укладення договору енергопостачання з фізичною особою

Укладення договору енергопостачання з фізичною особою

Укладення договору енергопостачання

Порядок укладення договору енергопостачання має загальні положення, які носять принциповий характер, і особливі, які залежать від того, хто виступає в якості абонента енергії: громадянин (фізична особа) або організація (юридична особа).

Договір енергопостачання відноситься до публічних договорів і володіє наступними характерними рисами.

По-перше, в якості одного із суб'єктів такого договору повинна виступати комерційна організація: унітарна державне або муніципальне підприємство, господарське товариство або спілку. Що стосується контрагента такої організації, то в цій ролі може опинитися будь-яка юридична або фізична особа.

По-друге, далеко не всі комерційні організації можуть бути визнані потенційними суб'єктами публічного договору. Важливе значення має характер діяльності такої організації. Комерційні організації суб'єкти договору енергопостачання повинні вступати в договірні відносини з будь-якими фізичними та юридичними особами, які до них звертаються.

По-третє, предметом договору, що визначається як публічний, повинні виступати обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, по суті своїй складові зміст саме тієї діяльності, яка за своїм характером повинна здійснюватися комерційною організацією щодо кожного, хто до неї звернеться. Наприклад, якщо енергопостачальна організація укладає договір енергопостачання з абонентом, такий договір є публічним. Однак якщо та ж комерційна організація виступає продавцем в договорі купівлі-продажу свого майна, такий договір не відноситься до категорії публічних. [10; с.51]

Основне питання у визначенні цивільно-правового договору як публічного полягає у з'ясуванні правових наслідків такої кваліфікації. Існує кілька видів наслідків для комерційної організації, що є суб'єктом публічного договору. До їх числа відносяться наступні:

1. Для такої комерційної організації виключається дію принципу свободи договору: вона не має права на свій розсуд ні вибирати партнера, як вирішувати питання про укладення договору. Відмова комерційної організації від укладення публічного договору за наявності можливості надати споживачеві відповідні товари, послуги, виконати для нього відповідні роботи не допускається.

Особливістю договору енергопостачання є те, що абонент - юридична особа може реалізувати свої права на укладення договору лише за умови наявності до цього відповідних технічних передумов: він повинен мати у своєму розпорядженні справної енергоустановкою, приєднаної до енергосистеми.

2. Комерційна організація, яка є суб'єктом публічного договору, не має права надавати перевагу будь-кому з споживачів, які звернулися до неї щодо укладення договору. Винятки з цього правила можуть бути передбачені лише законами та іншими нормативними актами.

3. Умови публічного договору (в тому числі про ціну на товари, роботи, послуги) повинні встановлюватися однаковими для споживачів, крім тих випадків, коли законами та іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів. Стосовно до договору енергопостачання це питання вирішується шляхом державного регулювання тарифів на електричну і теплову енергію.

4. На відміну від звичайних цивільно-правових договорів, спори за умовами яких можуть бути передані сторонами на розгляд суду лише за наявності згоди обох сторін, суперечки, пов'язані з укладенням публічних договорів, а також розбіжності сторін за окремими умовами таких договорів повинні вирішуватися в судовому порядку незалежно від того, чи є на те згоду обох сторін.

5. У разі необґрунтованого ухилення комерційної організації від укладення публічного договору такий договір може бути укладений в примусовому порядку за рішенням суду. Більш того, споживач має право вимагати і стягнення збитків, викликаних ухиленням від укладення договору. [16; С.582]

Ще одна особливість публічного договору, яка ставитися до специфіки його правового регулювання, але також свідчить про обмеження дії принципу свободи договору з приводу цього договору, полягає в тому, що імперативні правові норми, що визначають умови публічного договору, можуть бути встановлені не тільки федеральним законодавством, як це має місце в більшості випадків, але і постановою Уряду.

Визнання законодавцем договору енергопостачання публічним тягне за собою застосування до відносин, пов'язаних з укладенням цього договору, правил укладення договорів в обов'язковому порядку. [19; с.112]

Сфера застосування названих положень про порядок і терміни укладання договорів, обов'язкових для однієї зі сторін, обмежена випадками, коли законом, іншими правовими актами або угодою сторін не передбачено інші правила і терміни укладання договорів, як це має місце стосовно договору енергопостачання організацій (юридичних осіб ).

Правила про порядок і терміни укладання договорів, обов'язкових для однієї зі сторін, сформульовані в статті 445 Цивільного кодексу РФ стосовно до двох різних ситуацій: коли зобов'язана сторона (енергопостачальна організація) виступає в ролі особи, яка отримала пропозицію укласти договір, або коли вона сама направляє контрагенту пропозиція про його укладення. В обох випадках діє загальне правило, згідно з яким правом на звернення з позовом до суду про розбіжності за окремими умовами договору, а також про спонукання до його укладення наділяється та особа, яка вступає в договірні відносини зі стороною, щодо якої встановлено обов'язок укласти договір.

Отримавши оферту (проект договору), сторона, для якої укладення договору є обов'язковим, повинна в тридцятиденний термін розглянути запропоновані умови договору. Розгляд умов договору та підготовка відповіді на пропозицію укласти договір є саме обов'язком, а не правом сторони, що отримала оферту, як це відбувається при укладенні договору в звичайному порядку.

За результатами розгляду запропонованих умов договору можливі три варіанти.

По-перше, повний і беззастережний акцепт (підписання договору без протоколу розбіжностей). У цьому випадку договір буде вважатися укладеним з моменту отримання особою, що запропонувала укласти його, повідомлення про акцепт.

По-друге, повідомлення про акцепт на інших умовах (напрямок стороні, що запропонувала укласти договір, підписаного екземпляра договору разом з протоколом розбіжностей). На відміну від загального порядку укладення договору, коли акцепт на інших умовах розглядається в якості нової оферти, отримання повідомлення про акцепт на інших умовах від сторони, зобов'язаної укласти договір, дає право особі, яка подала оферту, передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду протягом 30 днів з дня отримання повідомлення про акцепт оферти на інших умовах.

По-третє, повідомлення про відмову від укладення договору. Воно має практичний сенс при наявності обставин, які розглядаються законодавством як обгрунтовані причини, які є підставою для відмови від укладення договору.

Своєчасне повідомлення особи, що направила оферту, про відмову укласти договір може позбавити сторону, зобов'язану його укласти, від відшкодування збитків, викликаних необгрунтованим ухиленням від укладення договору.

Якщо оферта виходить від сторони, зобов'язаної укласти договір (як це зазвичай має місце в договорі енергопостачання), і на її пропозицію є відповідь іншого боку у вигляді протоколу розбіжностей до умов договору, спрямований протягом 30 днів, сторона, що відправила проект договору (зобов'язана укласти договір), повинна розглянути виникли розбіжності в тридцятиденний термін. За результатами розгляду можливі два варіанти дій щодо сторони, яка заявила про свої розбіжності до запропонованих умов договору.

По-перше, прийняття договору в редакції, зафіксованої в протоколі розбіжностей іншого боку. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним з моменту отримання цією стороною повідомлення про прийняття відповідних умов договору в її редакції.

По-друге, повідомлення стороні, яка заявила про розбіжності до умов договору, про відхилення (повністю або частково) протоколу розбіжностей. Отримання повідомлення про відхилення протоколу розбіжностей або відсутність відповіді про результати його розгляду після закінчення тридцятиденного строку дають право стороні, яка заявила про розбіжності до запропонованих умов договору, звернеться до суду з вимогою про розгляд розбіжностей, що виникли при укладенні договору.

Ухилення від укладення договору може спричинити для сторони, щодо якої встановлено обов'язок укласти договір, два види юридичних наслідків: рішення суду про спонукання до укладення договору, яке може бути прийняте за заявою іншої сторони, яка направила оферту; обов'язок відшкодувати другій стороні збитки, завдані ухиленням від укладення договору, що також проводиться за рішенням суду в разі необґрунтованого ухилення від укладення договору.

Порушення термінів на розгляд офорти іншого боку, протоколу розбіжностей, передбачених статтею 445 Цивільного кодексу, стороною, зобов'язаною укласти договір, може спричинити для неї негативні наслідки навіть в тому випадку, якщо судом нічого очікувати визнаний факт необґрунтованого ухилення від укладення договору. На цю сторону можуть бути віднесені витрати по державному миту, оскільки справа в суді виникло внаслідок її неправильних дій. [13; с.306]

У тих випадках, коли в якості абонента виступає фізична особа і енергія використовується останнім в цілях побутового споживання, законодавець допускає спрощений порядок укладення договору: для того, щоб визнати договір укладеним, досить першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі. [1; ст.540]

Договір енергопостачання, укладений енергопостачальною організацією з абонентом - громадянином, може бути віднесений до договорів приєднання. Це поняття об'єднує в єдиний тип ті договори, які були укладені шляхом приєднання однієї зі сторін до умов договору, певним іншою стороною у формулярах або інших стандартних формах. [1; ст.428]

Таким чином, критерієм виділення з усіх цивільно-правових договорів договору приєднання є не істота виникли з нього зобов'язань і не характер діяльності однієї із сторін (публічний характер), а спосіб укладення договору. Отже, характерні риси такого договору визначаються в переважної ступеня юридико-технічними факторами і можуть бути виявлені в області техніки договірної роботи. [15; с.71]

Дві характерні особливості притаманні будь-якого договору, який може бути кваліфікований як договір приєднання.

По-перше, умови договору приєднання повинні бути визначені однією із сторін у формулярах або стандартних формах. Слід мати на увазі, що до числа таких стандартних форм і формулярів не можуть бути віднесені розтиражовані зразки текстів договорів, які використовуються багатьма організаціями. У цих випадках друга сторона має право заявити про розбіжності за окремими пунктами або по всьому тексту договору в цілому і в кінцевому рахунку умови договору будуть визначатися в звичайному порядку, тобто по згоді сторін.

По-друге, умови договору, визначені у відповідному формулярі або містяться в стандартній формі, можуть бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до цих умов. Ця вимога виключає можливість для сторін у договорі приєднання формулювати умови, відмінні від виражених в стандартній формі або формулярі, за їх згодою, а для сторони, яка приєдналася - також і саму можливість заявляти при укладенні договору про розбіжності за його окремими умовами, що має місце при укладенні договору енергопостачання з абонентом - фізичною особою. Таким чином, справа боку, приєднатися до запропонованого договору в цілому (або не приєднатися до нього). Це обмежує її права. Але значно полегшує процес укладання та оформлення договірних відносин. [18; с.241]

До договорів приєднання не можуть належати угоди між організаціями на користування електричною і тепловою енергією. Випадки, коли умови договору можуть бути прийняті приєднується стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому, припускають або жорстке законодавче регулювання відповідних договорів, при якому умови, що містяться в формулярах або стандартних формах, безпосередньо випливають з імперативних норм (наприклад, залізнична або товарно-транспортна накладна, коносамент), або розраховані на відносини з масовим споживачем (готельне обслуговування, послуги зв'язку, що надаються громадянам, і т.п.). У сфері підприємництва договори приєднання мають широке поширення в стосунках з участю банків, енергопостачальних організацій та ін. В тих випадках, коли з контрагентами є громадяни.

Юридичні наслідки визначення договору як договору приєднання полягають у наділенні сторони, яка приєдналася правом вимагати розірвання або зміни договору з особливих підстав, які не визнаються такими у відношенні інших цивільно-правових договорів. [1; ст.450]

Договір енергопостачання з абонентом - громадянином вважається укладеним на невизначений строк. Крім загальних підстав зміни та розірвання договору, а також положень про зміну або припинення договорів приєднання, до відносин, пов'язаних з енергопостачанням абонентів - громадян застосовується спеціальне правило, згідно з яким громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, має право розірвати договір в односторонньому порядку. Обов'язковими умовами реалізації громадянином цього права є з його боку повідомлення про одностороннє розірвання договору енергопостачальної організації, а також повна оплата використаної енергії [1; ст.546]

Цивільний кодекс РФ встановлює, що у випадках, коли термін дії договору енергопостачання закінчується і жодна зі сторін до закінчення цього терміну не заявить про його припинення або зміну або про укладення нового договору, договір енергопостачання вважається продовженим на тих же умовах і на той же термін . Не допускається пауза в договірних відносинах і в тих випадках, коли за пропозицією однієї зі сторін укладається новий договір. До цього моменту умови старого договору зберігають свою силу. [11; с.150]

Порядок оформлення договірних відносин, в тому числі порядок передачі на розгляд арбітражного суду розбіжності з окремим умовам договору, регулюється статтею 445 Цивільного кодексу. Організація, яка виступає в ролі абонента, у всіх випадках має право звернутися до суду із заявою про таких розбіжностях. Що ж стосується енергопостачальної організації, то вона має право звернутися до суду в зв'язку з наявністю спору щодо умов договору за загальними правилами, передбаченими статтею 446 кодексу.

Розбіжності, що виникли при укладенні договору енергопостачання, можуть бути передані на розгляд суду енергопостачальною організацією в двох випадках: якщо є угода сторін про передачу виник або що може виникнути спору на вирішення арбітражного суду, або якщо така передача передбачена законодавством. [12; с.167]

Договір енергопостачання має певні обов'язкові умови, які повинні бути виконані абонентом, претендують на укладення договору енергопостачання: він повинен мати у своєму розпорядженні таким, що відповідає встановленим технічним вимогам енергоприймаючу пристроєм, приєднаним до мереж енергопостачальної організації, і іншим необхідним обладнанням, а також забезпечити облік споживання енергії. [1; ст.539] Відсутність у абонента справної енергоустановки (несправність наявної енергоустановки), приєднаної до мереж енергопостачальної організації, а також іншого необхідного обладнання, незабезпечення обліку споживання енергії позбавляють його можливості реалізувати своє право на укладення договору з енергопостачальною організацією, не дивлячись на встановлену законодавством обов'язок останній укласти договір з будь-яким, хто до неї звернеться. [1; ст.426] В цьому сенсі дотримання абонентом таких умов дійсно може бути визнано технічною передумовою укладення договору енергопостачання.

Часто в арбітражно-судової практиці по вирішенню майнових суперечок, пов'язаних з енергопостачанням, вирішальне значення має не факт укладення договору з абонентом, а балансова приналежність енергоприймаючу пристроїв. Наприклад, відсутність договірних відносин з організацією, чиї енергоустановки приєднано до мереж енергопостачальної організації, не розглядається в якості підстави звільнення зазначеної організації від обов'язку відшкодувати вартість відпущеної їй енергії. [20; с.15]

Таким чином, особливість предмета договору енергопостачання визначила особливий порядок його укладення і продовження. Наявна специфіка в порядку укладення та продовження договору енергопостачання має на меті забезпечення безперебійного постачання енергією.

нове Ізмайлово Балашиха Сіті

Договір енергопостачання (договір з Енергосила.

 • подобається
 • Не подобається

Mercury 08 сент. 2013

Укладення договору ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ З енергозбуту

Як громадянину-споживачу укласти договір енергопостачання (договір з енергозбуту), і чи потрібен йому договір на електроенергію взагалі. Відповідь на вищевказані питання буде предметом розгляду в цій статті.

Відповідно до п. 72 «Основних положень функціонування роздрібних ринків електроенергії», затверджених Постановою Уряду РФ від 04.05.2012 №442 виконання гарантує постачальником зобов'язань перед громадянином - споживачем з постачання електроенергії не ставиться в залежність від укладення договору енергопостачання з фізичною особою в письмовій формі .

Треба поїхати в Мосенергосбит (г.Балашіха, Зоряний бульвар, д.7А), з правовстановлюючими документами і паспортом, подати заявку в оператора і оплатити перекодування лічильника (1100 2-х тарифний, 1400 трехтаріфний), далі чекати приходу фахівця, який перекодує Ваш лічильник. Я чекала 2-3 тижні, дале їхати знову на Зоряний і підписувати акти (тому що при перекодуванні знімаються і показання лічильника і після цього оплата буде вже за новим), після підписання актів треба чекати ще 1 місяць, це вони договір підписують. Після того як Вам повідомили що Ваш договір підписаний, треба знову їхати на Зоряний (це вже фінальний раз) для отримання документів (договору) так само треба з собою привезти показання лічильника, який вже нарахував після перекодування електрики, манагер все занесе в ваш особистий рахунок і дасть квитанцію скільки треба сплатити. Я завела особистий кабіет на телефоні і тепер подаю свідчення і оплачую все не виходячи з дому і без%. Мені дуже зручно, правда процедура дуже довга, але на мій погляд варто того, я вдома з ребенко цілий день і мене тішить думка що хоч це компенсує нашу електричну активність протягом дня, посудомийку і пральну ставлю на ніч (у всіх приладів є відстрочка старту і не треба чекати 23-00 що б запускати).

АААА, мало не забула, обов'язково копію Вашого договору з Мосенерго треба віднести в КК бухгалтеру, вона довго на неї подивиться, потупивши і візьме і обов'язково в наступних місяці нахреначіт сама показання електролічильника (будьте уважнішими).

 • подобається
 • Не подобається

Ігор 08 сент. 2013

Звичайно, їй, як рядовому побутовому споживачеві, ніде було дізнатися (на жаль, в інеті почерпнути такі знання досить складно), що відповідно до підпункту «б» пункту 10 Правил технологічного приєднання до електричних мереж (затверджені постановою Уряду РФ від 27.12.2004 м № 861) однолинейная схема електричних мереж складається та додається до заявки тільки тими заявниками, номінальний клас напруги електричних мереж яких складає 35 кВ і вище.

Природно, що побутовий споживач, що включає до електричних мереж свій індивідуальний житловий (або садовий) будинок зі значно меншою напругою (всього лише 220 В або нехай навіть 0,38 кВ), не зобов'язаний складати однолінійну схему і прикладати її до своєї заявки. Ну, а оскільки електромережева компанія позбавлена ​​права вимагати від побутового споживача однолінійну схему в момент подачі заявки, то тим більше їй (компанії) це також забороняється в ході виконання процедури технологічного приєднання. Отже, ніяких подібних обтяжень в технічні умови споживача електромережева компанія включати не має права.

II. Порядок укладення та виконання договору

9. У заявці, що спрямовується заявником (за винятком осіб, зазначених у пунктах 12 - 14цих Правил), повинні бути в залежності від конкретних умов зазначені такі відомості:

б) найменування і місце знаходження енергоприймаючу пристроїв, які необхідно приєднати до електричних мереж мережевої організації;

і) терміни проектування і поетапного введення в експлуатацію енергоприймаючу пристроїв (в тому числі по етапах і черг);

14. У заявці, що спрямовується заявником - фізичною особою з метою технологічного приєднання енергоприймаючу пристроїв, максимальна потужність яких становить до 15 кВт включно (З урахуванням раніше приєднаних в даній точці приєднання енергоприймаючу пристроїв), які використовуються для побутових та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і електропостачання яких передбачається за одним джерелом, повинні бути вказані:

б) місце проживання заявника;

в) відомості, передбачені підпунктами "б9quot; і "і9quot; пункту 9 цих Правил;

г) запитувана максимальна потужність енергоприймаючу пристроїв заявника.

p.s. ті ж правила:

9. У заявці, що спрямовується заявником.

б) однолинейная схема електричних мереж заявника, що приєднуються до електричних мереж мережевої організації, номінальний клас напруги яких становить 35 кВ і вище, із зазначенням можливості резервування від власних джерел енергопостачання (включаючи резервування для власних потреб) і можливості перемикання навантажень (генерації) по внутрішнім мережам заявника;

Проектування, електромонтажні роботи в Москві і МО.

Почніть підключати електрику сьогодні з економією до 50%

Телефонуйте сьогодні і завтра ми вже працюємо на вашому об'єкті! Виїзд протягом доби з моменту надходження запиту.

Гарантуємо дотримання бюджету і термінів виконання робіт, або повернемо 0,05% від суми договору за кожен день прострочення.

Ми дорожимо своїм ім'ям, і ми проти одноразової економії на клієнті. У роботі ми використовуємо тільки якісний матеріал.

Персональний менеджер, зрозумілі кошторису, прозорі умови. Працюємо офіційно - за договором.

У нас в штаті тільки професійні проектувальники, монтажники, інженери-будівельники і технології.

Гарантія до 3-х років на монтаж і обслуговування всіх інженерних систем. Гарантуємо скорочення бюджету експлуатаційних витрат, за рахунок збільшення ККД обладнання та інженерних систем.

Всі договори, укладені з нами застраховані в Росгосстрах і ЗГОДУ.

Виконуємо проектування, монтаж і сервісне обслуговування всіх інженерних систем. Повний спектр професійної роботи з душею.

Мосенергосбит договір енергопостачання з фізичною особою

4. Пишіть заяву на прямий договір з Мосенергосбит ... 28 серпня 2014

Ми укладаємо договір енергопостачання на підключення електрики об'єктів нерухомості по Москві і Московській області. Грамотні енергетики і юристи компанії СМП допоможуть уникнути неточностей і помилок при формуванні пакета необхідних документів, роз'яснять залежність вартості підключення електроенергії від максимальної потужності і від організації обліку електроенергії, допоможуть у виборі цінової категорії. Займатися самостійно укладенням договору недоцільно економічно - в разі надання документів в неповному обсязі терміни оформлення договору затягуються, крім того, всі консультативні послуги в Мосенергосбит платні.

Вартість підключення електрики нежитлових приміщенні, котеджів, ділянок Найменування робіт Вартість Отримання дозволу на потужність 15 000 - 23 000 Отримання тих. умов

від 13 000 до 20 000

Узгодження електропроекти в ВАТ «ЗЕК», ВАТ «МОЕСК», ВАТ «Мосенергосбит» 20 000 Узгодження електропроекти в керуючої компанії 5 000 Отримання Акту РБП та ЕО

від 20 000 до 30 000 Акт огляду електроустановки та довідка про виконання ТУ 15 000

Укладення договору електропостачання в ВАТ «Мосенергосбит»

від 15 000 до 30 000 РАЗОМ від 107 000

Перелік документів необхідний для укладення договору енергопостачання в ВАТ «Мосенергосбит».

Звернувшись в нашу компанію, клієнт може отримати весь пакет послуг від проектування до укладення договору енергопостачання з енергопостачальною організацією. Укласти договір з Мосенергосбит необхідно в досить стислі терміни, максимально дотриматись інтереси споживача, забезпечивши надійність і безпеку електропостачання, тому без професіоналів, грамотних енергетиків і юристів, не обійтися. Як правило, при зборі необхідних документів, виконання всіх вимог енергопостачальної організації виникає багато питань і додаткових робіт, які наші менеджери вирішать і виконають, або допоможуть уникнути.

Гарантує постачальником електроенергії в Москві і Московській області є ВАТ «Мосенергосбит». Ми допомагаємо оформити договір електропостачання усіма споживачами енергоприймаючу пристрої, яких в установленому порядку приєднані до об'єктів електромережевого господарства і точки поставки, яких знаходяться в зоні діяльності гарантує постачальника незалежно від величини максимальної потужності і категорії енергопостачання. Як укласти договір енергопостачання з Мосенергосбит

Отже, ви побудували будинок, відкрили магазин, вирішили організувати виробництво або побажали реконструювати підприємство, збільшити його потужність. Одним з основних умов роботи - це наявність поставки електроенергії. Перше, що необхідно зробити, це технологічні заходи по підключенню об'єкта до електричних мереж. Для здійснення постачання електроенергії укладається договір енергопостачання з Мосенергозбуту. Це кінцева мета всіх робіт з електропостачання. Енергозбут згідно чинного законодавства, розглядає заяву на укладення договору протягом місяця, якщо представлені документи в повному обсязі і містять всю необхідну інформацію. Наші менеджери мають великий досвід у формуванні пакета документів, захистять ваші інтереси і позбавлять вас від нав'язування непотрібних послуг. Замовляти всі необхідні послуги у нас вигідно, так ми ведемо збалансовану цінову політику.

Згідно з відповіддю ВАТ "Мосенергосбит9quot; від 13.06.2013 р П.М. відмовлено в укладенні договору енергопостачання з встановлюється Наказом ФСТ від 31.12.2010 N 655-е, в якому фізичні особи - власники нежитлових приміщень не указивалісь.28 травня 2014

Як укладається Договір енергопостачання з ВАТ «Мосенергосбит», як діяти і які кроки робити, щоб укласти вищезгаданий договір і отримати гарантоване харчування за постійною схемою електропостачання на своє приміщення або володіння? Документи для договору енергопостачання

Для первинного звернення необхідно зібрати пакет документів і заповнити бланк заяви. У пакет на укладення договору на поставку електроенергії входять наступні документи:

Дозвіл на приєднання потужності (Акт технологічного приєднання) до мереж ВАТ «МОЕСК», «ЗЕК» або інший мережевий організації;

Погоджений у всіх інстанціях проект електропостачання на Ваші приміщення;

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності;

Установчі та статутні документи на юридичну особу;

Документи, що підтверджують право власності.

Однолінійна схема електричної мережі заявника із зазначенням точок приєднання до об'єктів електромережевого господарства.

Отримання дозволу на потужність є відправною точкою в процесі введення нової електроустановки в експлуатацію. В ідеальному випадку дозвіл видається службою приєднання ВАТ «МОЕСК», «ЗЕК» після виконання технічних умов та оплати тарифу на приєднання або виділяється за письмовою згодою балансоутримувача електроустановки (КК, ТСЖ). Практика показує, що кількість бажаючих приєднатися до електромереж набагато перевищує технічні можливості самих мереж або виділена раніше потужність недостатня для бажаної потреби власника або орендаря.

Ми можемо допомогти Вам з отриманням додаткової потужності з урахуванням раніше виділеної. Так як існує багато способів для отримання потужності, ми розглядаємо кожен випадок окремо. У тому числі виконуємо перерозподіл потужності між власниками приміщень і керуючою компанією (ТСЖ, ЖБК, ДЕЗ - балансоутримувачем електроустановки). Розглядаємо можливість збільшити потужність без істотних витрат для власника нежитлового приміщення в рахунок потужності об'єкта будови або житлового будинку.

Контакти. Тарифи. Фізичним особам. Головна. Місія, Цілі і Завдання. ВАТ "Мосенергосбит9quot ;. Фотогалерея. - Договір енергопостачання зі споживачем, прирівняним до тарифної групи «Населення».

На даний момент проект електропостачання Вашого приміщення узгоджується в трьох інстанціях:

ВАТ «МОЕСК», ВАТ «ЗЕК» або інша мережева компанія власник зовнішніх мереж;

ВАТ «Мосенергосбит» або збутова організація Вашого району;

Власник електроустановки (балансоутримувач будинку) - ТСЖ, КК, ЖБК, ДЕЗ.

Акт РБПіЕО - розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є тристороннім. Перша сторона це власник електроустановки, друга сторона це електромережева компанія, третя сторона це ВАТ «Мосенергосбит».

Для оформлення акта розмежування слід звернутися в районне мережеве відділення ВАТ «МОЕСК» або «ЗЕК». В експлуатаційному районі «МОЕСК», додатково попередньо оформляється анкета споживача електроенергії.

Якщо Ваша електроустановка перевищує 670 кВт з урахуванням раніше виділеної потужності в точці приєднання, то необхідно отримання Акту допуску в експлуатацію, який видається інспектором МУ «Ростехнагляду» після огляду і приймання об'єкта і перевірки пакета документів.

У пакет на Акт допуску входять наступні документи:

Погоджений (виконавчий) проект електропостачання об'єкта;

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності;

Акти приймання виконаних електромонтажних робіт;

Акти на приховані роботи;

Технічний звіт про проведення приймально-здавальних випробуваннях;

Ліцензії електролабораторії і електромонтажної організації;

Експлуатаційні документи служби експлуатації (Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство, посвідчення відповідального з групою з електробезпеки);

Договір на технічну експлуатацію і обслуговування електроустановки. Процес укладання договору енергопостачання з Мосенергосбит

Тільки коли зібрані всі необхідні документи по пунктах з 1 по 4, слід звертатися в районне відділення ВАТ «Мосенергосбит», для початку процедури оформлення Договору енергопостачання. Після подачі повного пакету документів, інспектором Енергозбуту проводиться переддоговірної обстеження об'єктів енергопостачання, видаються технічні умови на організацію обліку електричної енергії. Після виконання даних тих. умов інспектор приймає змонтований облік електроенергії (пломбує лічильник), складає акт введення обліку в експлуатацію і готує договір енергопостачання. При підписанні готового договору енергопостачання між споживачем і «Мосенергозбуту», дається телефонограма або факсограма на включення об'єкта за постійною трьох фазній схемі електропостачання на виділену раніше Вам електричну потужність. З номером цієї факсограми можна звертатися в районне відділення ВАТ «МОЕСК» «ЗЕК» або до власника електромережі для подачі постійної напруги на Ваше приміщення. Офіційний термін укладення договору електропостачання згідно із законом складає 30 календарних днів. Можливе зменшення термінів укладання договору електропостачання за окрему плату за офіційним ціннику ВАТ «Мосенергосбит». Ми співпрацюємо з усіма відділеннями енергозбутових компаній в регіоні Москва і Московська область.

Самостійно оформляти договір енергопостачання дуже накладно, так як всі консультаційні та оформлювальні послуги в ВАТ «Мосенергосбит» є платними. Щоб уникнути проблем в процесі оформлення договору електропостачання і в подальшій експлуатації електроустановки ми рекомендуємо Вам скористатися послугами професіоналів. Укладення договору енергопостачання це складний і відповідальний етап введення електроустановки в експлуатацію. Цей процес включає в себе: заповнення форми договору з усіма додатками, збір пакету документів споживача, узгодження договірних величин з районним інспектором, затвердження договору і всіх додатків у начальника відділення енергозбутової організації, закріплення об'єкта за куратором. Форма договору електропостачання є типовою і не підлягає коригуванню для споживачів з невеликою потужністю. Етапи укладення договору енергопостачання

Порядок укладення договору електропостачання встановлено енергозбутової організацією. На першому етапі необхідно отримати технічні умови на вузли обліку електроенергії. На другому етапі необхідно відкоригувати

однолінійну схему (проект) відповідно до отриманих технічних умов. На третьому етапі, після проведення електромонтажних робіт до подачі напруги викликається інспектор енергозбуту для допуску в експлуатацію приладів обліку електроенергії. На четвертому етапі подається заявка і оформляється договір енергопостачання. На останньому п'ятому етапі подається напруга на об'єкт. Договір електропостачання під ключ повинен включати в себе вартість подачі напруги від трансформаторної підстанції, так як ці раб

ТОВ «ПІКІН» є абонентом ВАТ «Мосенергосбит» за договором енергопостачання №90005019 від 01/12/2011. Розмовляв з заступником начальника КО по роботі з фізичними особами Затєєва Оленою Георгіевной.11 березня 2014

У деяких випадках, цей тариф може бути пільговим як для юридичних, так і для фізичних осіб. 1. Лист абонента про укладення договору енергопостачання. договір з "Мосенергосбит9quot ;. Системи ОВК.

рішення "під ключ" для фіз. осіб. - Лист про бажання укласти договір з ВАТ «Мосенергосбит», договір електропостачання або договір енергопостачання

індивідуальних договорів з «Мосенергозбуту» хочу сказати наступне. ... У заявці, що спрямовується заявником - фізичною особою в 7 квітня 2013

громадянином - споживачем з постачання електроенергії не ставиться в залежність від укладення договору енергопостачання з фізичною особою в письмовій формі. ... Треба поїхати в Мосенергосбит (г.Балашіха, Зоряний бульвар, д.7А), з 8 вересня 2013

У Московській області такою є ТОВ "Мосенергосбит9quot; на всій території області та кілька ДП місцевого значення. Укладання Договору енергопостачання між фізичною та юридичною особами (між садівничим об'єднанням і

Після того, як договір поставки енергопостачання вступить в силу, на вашій лінії повинен бути встановлений прилад обліку, на якому інспектор ВАТ «Мосенергосбит» повинен встановити пломбу. Клієнт Физ.лицо юр.особою.

Перелік документів необхідний для укладення договору енергопостачання з ВАТ «Мосенергосбит». 10. Завірена копія свідоцтва про реєстрацію підприємства - Для юридичних осіб.

Мосенергосбит - договір енергопостачання. Зверніть увагу, стаття опублікована за матеріалами 2012 р Можливі зміни у вимогах ВАТ «Мосенергосбит».

Фізичні особи. Договір електропостачання (договір енергопостачання) підводить підсумок всіх дій по підключенню електрики, переофомленію або ВАТ Мосенергосбит. Паливно Енергетичний Комітет Московської Області.

При цьому договір між ВАТ «Мосенергосбит» і фізичними особами вважається укладеною в порядку, передбаченому ... Дія договору енергопостачання з громадянином-споживачем не може ставитися у завісімость27 січня 2010

Після чого буде можливо зробити висновок з ВАТ «Мосенергосбит» договір енергопостачання. 2. Про прирівнювання оплати кВтг електроенергії Підприємств без утворення юридичної особи до фізичних осіб.

Оформлення електропотужності, договір енергопостачання (МОЕСК, Мосенергосбит) Електромонтажні роботи Проектування (Одноліт. Адреси відділень Мосенергозбуту для побутових абонентів - фізичних осіб.

Як фізична особа володію нежитловим приміщенням в житловому будинку, власника у якого немає. Шановний Олексій Анатолійович, для укладення договору енергопостачання з ВАТ «Мосенергосбит» повинен бути документ

Головна Послуги Узгодження електропостачання Договір енергопостачання (МОЕСК, Мосенергосбит). електроенергетики. Транзитні споживачі - юридичні та фізичні особи, які володіють на законних підставах

Пам'ятка Перелік документів необхідний для укладення договору енергопостачання. 1. Копія паспорта; 2. Завірена копія Свідоцтва про постановку на облік в податковому органі фізичної особи за місцем проживання на

Про укладення прямих договорів електропостачання з ВАТ «Мосенергосбит». гарантує постачальник зобов'язаний укладати договір енергопостачання з будь-яким звернулися до нього фізичною або юридичною особою в отношеніі25 вересня 2012

установок) юридичних і фізичних осіб до електричних мереж, а також здійснюють право укладення договорів про Після цього залишиться тільки отримати готовий договір (договір енергопостачання) з ВАТ «Мосенергосбит».

Як укласти договір на поставку електроенергії - порядок дій

Що таке договір про електропостачання

Договір на електропостачання - це офіційна угода з енергозбуту, за яким єлектроснабжающая компанія або ж організація зобов'язується надавати споживачеві електроенергію з чітко прописаними стандартними показниками, а абонент, в свою чергу, зобов'язаний оплачувати її вартість без затримки. Також споживач повинен забезпечити безпечну експлуатацію мереж по нормам ПУЕ (правила улаштування електроустановок) і використовувати справні електроприлади. Підрахунок витраченої енергії за певний період часу контролюється спеціальними приладами - лічильниками, які повинні бути перевірені і опломбовані. Зняття пломб і незаконне підключення до електромереж повз приладу обліку постачальника електроенергії заборонено і карається законом.

Таким чином, даний документ відноситься до публічних і в ньому існує дві сторони:

 • Одна надає послуги з продажу енергії належної якості.
 • Інша оплачує їх і дотримується режими електропостачання.

Договір має вільну структуру і зміст, тому сторони можуть укладати документ, не дотримуючись певний зразок, хоча і існує законна і правова форма його.

Порядок укладення договору з фізичною особою

Відповідно до положення №442 від 04.05.2012 як прописано в п. 72 «Основних положень функціонування роздрібних ринків електроенергії» для фізичних осіб договір на поставку електроенергії може полягати не тільки на папері. Для цього достатньо щоб споживач належним чином за погодженням з енергозбуту був підключений до електропостачання. Однак при цьому якщо вчасно експлуатації виникнуть будь-які розбіжності між сторонами, то спірна ситуація може бути вирішена, тільки якщо представитися абонентом документально оформлений і підписаний обома сторонами документ про плату за витрачену електроенергію. У цьому випадку термін дії угоди буде розпочато з першого оплаченого періоду.

Якщо фізична особа бажає все-таки укласти письмовий договір на поставку послуг з електропостачання, то йому потрібно відправити заяву на адресу гарантує постачальника. У заяві повинні бути додані такі документи:

 1. Копія паспорта власника житла.
 2. Документи, що підтверджують право власності на енергоприймаючу пристрої, якими може бути як квартира, так і будь-який інший об'єкт.
 3. Домова книга, для підтвердження кількості мешканців, зареєстрованих в будинку. Якщо будинкової книги немає, досить додати копії паспортів тих, хто зареєстрований за цією адресою.
 4. Техпаспорт на будинок.
 5. Документ, що підтверджує дозвіл, складене в мережевій компанії, про технічно правильному і безпечному приєднанні до електромереж.
 6. Акт про перевірку приладу обліку, якщо абонент бажає поставити свій.

Точну інформацію ви можете отримати, зателефонувавши безпосередньо у вашу енергопостачальну організацію. Наприклад, може знадобитися абонентська книжка за розрахунками за електроенергію від попереднього власника.

При цьому акт про технічно правильному приєднанні і розмежування потужностей оформляється з мережевою організацією і підписується нею після виконання всіх заходів, спрямованих на відсутність порушень, таких як коротке замикання, неправильна фразування і так далі. Навіть в разі, якщо мережева організація перешкоджає або ж затягує терміни видачі даного акту, то майбутній споживач може звернутися безпосередньо до гарантує постачальнику, зареєстрованому в даному регіоні, і він не має права відмовити в укладенні договору. Після чого постачальник зобов'язаний сам запросити відсутні документи або ж перевірку технічно правильного підключення в мережевий організації.

Також важливо знати, які терміни укладення договору електропостачання. Документ повинен бути наданий після подачі заяви протягом 30 днів, якщо будь-яких документів навіть не вистачає то громадянин (фіз. Особа) має право без документального оформлення, відповідно до положення п.74 підключити споживача до електропостачання. При цьому дотримання всіх необхідних умов для укладення угоди постачальник повинен перевірити самостійно.

У підсумку висновок самого письмового документа в більшій мірі необхідно самому постачальнику електроенергії, а для господаря приватного будинку, або людини, що проживає в квартирі, в новобудові буде досить квитанції про плату за витрачену електроенергію в повному обсязі. Це стосується навіть спірних ситуацій, які знаються на судовому порядку.

Порядок укладення договору з юридичною особою

Що ж стосується укладення угоди з юридичною особою, то тут може бути підписано і зареєстровано не тільки угоду на електропостачання, але і договір купівлі-продажу (поставки) електричних потужностей з подальшою постачанням електроенергією субабонентів. При цьому з компанією постачальником все одно полягає публічна угода у вигляді єдиного документа, в якому вказані всі перетворюють підстанції й розподільні пристрої. Вони також повинні вчасно ремонтуватися і експлуатуватися, відповідно тих же правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

Розірвання договору з юридичною особою можливо в односторонньому порядку тільки при наявності істотних порушень однієї зі сторін.

Що для цього потрібно споживача

Відповідно до ГК РФ (ст. 539, п. 2) договір енергопостачання з споживачем електричної енергії може бути укладений за наявності у нього, яке відповідає встановленим технічним вимогам енергоприймаючу пристрою, приєднаного до мереж енергопостачальної організації, і іншого необхідного обладнання, а також при забезпеченні обліку споживаної електроенергії. В таких умовах зацікавлені обидві сторони - учасники договору на електропостачання. Ця умова враховується, якщо здійснюється, наприклад, оформлення підключення і угоди по поставку електроенергії в новому будинку, в СНТ, і навіть нежитловому приміщенні (гаражі).

Чим може бути викликана необхідність переукладання договору

Щорічно енергозбут передбачає щорічну компанію з переукладання договорів, яка планується заздалегідь. Споживач же може відмовитися від цього і автоматично продовжити діючі угоду шляхом оплати електроенергії за встановленим тарифом. Також при зміні власника та при відсутності заборгованості по оплаті може здійснюватися переукладання угоди.

Як бачите, у кожного споживача є свої права і обов'язки, які рекомендується дотримуватися, щоб не з'явилися проблеми, але при своєчасній оплаті будь-який громадянин без праці може довести свою невинність у суді.

Наостанок рекомендуємо переглянути корисне відео по темі статті:

Тепер ви знаєте, який порядок укладення договору електропостачання для юридичних і фізичних осіб. Сподіваємося, надана інформація допомогла вам розібратися в цьому непростому питанні!

Договір енергопостачання: особливості укладення та виконання умов договору з фізичними особами

З прийняттям нового цивільного законодавства і зміни ставлення до нерухомої власності громадян в Росії збільшився обсяг будівництва приватних житлових будинків і котеджів. У бік стимулювання даного будівництва змінюється діючі законодавства, приймаються правові акти, що стимулюють громадян на будівництво, але не змінюється ставлення природних монополістів надають послуги з електро-, тепло- і газопостачання новозбудованих приватних житлових будинків, а особливо тих, хто будує самостійно, або з залученням будівельників на підставі громадянка-правового договору, укладених індивідуально.

У даній роботі мова піде про можливість громадянина боротися на правовому полі з природними монополістами, які надають послуги в галузі енергопостачання.

Громадянин Б. звернувся в енергопостачальну організацію, далі по тексту Енергозбут, з проханням укласти договір на електропостачання приватного житлового будинку, до існуючої електромережі. Лінія електропередачі проходить по ділянці приналежному громадянинові Б. Звернення в Енергозбут сталося на початку червня 2000 р

В кінці червня 2000 р Енергозбут видав технічні умови, де вказав наступні:

Встановити прилади обліку електроенергії;

Виконати креслення електропостачання об'єкта;

Звернутися в проектну організацію, для виконання проекту;

Узгодити проект з Єнергосбитом;

Отримати дозвіл в Держенергонагляді на застосування електротермічного обладнання для нагріву, опалювання і гарячого водопостачання;

Побудувати знижувальну підстанцію, або провести лінію електропередачі на відстань 500 - 600 метрів.

З даними умовами громадянин Б. не погодився і після безуспішного проведення ряду переговорів з Адміністрацією Енергозбуту, САМОСТІЙНО ПІДКЛЮЧИВСЯ До ІСНУЮЧОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ і звернувся до суду з вимогою про спонукання укладення договору на енергопостачання.

Відповідно до ст. 540 ГК РФ «У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента, в установленому порядку». В ході судового засідання було встановлено, що після отримання дозволу від Свердлгосенергонадзора і технічних умов від Відповідача, Позивач справив фактичне підключення до існуючих електромереж.

Відповідно до ст. 541 ГК РФ «У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, він має право використовувати енергію в необхідній йому кількості.»

Відповідно до ст. 543 ГК РФ «У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, обов'язок забезпечувати належний технічний стан і безпеку енергетичних мереж, а також приладів обліку споживання електроенергії покладається на енергопостачальну організацію».

Відповідно до ст. 539 ГК РФ «Договір енергопостачання укладається з абонентом за наявності у нього, яке відповідає встановленим технічним вимогам енергоприймаючу пристрою, приєднаного до мереж енергопостачальної організації, і іншого необхідного обладнання, а також при забезпеченні обліку споживання енергії.». В ході судового засідання були надані документи, що підтверджують наявність у Позивача необхідного устаткування для прийому і обліку споживаної електроенергії.

У зв'язку з тим, що електроенергія, потрібна громадянинові для особистого споживання і, таким чином, на боку поширюється крім ГК РФ, також і Закон РФ «Про захист прав споживача».

Відповідно до ст. 16 п.1. Закону РФ «Про захист прав споживача» «Умови договору, що ущемляють права споживача в порівнянні з правилами, встановленими законами або іншими правовими актами Російської Федерації у сфері захисту прав споживачів, визнаються недійсними».

п. 2. Забороняється обумовлювати набуття одних товарів (робіт, послуг) обов'язковим придбанням інших товарів (робіт, послуг). ». Таким чином, енергопостачальна організація не має права нав'язувати додаткові платні послуги, як то будівництво трансформаторної підстанції, складання проекту, платних узгоджень і т.д. непередбачений законом або іншим правовим актом.

Крім того, енергопостачальна організація є суб'єктом природної монополії, що накладає на нього додаткові обов'язки. Відповідно до ст. 8 Федерального Закону РФ «Про природні монополії» «Суб'єкти природних монополій не має права відмовитися від укладення договору з окремими споживачами на виробництво (реалізацію) товару, щодо яких застосовується регулювання відповідно до цього ФЗ.»

Відповідно до ст. 4 ФЗ РФ «Про природні монополії» «Справжнім Федеральним законом регулюється діяльність суб'єктів природних монополій в наступних сферах:

. послуги з передачі електричної та теплової енергії; ».

Крім того, нами були представлені «Правила надання комунальних послуг» затверджених Постановою Уряду РФ від 26 вересня 1994 р № 1099 зі змінами та доповненнями від 24.02.95 № 182, 10.02.97 № 166, від 13.10.97 № 1303. Дані Правила розроблені з метою захисту прав споживачів комунальних послуг і регулюють відносини між виконавцем і споживачами послуг з теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізації (п.1.1. Правил). Виконавцем є підприємство, що надають споживачеві комунальні послуги, - для споживачів проживають в приватному житловому секторі. Споживач - громадянин, який користується або має намір скористатися послугою для господарсько - побутових потреб (п. 1.1. Правил).

Відповідно до п. 1.3. Правил - дія цих правил поширюється на споживачів і виконавців послуг з теплопостачання, енергопостачання. незалежно від їх відомчої належності, форми власності та організаційно - правової форми.

Відповідно до п. 1.4. Правил «Системи надання послуг повинні бути в постійній готовності до обслуговування споживачів, за винятком часу перерв: для проведення ремонтних і профілактичних робіт (встановлюються виконавцем за погодженням з органами місцевого самоврядування, відповідно до чинних будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, положеннями про проведенні поточних і капітальних ремонтів та іншими нормативними документами); на міжопалювальний період для систем опалення (встановлюються виконавцем, виходячи з кліматичних умов); в зв'язку зі стихійними лихами, а також надзвичайними ситуаціями, що не залежать від виконавця і ресурсоснабжающих підприємств. »У зв'язку з цим саме на енергопостачальну організацію покладено обов'язок щодо утримання та розвитку енергомережі, а не на позивача, як це пропонує зробити Відповідач.

Відповідно до п. 2.1. Правил «Послуги надаються громадянам, які проживають в житлових будинках державного, муніципального або громадського фонду відповідно до договору найму чи оренди, громадянам, які проживають в колективному і приватному житловому фонді, а також власникам житлових приміщень у будинках державного, муніципального та громадського житлового фонду відповідно з договором обслуговування. »

Відповідно до п. 4.2. Правил Споживач зобов'язаний:

4.2.1. Своєчасно, в встановлені договором терміни, оплачувати надані послуги.

4.2.2. Раціонально використовувати послуги з їх прямим призначенням.

4.2.3. Чи не вчиняти дій, що порушують порядок користування послугами, встановлений договором та цими Правилами.

4.2.4. Дотримуватися вимоги техніки безпеки при користуванні послугами.

4.2.5. Допускати представників виконавця послуг, а також спеціалізованих підприємств, що мають право роботи з установками електро-, тепло-, водопостачання, каналізації, для усунення аварій, огляду інженерного устаткування, приладів обліку і контролю.

Відповідно до п. 5.2. Правил Виконавець зобов'язаний:

5.2.1. Своєчасно вживати заходів з підготовки проекту та укладення договору на надання послуг.

5.2.2. Надавати послуги встановленого якості (споживчих властивостей та режиму надання).

5.2.3. Встановити за погодженням з органами місцевого самоврядування форму реєстрації вимог (претензій), пропонованих споживачем у зв'язку з порушенням встановленої якості послуг і терміну усунення недоліків.

5.2.4. Вживати своєчасних заходів щодо запобігання та усунення порушень якості послуг, що надаються споживачеві.

5.2.5. Своєчасно інформувати споживачів про зміну якості послуг.

5.2.6. Не допускати порушень технологічних процесів і зниження якості послуг, передбачати заходи щодо підвищення споживчих властивостей і якості послуг, що надаються, а також раціонального використання водних і енергетичних ресурсів. »

Таким чином, формально закони на боці громадянина, проте представник Енергозбуту висловив свою думку з даного питання.

Відповідно до ст. 540 ГК РФ «У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента, в установленому порядку».

Раннє встановлений порядок визначався Правилами користування електричної енергії, затвердженими Міністерством енергетики та електрифікації СРСР від 6 грудня 1981 р проте представник Енергозбуту пояснив, що в теперішній час ці правила не діють, тому що скасовані. Але існує певна практика, за якою вони зобов'язують власників об'єктів нерухомості будувати трансформаторні підстанції, або тягнути мережу електропередачі з незавантажених електроліній. Відповідач пояснив, що енергопостачальна організація діє відповідно до «Інструкції з електропостачання житлових будинків та інших приватних споруд» затвердженої Мінпаливенерго від 24 березня 1994 № 42-6 / 8- Ет. Відповідно до якої підключення до існуючих мереж проводиться після надання в енергопостачальну організацію документів підтверджують наявність у нього відповідають встановленим вимогам енергоприймаючу пристрою приєднаного до мереж енергопостачальної організації. Крім того, відповідач пояснив, що Правила надання комунальних послуг затверджених постановою Уряду РФ не поширюються на відносини між позивачем та відповідачем по причині того, що дані Правила поширюються на громадян проживають в житлових будинках, за договором найму, оренди. У той же час Відповідач пояснив, що вони не мають претензій з приводу фактичного підключення до електромережі, але не мають технічної можливості надати запитувану кількість електроенергії, і фінансової можливості з модернізації існуючої електромережі.