актом. Гарантії якості поширюються також на будівельні матеріали, вироби конструкції і устаткування, що поставляються Субпідрядником.

10.2. У разі якщо в межах гарантійного терміну будуть виявлені неякісно виконані роботи, Генпідрядник в присутності представника Субпідрядника складає акт (а при неявці або відмову Субпідрядника від складання або підписання - односторонній акт) виявлених дефектів, який є підтвердженням недоліків і підставою для пред'явлення вимоги про їх усунення .

10.3. Генпідрядник має право використовувати будь-який із способів захисту, передбачених законодавством, в тому числі залучити до усунення виявлених недоліків третіх осіб з віднесенням витрат на Субпідрядника, або направити Субпідряднику вимога про усунення недоробок на об'єкті своїми силами і за власний рахунок в узгоджений Сторонами термін (але не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення від Генпідрядника).

10.4. Гарантії якості поширюються на всі конструктивні елементи і роботи, виконані Субпідрядником за цим Договором. Зазначені гарантії не поширюються на випадки навмисного пошкодження Об'єкта з боку третіх осіб.

11. Відповідальність сторін

11.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до законодавства РФ і умовами цього Договору.

11.2. При порушенні Субпідрядником термінів виконання робіт, він виплачує Генпідряднику пені в розмірі 0,5% від загальної вартості робіт за цим Договором за кожен день прострочення.

11.3. При порушенні Генпідрядником термінів оплати виконаних Субпідрядником робіт, він виплачує Субпідряднику пені в розмірі 0,1% від несплаченої суми за кожен день прострочення платежу, але в цілому не більше 10% від несплаченої суми.

11.4. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

11.5. Субпідрядник відшкодовує Генпідряднику суми штрафів, неустойок і збитків, стягнутих з Генпідрядника третіми особами, в т.ч. ОАТІ, ИГАСН, Московської земельною інспекцією внаслідок невиконання або неналежного виконання Субпідрядником прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором з вини Субпідрядника.

12. Передача прав та обов'язків

12.1. Поступка прав вимоги, що виникають на підставі цього Договору, допускається тільки за згодою Сторін.

12.2. Права і обов'язки, що випливають з цього Договору, зберігають юридичну силу для правонаступників Сторін.

13. Вирішення спорів між Сторонами

13.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей при виконанні умов цього Договору Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди зазначені справи передаються на розгляд Арбітражного суду м Москви. Дотримання претензійного (досудового) порядку розгляду спорів обов'язково. Термін розгляду претензії - 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту її отримання. Претензія повинна бути складена в письмовій формі і відправлена ​​іншу Сторону поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресами, вказаними в цьому Договорі.

13.2. Спірні питання між Генпідрядником і Субпідрядником, що виникли з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин, можуть бути вирішені шляхом призначення експертизи на вимогу однієї із Сторін. Витрати на експертизу несе Субпідрядник, за винятком

випадків, коли експертизою встановлено відсутність порушень Субпідрядником цього Договору або причинного зв'язку між діями Субпідрядника та виявленими недоліками, в цьому випадку витрати на експертизу несуть обидві Сторони порівну.

14. Інші умови

14.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані обома Сторонами.

14.2. Дострокове розірвання даного Договору допускається за взаємною згодою Сторін або в порядку, передбаченому чинним законодавством РФ.

14.3. Генпідрядник має право в односторонньому позасудовому порядку розірвати цей Договір в наступних випадках:

-порушення Субпідрядником термінів виконання робіт за даною угодою більш ніж на 10 (десять) календарних днів;

-виконання Субпідрядником робіт неналежної якості в результаті порушення ним умов цього Договору.

14.4. Субпідрядник має право в односторонньому позасудовому порядку розірвати цей Договір у разі:

-несвоєчасної оплати Генпідрядником результату виконаних Субпідрядником робіт.

14.5. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором Сторони керуються чинним законодавством РФ.

14.6. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до виконання Сторонами всіх прийнятих на себе зобов'язань в повному обсязі.

14.7. Цей Договір складений і підписаний в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

14.8. Всі додатки, передбачені у цьому Договорі, є його невід'ємною частиною.

14.9. Сторони цього Договору зобов'язуються негайно в письмовій формі інформувати одна одну про всі зміни, які можуть істотно вплинути на виконання ними зобов'язань за цим Договором (зміні юридичних і банківських реквізитів, реорганізації, ліквідації Сторін як юридичних осіб, інших подібних змінах).

14.10. Повідомлення (листи, сповіщення, вимоги, запити, звіти, заявки та інші повідомлення) з питань, пов'язаних і що випливають з цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі і доставлені поштової, кур'єрським зв'язком або засобами факсимільного зв'язку (з подальшим наданням оригіналу в разі відправлення факсимільним зв'язком протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту відправлення). Повідомлення відправляються за адресами, вказаними в цьому Договорі. Датою повідомлення вважається, якщо повідомлення доставлено поштової або кур'єрським зв'язком - дата вручення; якщо відправлено по факсимільному зв'язку - дата передачі по підтверджує роздруківці факсу.

15. Адреси, платіжні реквізити та підписи Сторін: