договір субпідряду на виконання ремонтних робіт зразок скачати

Договір підряду на виконання ремонтних робіт (оздоблювальних)

1.1. За цим договором Підрядник зобов'язується у встановлений договором термін виконати за завданням Замовника роботи з поточного ремонту приміщень, загальною площею кв. м., розташований за адресою: (далі - Об'єкт), а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити обумовлену Договором ціну.

1.2. Перелік і вартість виконуваних за цим Договором робіт визначаються Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додатком №1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Зміст і графік виконання робіт відображаються в Календарному графіку виконання робіт (Додатком №2), який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.4. Підрядник за завданням Замовника набуває необхідні будівельні, оздоблювальні матеріали для проведення ремонтних робіт. Порядок розрахунків Сторони відображають в Графіку фінансування на придбання будівельних та оздоблювальних матеріалів (Додаток №3), який є невід'ємною частиною цього договору. Підрядник, на підтвердження витрачання грошових коштів на придбання будівельних та оздоблювальних матеріалів, надає Замовнику необхідну звітну документацію (чеки, квитанції, товарні накладні і т.д.).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДЧИКА

2.1. Підрядник зобов'язаний приступити до роботи в терміни, встановлені в п.4.1 цього договору.

2.2. Підрядник зобов'язується в термін і якісно виконати своїми силами, інструментами, механізмами і матеріалами Замовника ремонтні роботи в повній відповідності з технічною документацією і з Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додатком №1).

2.3. Підрядник несе відповідальність за забезпечення робіт матеріалами та обладнанням, а також за збереження наданих Замовником матеріалів або іншого майна Замовника.

2.4. Підрядник зобов'язується погоджувати заздалегідь з Замовником матеріали та обладнання, які підрядник планує використовувати для виконання робіт за цим Договором.

2.5. Підрядник несе відповідальність за збереження не підлягають демонтажу і ремонту систем і конструкцій Об'єкту.

2.6. Підрядник зобов'язаний передати разом з результатом роботи інформацію, що стосується експлуатації об'єкта чи іншого його використання.

2.7. Підрядник має право виконати і здати роботи достроково.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в терміни і на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих Підрядником матеріалів.

3.3. Замовник надає приміщення для зберігання будівельних матеріалів, інструменту та обладнання, які використовуються Підрядником при виконанні робіт і несе матеріальну відповідальність за його збереження.

3.4. Замовник залишає за собою право давати розпорядження по ходу виконання робіт і вносити необхідні зміни, які він вважатиме необхідними для успішного і економічного завершення робіт.

3.5. Всі зауваження та розпорядження Замовника, що тягнуть за собою зміни ціни і термінів виконання робіт, оформляються Додатковою Угодою до цього Договору.

4.1. Підрядник приступає до виконання робіт протягом робочих днів з моменту отримання авансових коштів від Замовника.

4.2. Термін виконання робіт за цим Договором становить робочих днів з моменту початку виконання робіт, передбаченого п.4.1 цього договору (початковий термін виконання робіт «» 2018 року, кінцевий термін «» 2018 року).

5.1. За виконані Підрядником роботи за цим Договором Замовник виплачує відповідно до Кошторисом на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додаток №1) грошову суму в розмірі рублів.

6.1. Авансові платежі в розмірі 50% від загальної суми, зазначеної в п.5.1 цього договору виробляються Замовником протягом банківських днів з дати підписання цього договору.

6.2. За кожен виконаний етап роботи Замовник виплачує Підряднику грошову суму, яка визначається сторонами в Календарному графіку виконання робіт (Додаток №2) та в Кошторису на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (Додаток №1). Грошова сума за кожен етап виплачується Замовником протягом днів після підписання Акту здачі-приймання робіт на цей етап (далі - Проміжні акти здачі-приймання робіт). Проміжні акти здачі-приймання робіт є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №4).

6.3. Остаточний розрахунок у розмірі% від загальної суми, зазначеної в п.5.1 цього договору рублів проводиться Замовником після закінчення робіт протягом банківських днів з дати підписання Акту виконаних робіт (Додаток №5), який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.1. Остаточна здача результатів робіт і їх приймання оформляються Актом виконаних робіт (Додаток №5), який підписується обома сторонами протягом робочих днів після закінчення робіт.

7.2. Замовник має право відмовитися від приймання результатів робіт і від підписання Акту виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість нормального використання об'єкта ремонту і не можуть бути в подальшому усунені доступними засобами.

7.3. У разі відмови Замовником від підписання Акту виконаних робіт при наявності зауважень до якості виконаних робіт про це робиться відмітка в Акті і призначається розумний строк для усунення Підрядником недоліків.

7.4. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результатів робіт переходить на Замовника з моменту підписання Акту виконаних робіт.

7.5. У разі необгрунтованої відмови від підписання Акту виконаних робіт з боку Замовника Підрядник підписує Акт виконаних робіт в односторонньому порядку і в цьому випадку роботи вважаються виконаними і претензії щодо якості виконаних робіт не приймаються.

8.1. Підрядник гарантує досягнення об'єктом ремонту зазначених у технічній документації показників, відповідність його обов'язковим для сторін будівельним нормам і правилам і можливість експлуатації об'єкта протягом одного року.

8.2. Підрядник несе відповідальність за всі недоліки, виявлені в межах гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок неправильної його експлуатації Замовником, неналежного ремонту об'єкта, виробленого самим Замовником, або залученими ним третіми особами.

9.1. У випадках, коли робота виконана підрядником з відступом від умов цього Договору, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його непридатними для нормального використання Замовник має право вимагати безоплатного усунення недоліків протягом календарних днів.

9.2. У разі порушення Підрядником строків договору з причин, не вказані у цьому Договорі, Замовник має право утримати з підлягає до сплати суми неустойку в розмірі% за кожен день прострочення від суми Договору, але не більше%.

9.3. У разі несвоєчасної оплати Замовником вартості роботи за цим Договором, Підрядник має право вимагати від Замовника сплати неустойки в розмірі% за кожен день прострочення платежу від суми Договору, але не більше%.

9.4. Оплата неустойки не звільняє Сторони від відповідальності за цим Договором.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадках настання обставин непереборної сили.

10.2. Під обставинами непереборної сили розуміють зовнішні і надзвичайні події, які не існували під час підписання Договору і виникли поза волею сторін, настанню та дії яких сторони не могли перешкодити за допомогою таких заходів і засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від сторони, що зазнала дії непереборної сили.

10.3. Непереборною силою визнають стихійні лиха і наступні події: війна і військові дії, епідемії, пожежа, видання органом державної влади або управління акту, в результаті якого виконання зобов'язання стає неможливим або економічно недоцільним, а також інші події і обставини, які компетентні органи визнають і оголосять випадками непереборної сили.

10.4. Сторона, для якої виконання зобов'язань за цим Договором стало неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, зобов'язана в - денний термін письмово (рекомендованим листом, телеграмою) повідомити про це іншу сторону, з зазначенням і підтвердженням конкретних причин, за якими виконання зобов'язань є неможливим.

10.5. Наступ обставини непереборної сили, передбачені цим Договором, продовжує термін виконання на період, відповідний терміну дії цих обставин і розумного терміну для усунення цих наслідків.

10.6. Якщо обставини непереборної сили, передбачені цим Договором, триватимуть понад місяців, сторони повинні домовитися про долю цього Договору. У тому випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, сторона, що не порушена форс-мажорними обставинами, має право розірвати Договір без звернення до арбітражного суду, на підставі письмового повідомлення про це (рекомендованим листом, телеграмою) іншої сторони.

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

11.2. Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11.3. Всі суперечки, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, попередньо вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо угода між сторонами не буде досягнуто, спір підлягає розгляду в судах міста.

11.4. У разі недотримання графіка виплат Замовником, Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати цей договір або продовжити остаточний термін виконання робіт.

12. ГАРАНТІЯ НА ВИКОНАНІ РОБОТИ

12.1. Підрядник гарантує належне виконання робіт за цим Договором відповідно до діючих правил, норм і умов цього Договору. Термін гарантійної експлуатації становить місяців з дати підписання Акту виконаних робіт обома сторонами.

12.2. Якщо до закінчення гарантійного терміну виявляються недоліки, Замовник інформує про це Підрядника і стверджує термін для усунення недоліків.

12.3. Факт усунення недоліків підтверджується в ході спеціальної приймання представником Замовника.

На що слід звернути увагу в договорі субпідряду?

Чинне законодавство передбачає можливість виконавця робіт або послуг залучати до їх виконання інших осіб. Даний договір називається договором субпідряду, а порядок його укладення і виконання детально регламентовано Цивільним кодексом РФ.

Коли можна укласти договір субпідряду?

В даний час практично не існує обмежень на укладення договору субпідряду при наданні будь-яких робіт або послуг. Замовник і виконавець можуть самостійно визначити можливість укладення такого договору або ввести заборону на передачу виконання іншим особам. В останньому випадку в договір вноситься спеціальний пункт з однією з наступних формулювань:

 • Послуги повинні бути надані виконавцем особисто;
 • Виконавець не має права залучати до виконання цього договору в цілому або в його частині інших осіб;
 • Виконавець не може укладати договори субпідряду в рамках виконання цього договору.

Якщо ж договір не містить таких обмежень, то у виконавця є всі права укласти договори субпідряду на виконання всього обсягу робіт або його частини. Причому якщо в договорі немає вимог про обов'язкове повідомлення замовника про притягнення субпідрядників, то виконавець може не повідомляти йому, що до робіт залучаються інші особи.

Залучення субпідрядників носить добровільний характер, але є ситуації, коли підрядник зобов'язаний здійснювати роботи з використанням співвиконавців. Наприклад, в ряді випадків виконання робіт за державними контрактами передбачає обов'язкове виділення певного обсягу робіт для субпідрядників з числа суб'єктів малого бізнесу.

Порядок укладення субпідрядної договору (+ зразок)

Договір субпідряду укладається у письмовій формі. При цьому в тексті договору має бути відсилання до основного договору, укладеного між генеральним підрядником і замовником. З цього правила можуть бути і винятки, наприклад, коли обсяг робіт, що передаються субпідряднику, незначний. Наприклад, компанія уклала великий контракт на надання послуг господарського обслуговування. За умовами контракту, при наданні послуг виконавець повинен використовувати мило ручної роботи. Щоб виконати цю умову, виконавець домовляється з людиною, у якого налагоджено виробництво мила в домашніх умовах, при цьому сторони не укладають офіційний договір. Але такий варіант - виняток, договір субпідряду бажано укладати у всіх ситуаціях. Даний документ захищає права кожної зі сторін, тому не варто його ігнорувати.

Зміст договору субпідряду

Законодавчу основу регулювання змісту договору субпідряду складають ст. 706-707 Цивільного кодексу РФ, а також всі статті ГК РФ, які регламентують умови договору підряду чи возмездного надання послуг. Так, договір субпідряду обов'язково повинен містити наступні дані:

 • Найменування сторін;
 • Перелік робіт і послуг, які повинен виконати субпідрядник;
 • Строки виконання робіт;
 • Порядок приймання робіт і виправлення виявлених недоліків;
 • Права та обов'язки сторін;
 • Відповідальність сторін;
 • Порядок розрахунків.

В якості додатків до договору підряду можуть бути використані кошторисні розрахунки, відомості виконуваних робіт, календарний план-графік виконання робіт і т.д. Дані програми уточнюють предмет договору та дозволяють виключити виникнення спірних ситуацій в подальшому.

Сторони повинні приділити особливу увагу правам та обов'язкам один одного в договорі. Практика показує, що через неточності формулювань часто неможливо довести, хто зі сторін не виконує умови договору. Зокрема, повинні бути чітко прописані обов'язки генерального підрядника перед субпідрядником, наприклад:

 • Генеральний підрядник зобов'язаний надати субпідряднику всю необхідну для виконання робіт документацію в строк не пізніше трьох днів з моменту підписання цього договору;
 • Генеральний підрядник повинен здійснювати контроль за ходом виконання робіт і не пізніше двох робочих днів з моменту звернення субпідрядника проводити їх приймання з підписанням відповідних актів.

Конкретний обсяг взаємних прав та обов'язків залежить від специфіки виконуваних робіт і визначається сторонами в момент укладення договору субпідряду.

Договір субпідряду є хорошою можливістю для бізнесу розвиватися з найменшими витратами. Наприклад, будівельна компанія може взяти великий обсяг робіт за вигідною ціною і частина з них передати на субпідряд. Але цей договір має і певні нюанси, які повинні враховувати обидві сторони такої угоди.

Перш за все основним виконавцю робіт слід пам'ятати, що всю відповідальність перед замовником несе саме він, тобто він відповідає не тільки за ті роботи, які проводилися їм особисто, а й за роботу, виконану субпідрядниками. Таким чином, залучення співвиконавців тягне за собою необхідність посилення контролю за ними. До речі, необхідно враховувати, що при виконанні окремих видів робіт або послуг від виконавця вимагається наявність спеціального дозволу - ліцензії. Залучені субпідрядники також повинні мати необхідну дозвільну документацію. Аналогічний порядок діє і для випадків, коли виконавець повинен бути членом саморегульованої організації.

Порада: при укладанні субпідрядних договорів слід враховувати і положення Статуту організації, якщо в ньому міститься умова про обов'язкове схвалення значних правочинів, а майбутній договір належить до таких. Особливо це актуально в сфері будівництва.

У деяких випадках договір субпідряду підміняє собою трудовий договір з працівником. Наприклад, будівельна компанія взяла підряд на ремонт будівлі, а потім уклала на кожне окреме приміщення договори субпідряду зі своїми майстрами. У такому випадку компанія може заощадити кошти, які йдуть на внески і податки з заробітної плати. Але такий варіант дуже ризикований, тому що боротьба з «чорними зарплатами» посилюється, і застосування подібної схеми «оптимізації» може викликати багато запитань з боку наглядових відомств.

Також необхідно не змішувати договір субпідряду з іншими договорами, наприклад, надання послуг. Наприклад, у компанії є договір на надання послуг з переробки шин в крихту, але немає власного транспорту для доставки сировини на виробництво. У цьому випадку доцільніше укласти договір на надання транспортних послуг, ніж укладати субпідрядний договір, незважаючи на те, що перевезення буде здійснюватися в зв'язку з виконанням договору надання послуг переробки.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Договір субпідряду є звичайною практикою в роботі компаній самого різного рівня. Навіть відкриття автомийки з нуля дозволяє її власнику стати учасником субпідрядних відносин, коли великий гравець цієї галузі частину своїх клієнтів передає невеликим компаніям. Особливо часто це буває в сфері державних контрактів, коли тендер виграють компанії, що не володіють потрібними для надання послуг активами. Невеликим компаніям не варто ігнорувати можливість працювати по субпідрядних договором, так як це хороша можливість напрацювати досвід і знайти виходи на прямих замовників, які в подальшому зможуть забезпечити необхідний обсяг робіт. Тому рішення єдиного учасника про призначення директора ТОВ повинно враховувати цю перспективу, і вибір керівника бізнесу повинен будуватися на комплексній оцінці професіоналізму потенційного кандидата.

Договір на виконання субпідрядних робіт

НА ВИКОНАННЯ субпідрядні роботи, укладається між ГЕНЕРАЛЬНИМ ПІДРЯДЧИКОМ і субпідрядників

м ____________ "___" __________ 200_ р

Цей договір укладено між ________________________________

іменованим надалі "Генеральний підрядник", в особі _______________

(Посада, прізвище, ім'я, по батькові)

діючого на підставі ____________________________________________

іменованим надалі "Субпідрядник", в особі ________________________

(Посада, прізвище, ім'я, по батькові)

діючого на підставі ___________________________________________,

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є виконання Субпідрядником комплексу робіт по ____________________________________

(Загальний опис характеру робіт із зазначенням місцезнаходження об'єкта)

згідно з проектом, затвердженим ______________________________________

(Ким затверджений проект,

в обсягах, термінах і по вартості, узгоджених сторонами в цьому

За дорученням Генерального підрядника Субпідрядник приймає на себе виконання всіх робіт, передбачених Додатком 1, який є невід'ємною частиною цього договору, включаючи можливі роботи, визначено в ньому не згадані, але необхідні для виконання предмета цього договору.

1.2. Субпідрядник для виконання робіт відповідно до Додатку 1 забезпечує поставку матеріалів, перерахованих в Додатку 2, що є невід'ємною частиною цього договору<* 9gt ;.

<* 9gt; Пункт 1.2 включається до складу договору в разі виконання Субпідрядником робіт з використанням повністю або частково власних матеріалів.

2. Вартість договору

2.1. Вартість робіт за цим договором визначається

договірною ціною відповідно до проектно - кошторисною документацією,

виданої Генеральним підрядником, становить на момент підписання

(Сума вказується цифрами і прописом)

з урахуванням ПДВ (____%) і підлягає уточненню в процесі виконання робіт

в зв'язку з інфляційними процесами, що не залежать від діяльності

Субпідрядника. Порядок компенсації Субпідряднику подорожчань

визначається за згодою сторін.

2.2. У разі, якщо обсяги робіт перевищать проектна кількість, вказане в Додатку 1, цей додатковий обсяг робіт повинен бути відображений в додатковій угоді, яка стане додатком до цього договору, із зазначенням вартості додаткових робіт.

2.3. Якщо з причин, не залежних від Субпідрядника, відбудеться зміна термінів виконання робіт, що спричинить за собою збільшення їх вартості, то така зміна також має бути відображено в додатковій угоді до цього договору.

3. Платежі та розрахунки

3.1. Розрахунки за виконані Субпідрядником роботи проводяться на підставі договірних цін на комплекс робіт, що підлягають виконанню субпідрядною організацією, узгоджених Генеральним підрядником з урахуванням індексації вартості в зв'язку з інфляційними процесами.

3.2. Оплата виконаних робіт проводиться на підставі довідок за формою 3 з розшифровкою фізичних обсягів за формою 2 і бухгалтерських довідок Субпідрядника протягом 5 днів після їх подання Генеральному підряднику.

3.3. Остаточний розрахунок здійснюється протягом 7 днів з моменту закінчення і здачі робіт і підписання приймально - здавального акту, що підтверджує виконання повного комплексу робіт, передбаченого цим договором.

4. Терміни виконання робіт

4.1. Роботи, передбачені цим договором, повинні бути розпочаті не пізніше ніж ________________ 199_ р і закінчені не пізніше _______________ 199_ р

5. Зобов'язання Субпідрядника

Для виконання умов цього договору Субпідрядник зобов'язується:

5.1. Виконати передбачені цим договором роботи в обсязі, зазначеному в Додатку 1, і в терміни, зазначені в п. 4.1, відповідно до затвердженої проектної документації та здати зазначені роботи в порядку, встановленому будівельними нормами і правилами.

Забезпечити спільно з Генеральним підрядником введення в дію виробничих потужностей і об'єктів<* 9gt ;.

<* 9gt; Передбачається в договорі, якщо Субпідряднику встановлюється введення в дію виробничих потужностей і об'єктів.

5.2. Усувати всі дефекти в роботах.

5.3. Доставляти всі необхідні для виконання робіт матеріали і комплектуючі, здійснювати їх приймання, розвантаження, складування і передачу для виробництва робіт.

5.4. Взяти на себе ризик випадкової втрати або пошкодження будівельних матеріалів і комплектуючих.

5.5. Забезпечити виконання необхідних протипожежних заходів і заходів з техніки безпеки.

5.6. Забезпечити високу якість робіт і застосовуваних матеріалів (у разі їх поставки Субпідрядником) з гарантією на 1 рік з моменту підписання приймально - здавального акту про виконання робіт.

5.7. Отримати всі дозволи і ліцензії, необхідні для виконання робіт, що є предметом цього договору.

6. Обов'язки Генерального підрядника

6.1. Генеральний підрядник зобов'язується передати Субпідряднику в установленому порядку проектну (проектно - кошторисну) документацію.

6.2. Генеральний підрядник зобов'язується передавати Субпідряднику будівельні матеріали, конструкції і вироби, а також інші матеріали і устаткування, необхідні для виконання робіт, якщо інше не передбачено умовами цього договору.

6.3. Генеральний підрядник зобов'язується забезпечити оплату всіх вироблених робіт в терміни і на умовах, передбачених цим договором.

6.4. Генеральний підрядник зобов'язаний забезпечити Субпідряднику надання можливості виконання робіт (фронту робіт) відповідно до термінів по Додатку 1.

6.5. Генеральний підрядник зобов'язаний здійснити приймання робіт і підписання приймально - здавального акту протягом 3 днів з моменту пред'явлення Субпідрядником виконаних робіт до здачі.

7.1. Від початку робіт до підписання приймально - здавального акту Субпідрядник несе повну відповідальність за збереження всього майна, матеріалів, конструкцій тощо, придбаних ним або переданих йому для виконання робіт.

У разі заподіяння в період виконання робіт збитку будівлі (об'єкта будівництва) або придбаним для будівництва матеріалами Субпідрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути виявлені дефекти.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з даного договору або у зв'язку з ним, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами. При виконанні цього договору сторони будуть керуватися чинним законодавством по будівництву і особливими умовами до цього договору.

8.2. У разі, якщо розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в органах державного арбітражу.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за взяті на себе зобов'язання відповідно до чинного законодавства.

9.2. За затримку Генеральним підрядником оплати виконаних робіт та перерахування авансових платежів він виплачує Субпідряднику штраф в розмірі 0,5% від суми затриманого платежу за кожен день прострочення.

9.3. За невиконання Субпідрядником робіт відповідно до календарного графіку або з неналежною якістю Генеральний підрядник має право здійснювати утримання з чергової суми платежу за виконані роботи до 5% від їх вартості до усунення Субпідрядником відставань по термінах і ліквідації претензій до якості виконання робіт.

При цьому компенсація утриманої вартості з урахуванням інфляційних чинників не проводиться.

9.4. За несвоєчасну передачу Генеральним підрядником Субпідряднику матеріалів, виробів, конструкцій і т.п., необхідних для виконання робіт, Генеральний підрядник сплачує неустойку в розмірі 8% вартості ненадісланих матеріалів, виробів і конструкцій.

9.5. За невиконання робіт згідно з цим договором в зазначені терміни Субпідрядник сплачує Генеральному підряднику штраф в розмірі 0,5% вартості загального обсягу робіт за цим договором за кожний день затримки.

9.6. За зрив з вини Генерального підрядника приймання робіт в терміни, зазначені в цьому договорі, Генеральний підрядник сплачує Субпідряднику штраф в розмірі 0,01% від загальної вартості виконаних робіт за кожний день прострочення понад трьох днів.

9.7. При затримці початку виконання робіт у встановлені договором терміни Субпідрядник сплачує Генеральному підряднику неустойку в розмірі 0,5% вартості загального обсягу робіт за цим договором за кожний день прострочення.

9.8. Крім санкцій за невиконання зобов'язань за договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні не покриті неустойки збитки, включаючи упущену вигоду.

9.9. Сплата штрафів і неустойок, а також відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань за цим договором.

10.1. При виникненні обставин, які роблять повністю або частково неможливим виконання договору однією зі сторін, а саме: пожежа, стихійне лихо, військові дії всіх видів, заміна поточного законодавства і інші можливі обставини непереборної сили, які не залежать від сторін, терміни виконання зобов'язань продовжуються на те час, протягом якого діють ці обставини.

10.2. Якщо обставини непереборної сили діють протягом більше двох місяців, кожна зі сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за договором, причому жодна зі сторін не може вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

10.3. Сторона, яка виявилася не в змозі виконати свої зобов'язання за цим договором, зобов'язана негайно сповістити іншу сторону про настання або припинення дії зобов'язань, які перешкоджають виконанню нею цих зобов'язань.

Повідомлення надсилається за юридичною адресою, вказаною в договорі, і засвідчується передавальним відділенням зв'язку.

11. Особливі умови

11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

11.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

11.3. Збиток, нанесений третій особі в результаті виконання робіт з вини Субпідрядника, компенсується Субпідрядником, а з вини Генерального підрядника - Генеральним підрядником. Витрати по відшкодуванню збитку, нанесеного третій особі з непередбачених причин, несе Генеральний підрядник.

12. Інші умови

13. Юридичні адреси та реквізити сторін

Субпідрядників ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОДРЯДЧИК

Адреса поштова адреса поштовий

Телефон _________________ Телефон __________________

Телетайп (факс) _________ телетайп (факс) __________

р / рахунок __________________ р / рахунок ___________________

Субпідрядник Генеральний підрядник

Договір на виконання субпідрядних робіт

Відкрита сторінка з адресно-телефонними даними компанії Договір на виконання субпідрядних робіт.

Довідкові дані організації Договір на виконання субпідрядних робіт містять: адреса Договір на виконання субпідрядних робіт (місто, район, вулиця, країна), телефон Договір на виконання субпідрядних робіт і сайт Договір на виконання субпідрядних робіт.

Фірма Договір на виконання субпідрядних робіт розташована сайті ЮрПравовед в розділі Корисна інформація.

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання у встановлений договором термін виконати ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях Замовника, за адресою, згідно з технічним завданням (проектної документації), кошторисом, наведеної в Додатку №1, а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти виконані роботи і сплатити обумовлену договором ціну.

1.2. Види робіт, обсяг робіт, одиничні розцінки на роботи, що становлять предмет цього договору, визначаються кошторисом (Додаток №1 до цього договору) і є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. Всі роботи в рамках цього договору виробляються Підрядником відповідно до законодавства РФ, професійними загальноприйнятими стандартами і практикою надання подібних послуг при аналогічних умовах.

1.4. Загальна вартість договору складається з суми цін виконуваних робіт по кожному етапу, матеріалів, транспортних, накладних, інших витрат, і становить рублів.

1.5. Вартість робіт за цим договором складається з суми цін виконуваних робіт по кожному етапу відповідно до Додатку №1 цього договору і становить рублів.

1.6. Вартість загальнобудівельних матеріалів (згідно розрахованої їх вартості), транспортних, накладних та інших супутніх витрат становить рублів.

1.7. Вартість робіт може уточнюється за фактичними обсягами виконаних робіт при підписанні Актів про приймання виконаних робіт (наведених в Додатку №2) і розцінками узгодженим в Додатку №1 (кошторис) до цього Договору.

1.8. Вартість робіт і загальнобудівельних матеріалів є договірною і зміни в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків:

1.8.1. якщо Замовник змінив технічне завдання (дизайн-проект) або іншу проектно-технічну документацію;

1.8.2. якщо є додаткові вимоги щодо виконання робіт з боку керуючої організації або іншій експлуатуючій організації будівлі;

1.8.3. якщо виникають додаткові роботи;

1.9. У вартість цього Договору входять тільки загальнобудівельні матеріали, якщо інше не погоджено в Додатку №1 (кошторис).

1.10. Всі додаткові будівельно-ремонтні роботи та послуги, які не вказані в Додатку №1, оплачуються Замовником окремо шляхом 100% передоплати.

1.11. Витрата облицювальних матеріалів (плитки, керамограніта, ламінату, паркету, шпалер і т.п.) на бій і підрізування (в відходи) встановлюється в розмірі%, а в разі діагональної укладання або укладання «ялиночкою» - в розмірі%.

2.1. Виконання робіт передбачається в термін з «» 2018 року по «» 2018 року, при дотриманні зобов'язань сторін, зазначених у п.3 цього договору.

2.2. Графік проведення робіт (ГПР) наведено в Додатку №3 цього договору. Терміни, зазначені в ГПР є прийнятими, але їх порушення не може бути підставою для виплати Підрядником пені за прострочення термінів, при цьому Підрядник має право в ході робіт змінити як дати початку і закінчення робіт по конкретним етапам, так і послідовність виконання даних етапів, якщо це не вплине на загальний термін договору.

2.3. При наявності додаткових робіт, зазначених у відповідних угодах і актах здачі-приймання робіт до цього договору, термін може бути збільшений на час, витрачений на виконання даних додаткових робіт.

2.4. Якщо Підрядчик немає приступає своєчасно до виконання цього договору або виконує роботи настільки повільно, що закінчення їх до строку стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від виконання цього договору, сплативши Підряднику, частина встановленої ціни робіт, пропорційно частині фактично виконаних робіт.

2.5. За прострочення терміну закінчення і здачі всіх робіт за цим договором з вини Підрядника, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі% від загальної вартості невиконаних робіт за цим договором за кожний день прострочення. При цьому загальна сума виплат не може перевищувати% від суми невиконаних зобов'язань.

2.6. За прострочення оплати за цим договором з вини Замовника, Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі% від загальної вартості невиконаних робіт за цим договором за кожний день прострочення. При цьому загальна сума виплат не може перевищувати% від суми невиконаних зобов'язань.

2.7. Роботи по кожному етапу вважаються виконаними після підписання Сторонами проміжних «Акту здачі-приймання результату робіт» для відповідного етапу, що є підставою для оплати згідно з Додатком №1 цього договору.

3.1. Замовник зобов'язується:

3.1.1. Своєчасно оплачувати роботу Підрядника відповідно до умов цього договору.

3.1.2. Своєчасно надати Підряднику приміщення, яке підлягає ремонту.

3.1.3. Своєчасно до початку робіт підготувати приміщення для проведення ремонтних робіт: вивезти або упакувати предмети меблів, застелити, якщо потрібно підлогу, прибрати що заважають роботі предмети.

3.1.4. Забезпечити нормальні умови для проведення оздоблювальних робіт: наявність електроенергії в приміщення, наявність водопроводу з водою і підключеної каналізацією. У разі відсутності даних умов, Замовник зобов'язаний до початку опоряджувальних робіт або самостійно організувати дані умови для роботи, або доручити, на додаткових умовах, цю роботу Підряднику.

3.1.5. Протягом всього терміну дії цього договору, надавати Підряднику безперешкодний доступ до приміщення, яке підлягає ремонту. Якщо доступу представників Підрядника перешкоджають керуючі організації, представники власників приміщення чи інші експлуатуючі організації будівлі термін закінчення виконання робіт Підрядником переноситься пропорційно кількості днів простою представників Підрядника.

3.1.6. Своєчасно надати Підряднику оздоблювальні «чистові» матеріали, необхідні для проведення ремонту або покласти постачання матеріалів на Підрядника, що має бути закріплено в Додатку №1 (кошторис). У разі якщо Замовник самостійно надає необхідні для ремонту матеріали, він несе відповідальність за виявлені неможливість використання наданих їм матеріалів без погіршення якості виконуваних робіт, якщо не доведе, що неможливість використання виникла за обставинами, за які відповідає інша сторона.

3.1.7. У випадках, коли Замовник доручає Підряднику підбір, придбання і постачання будь-яких чистових (облицювальних) матеріалів і устаткування (наприклад: фарби, фільтрів, кранів, плінтусів і т.д.), оплатити Підряднику вартість цих матеріалів і обладнання, а також вартість доставки та виїзд фахівця на будівельний ринок або магазин шляхом 100% передоплати.

3.1.8. При наявності у Замовника технічного завдання або проектно-технічної документації, в т.ч. дизайн-проекту, погоджувати з Підрядником всі зміни і своєчасно надавати актуалізовані версії цієї документації Підряднику і доставляти їх на ремонтується приміщення в друкованому вигляді за підписом Замовника.

3.1.9. Прийняти в повному обсязі виконані Підрядником роботи за умови відсутності обґрунтованих претензій за якістю виконання і обсягами виконаних робіт відповідно до цього договору.

3.1.10. У випадках зупинки робіт за цим договором з ініціативи Замовника, в т.ч. при відсутності матеріалів Замовника, фінансові проблеми Замовника і т.п., Замовник зобов'язується прийняти та оплатити в -денний термін результат робіт, подальше відновлення робіт повинно бути оформлено додатковою угодою, в якому повинні бути вказані нові терміни закінчення робіт, узгоджена вартість робіт, що залишилися і узгоджена вартість відновлення даних робіт.

3.1.11. Здійснювати доставку матеріалів в термін не більше робочих днів з моменту початку виконання робіт на об'єкті.

3.1.12. У випадках, які потребують змін у вже виконаних Підрядником роботах, в т.ч. при зміні дизайн-проекту, при відсутності претензій до якості виконаних Підрядником робіт, оплатити узгоджену з Підрядником вартість даних робіт, а так само повну вартість матеріалів, і їх доставку, витрачених на виробництво даних робіт.

3.1.13. Протягом терміну дії цього договору, а також протягом одного року після припинення дії цього договору не робити дій, які спрямовані на вибудовування прямих договірних і фінансових відносин з співробітниками (майстрами) Підрядника для виконання ремонтно-будівельних робіт. А в разі переходу співробітника Підрядника на пряму роботу до Замовника оплатити Підряднику рублів за кожного перейшов до Замовника співробітника (майстра).

3.1.14. Замовник за свій рахунок: забезпечує авторський і технічний нагляд за веденням будівництва, самостійно або із залученням організацій, що мають відповідні ліцензії; виробляє будівельно-технічні експертизи; оформляє необхідні узгодження і отримує відповідні дозволи для виконання робіт за договором; несе відповідальність за збереження побудованого об'єкта, а також приймання і зберігання матеріалів та іншого майна Підрядника після передачі Об'єкту або при вимушеній зупинці робіт, консервації об'єкта і розірвання Договору.

3.1.15. При укладанні Замовником Договору зі сторонньою інженерної організацією (представником) на здійснення контролю та нагляду за будівництвом, Замовник надає Підряднику необхідні документи, що визначають функції такого представника, пов'язані з наслідками його дій для Підрядника.

3.1.16. При залученні Замовником інших учасників будівництва (а також постачальників або окремих виконавців) Сторони узгоджують умови їх участі в процесі будівництва, в тому числі Замовник зобов'язується оплатити Підряднику можливі витрати і витрати, пов'язані з наданням цим учасникам необхідної допомоги, координацією спільних робіт, виконанням підготовчих і контролюючих заходів. При цьому зазначені особи несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків безпосередньо перед Замовником.

3.1.17. Якщо в результаті дії (бездіяльності) Замовника роботи за Договором припинені, Замовник зобов'язується:

 • оплатити Підряднику частину встановленої ціни пропорційно виконаної до моменту зупинки роботи, з урахуванням витрат, вироблених до цього моменту, з метою виконання Договору;
 • оплатити витрати і збитки, викликані припиненням робіт, з розрахунку% від загальної вартості невиконаних робіт за цим договором за кожний день прострочення. При цьому загальна сума виплат не може перевищувати% від суми невиконаних зобов'язань.

При цьому, якщо Замовник вважатиме за необхідне здійснити консервацію об'єкту будівництва, Підрядник не має права відмовитися від робіт по консервації. Порядок, терміни і вартість консервації об'єкта будівництва Сторони повинні узгодити в письмовому вигляді, а оплата робіт по консервації проводиться Замовником шляхом 100% передоплати.

3.1.18. Забезпечити необхідні умови для безперешкодного транспортування вантажів на будівельний майданчик.

3.1.19. Приймати виконані роботи не пізніше днів після закінчення робіт по етапу Договору.

3.1.20. При необхідності здійснення підйому Підрядником будівельних матеріалів Замовника (як чорнових, так і облицювальних) від входу в під'їзд до квартири попередити Підрядника за 12 (дванадцять) годин до факту доставки даних матеріалів.

3.2. підрядник зобов'язується:

3.2.1. Виконати роботи в повному обсязі відповідно до Додатку №1 цього договору при наявності будівельної готовності об'єкта;

3.2.2. Приступити до виконання робіт за Договором в -денний строк з дня виконання з боку Замовника в повному обсязі таких зобов'язань:

 • передачі Підряднику погодженої та затвердженої проектно технічної документації на виконання робіт за договором, технічного завдання або ескізів з розмірами;
 • оплати авансів узгоджених в п.4;

3.2.3. Постачати на будівельний майданчик необхідні в рамках договору: матеріали, обладнання, вироби, конструкції, будівельну техніку.

3.2.4. Інформувати Замовника про готовність прийняття відповідальних конструкцій, прихованих робіт, приймання яких оформляється проміжними Актами приймання результату робіт.

3.2.5. Усуває за свій рахунок дефекти, в разі, якщо ці недоліки є результатом роботи Підрядника, виявлені як в період проведення робіт, так і гарантійного терміну експлуатації Об'єкту, який становить один рік після здачі об'єкта Замовнику.

3.2.6. Виконувати отримані в письмовому вигляді в ході будівництва вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать законодавству РФ, СНІПАМ, умов цього Договору і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

3.2.7. Негайно попередити Замовника при виникненні обставин, що уповільнюють хід робіт або роблять подальше продовження робіт неможливим.

3.2.8. Дотримуватися інші обов'язки, передбачені цим договором та чинним законодавством.

3.3. Підрядник має право:

3.3.1. Залучити третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором, залишаючись відповідальним перед Замовником за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором. Підрядник несе відповідальність за дії і результати роботи залучених ним субпідрядників, як за свої власні.

3.3.2. Підрядник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору, при цьому Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику неустойку в розмірі% від ціни поточного етапу Договору, (з відповідною прийманням і оплатою Замовником результату робіт) і прийняти на себе витрати з консервації будівництва за додаткову плату , якщо це буде потрібно.

3.3.3. У разі прострочення виконання Замовником зобов'язань по оплаті виконуваних робіт, більш ніж на календарних днів, Підрядник має право в односторонньому порядку припинити виконання робіт до терміну виконання зобов'язань Замовником по оплаті. У цьому випадку термін виконання роботи, зазначений в цьому договорі, продовжується пропорційно терміну прострочення зобов'язань Замовника з оплати.

3.3.4. Усувати на вимогу Замовника і за рахунок Замовника недоліки, за які Підрядник не несе відповідальності. Підрядник має право відмовитися від виконання обов'язків, зазначеної в цьому пункті в разі, коли усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом цього договору або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин.

3.3.5. Відмовитися від виконання додаткових робіт у разі, якщо виконання цих робіт викликає втрату якості робіт, а також у випадках невиконання Замовником обов'язку по оплаті додаткових робіт.

3.3.6. Здати об'єкт достроково за угодою з Замовником.

3.3.7. Чи не оплачувати Замовнику матеріали, як загальнобудівельні, так і облицювальні ( «чистові»), в т.ч. і ті, які включені у вартість цього договору (Додаток №1), якщо вони були закуплені Замовником самостійно.

3.3.8. За погодженням із Замовником, використовувати фотоматеріали та відеоматеріали приміщення Замовника з виробленими в ньому роботами в інформаційних і рекламних цілях без права публікації даних про ім'я Замовника і адреси виконуваних робіт.

3.3.9. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих Підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів Замовника, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.

3.4.2. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору, сплативши Підрядника, частина встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про розірвання Договору. Замовник при цьому зобов'язаний відшкодувати Підряднику збитки, заподіяні припиненням Договору в розмірі% від ціни поточного етапу Договору.

3.4.3. Замовник має право розірвати договір у будь-який час, відшкодувавши Підряднику прямі збитки, завдані розірванням цього договору і надавши Підряднику можливість безперешкодно вивезти своє господарство з об'єкта протягом днів після розірвання договору. Порядок розірвання договору обговорений в п. П. 11.8; 3.4.2; 3.3.2.

3.4.4. У будь-який час до здачі йому результату робіт відмовитися від виконання цього договору в односторонньому порядку, прийнявши і сплативши Підряднику, частина встановленої ціни робіт, пропорційно частині робіт, виконаних до отримання Підрядником повідомлення про відмову Замовника від виконання цього договору і компенсувавши фактичні витрати Підрядника пов'язані з виконанням цього Договору (в т.ч. вартість загальнобудівельних, «чистових» та інших матеріалів, доставка матеріалів, розвантаження матеріалів, вивіз сміття та ін. витрати).

3.4.5. Здійснювати інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством.

4.1. Замовник зобов'язується провести розрахунок з Підрядником в наступному порядку:

 • % Від загальної суми робіт за Договором до початку робіт, без вартості матеріалів, що становить рублів.
 • % Від загальної суми матеріалів, транспортних, накладних та інших супутніх витрат за Договором, (до початку робіт), що становить рублів.
 • % Від загальної суми робіт, за Договором, без вартості матеріалів, (після виконання демонтажних робіт, прокладки «чорнових» інженерних комунікацій, «чорнових» будівельно-монтажних робіт) що становить рублів.
 • % Від загальної суми робіт, за Договором, без вартості матеріалів, (після завершення «чистових» будівельно-монтажних робіт і устаткування, монтажу «чистових» інженерних комунікацій, що становить рублів.

4.2. Остаточний розрахунок за Договором проводиться після виконання Підрядником всіх робіт за Договором та здачі Об'єкту, не пізніше банківських днів після отримання Замовником Акту приймання виконаних робіт (в т.ч. по електронній пошті Замовника, зазначеної в цьому договорі) Замовнику.

4.3. При простроченні оплати авансу, оплати виконаних робіт, матеріалів або інших витрат і остаточних розрахунків більш ніж на банківських дня, Замовник зобов'язується виплатити штрафні санкції Підряднику в розмірі% від загальної суми договору за кожен день прострочення, але не більше% від суми невиконаних зобов'язань. При затримці оплати виконаних робіт або придбаних матеріалів, Підрядник має право на призупинення робіт з відповідним продовженням терміну виконання.

4.4. Додаткові роботи, що виникають в процесі виконання Договору, при:

 • зміні проектно технічної документації;
 • фактичному невідповідність проектно технічної документації;
 • несвоєчасному повідомленні про внесення змін до проектної документації;
 • фактичної необхідністю проведення;
 • викликають збільшення обсягів робіт щодо затвердженої Кошториси, переробку належним чином виконаних робіт, оплачуються Підряднику шляхом 100% передоплати в повному обсязі з урахуванням можливих додаткових витрат Підрядника та оформляються Додатковою угодою в якому обумовлюються обсяг, вартість, терміни робіт.

4.5. Узгоджені додаткові роботи, так чи інакше впливають на терміни виконання та вартість робіт за основним договором, призводять до відповідної зміни (коригування) термінів закінчення і вартості поетапних робіт за основним договором в цілому.

4.6. Виникла необхідність проведення додаткових робіт, що призводить до зміни ціни Договору більш ніж на%, яка змінює характер передбачених Договором робіт, або перешкоджає подальшому виконанню основного Договору, є підставою для перегляду основного Договору сторонами і переговорів про укладення нового Договору.

4.7. У разі неможливості вчасно закінчити роботи по конкретному етапу з вини Замовника, Підрядник має право вимагати оплату за часткове виконання робіт по конкретному етапу в розмірі, пропорційному виконаному обсягу робіт по даному етапу.

4.8. При відмові Замовника від виконання Підрядником конкретного етапу робіт, сума по даному етапу; не повертається Замовнику, але Замовник має право вимагати від Підрядника виконання додаткових будівельно-ремонтних робіт, не передбачених даним договором на суму даного етапу.

4.9. Протягом всього часу проведення ремонтно-будівельних робіт за цим договором усі витрати за комунальні послуги (електрика, водопостачання і т.п.), а також всі витрати по послугах керуючої компанії (адміністрації будівлі або власника приміщення) - (охорона, облаштування території, використання ліфта, прибирання прилеглої території, виготовлення перепусток, підключення тимчасового електрики і водопостачання, установка пожежного гідранта і вогнегасника і т.п.) в повному обсязі оплачуються за рахунок Замовника, якщо інше не про говорено в Договорі.

4.10. У разі порушення Замовником термінів оплати або поставки матеріалів більш ніж на календарні дні, Підрядник має право розірвати договір в односторонньому порядку.

4.11. При взаєморозрахунках взаємні вимоги не допускаються заліком в рахунок зустрічних вимог.

5.1. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом днів після отримання ним повідомлення (в т.ч. по телефону, факсу, або електронною поштою Замовника, зазначеної в цьому договорі) Підрядника про готовність до здачі чергового етапу робіт.

5.2. Приймання проводиться по кожному пункту кошторису за фактом виконання робіт. Замовник протягом днів з моменту отримання документів зобов'язаний направити Підряднику підписаний акт приймання результату робіт або мотивовану відмову від приймання робіт.

5.3. Акт приймання результату робіт в цілому або етапу робіт повинен містити, у тому числі, найменування сторін, вказівку про осіб, які виступають від імені сторін, вказівку на найменування та обсяг виконаних робіт, якість їх виконання, вартість робіт, якщо не оформлений за загальноприйнятими нормами КС -2 і КС-3.

5.4. У разі неявки Замовника (його повноважного представника), або ухилення від приймання робіт в зазначений Підрядником термін для приймання робіт, Підрядник складає односторонній Акт, який свідчить про відсутність претензій до обсягів і якості робіт, з боку Замовника. Можливі витрати по розкриттю робіт для огляду на вимогу Замовника виробляються за його рахунок.

5.5. У разі вмотивованої відмови від приймання робіт сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок і терміном їх виконання.

5.6. У разі невиконання Замовником п.п. 5.2-5.4 після закінчення днів з моменту відправки Підрядником Замовнику Акту приймання виконаних робіт, роботи зазначені в Акті, вважаються прийнятими в зазначеному обсязі, належній якості і підлягають оплаті.

5.7. Сторони спочатку приходять до угоди, що в разі виявлення недоліків у виконаних роботах Підрядник усуває їх своїми силами і за свій рахунок, а Замовник не має права наполягати на залученні третіх осіб для цих цілей без переконливих на те причин. При цьому претензії Замовника про недоліки повинні бути аргументовані посиланнями на відповідні нормативні документи (або необхідні інструкції по застосуванню тих чи інших матеріалів). Підрядник не несе відповідальність за допущені ним дрібні відступу від технічної документації, якщо доведе, що вони не вплинули на якість об'єкта будівництва, в тому числі не погіршили його естетичні характеристики. Наявність недоліків у виконаних роботах і розумні терміни для їх усунення фіксуються двостороннім актом Підрядника і Замовника.

5.8. При невиконанні Підрядником робіт в зазначений вище термін, з його вини їм сплачується штрафна неустойка в% від загальної суми невиконаних робіт за кожний прострочений день, але не більше% від суми невиконаних зобов'язань.

5.9. Здача-приймання результату робіт Підрядником здійснюється безпосередньо Замовнику (Представнику Замовника) і оформляється актом, підписаним обома сторонами. Додаткова експертиза прийнятої Замовником частини робіт або всіх робіт в цілому здійснюється Замовником за свій рахунок.

5.10. Використання Замовником для своїх потреб і експлуатації частини відремонтованого приміщення, ремонт якого в цілому не закінчений, допускається тільки за згодою з Підрядником після приймання цієї частини об'єкта в експлуатацію в установленому порядку.

5.11. У разі необгрунтованої відмови Замовника від прийняття і підписання проміжного акта приймання результату робіт, Підрядник має право: призупинити подальше виконання робіт з перенесенням термінів здачі робіт за даним договором на термін зупинки робіт або розірвати договір.

6.1. Підрядник гарантує високий рівень якості виконаних робіт і відповідність вимогам проектно технічної документації узгодженої з Замовником.

6.2. Гарантійний термін встановлюється в після закінчення робіт за цим договором на роботи, виконані підрядником, при дотриманні умов та правил експлуатації матеріалів і устаткування.

6.3. Претензії з гарантійного ремонту не приймаються в наступних випадках:

 • після закінчення гарантійного терміну;
 • при неправильній експлуатації відремонтованого приміщення;
 • нормального зносу об'єкта;
 • переробки або навмисного пошкодження об'єкта Замовником;
 • з причин, не залежних від Підрядника, таких як: осідання будівель, прихованих будівельних дефектів (що відносяться до діяльності третіх осіб) і т.д .;
 • в разі неузгодженого залучення до робіт, який впливає на якість робіт Підрядника третіх осіб.

6.4. Гарантійні зобов'язання і відповідальність Підрядника поширюються виключно на роботи, перераховані в кошторисі (Додаток №1).

6.5. Підрядник несе відповідальність за недоліки, виявлені в межах гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок нормального зносу об'єкта, неправильного поводження з приладами та обладнанням, неналежного ремонту об'єкта, виробленого самим Замовником або залученими ним третіми особами.

6.6. Відповідно до цього договору Підрядник несе відповідальність за якість виконаної роботи, яка повинна відповідати умовам цього договору. У випадках, коли робота виконана підрядником з відступом від умов договору, сторона Замовника має право за своїм вибором вимагати від Підрядника:

6.6.1. Безоплатного усунення недоліків протягом терміну дії цього договору;

6.6.2. Відповідного зменшення встановленої за роботу ціни, в разі якщо ці недоліки не були виправлені протягом всього терміну дії цього договору.

6.7. Згідно з цим договором встановлюються такі строки виправлення всіх недоліків, пов'язаних з гарантійними зобов'язаннями Підрядника:

6.7.1. У період проведення робіт за цим договором всі недоліки усуваються Підрядником до завершення всіх робіт за цим договором і всім додатковим угодам.

6.7.2. В період гарантійного обслуговування недоліки усуваються Підрядником протягом робочих днів після отримання претензії від Замовника.

6.8. Як під час проведення будівельно-ремонтних робіт за цим договором, так і після закінчення всіх робіт (в т.ч. протягом усього гарантійного терміну) Підрядник не несе відповідальності за заподіяння матеріальної та моральної шкоди Замовнику та третім особам, нанесеним їм внаслідок неправильного поводження замовника з електричними і сантехнічними приладами та обладнанням.

6.9. Гарантійні зобов'язання Підрядника не поширюються на будівельні конструкції, виконані з використанням матеріалів, придбаних Замовником.

6.10. Гарантійні зобов'язання Підрядника не поширюються роботи: пов'язані з налаштуванням і регулюванням сантехнічних приладів і обладнання, в т.ч. регулюванням рівня тиску в трубах, спуском повітря в трубах, очищенням труб водопостачання і каналізації, очищенням повітропроводів,, пов'язані з налаштуванням і використанням електроприладів Замовника, в т.ч. заправкою кондиціонерів, підключенням побутової техніки, в т.ч. плити, духовки, вручений панелі, посудомийної машини, пральної машини і т.п.

6.11. При відмові Підрядника визнати обґрунтованість претензій Замовника до якості виконаних робіт, обгрунтованість таких претензій може бути визнана тільки в результаті проведення експертизи якості будівельно-монтажних робіт незалежною лабораторією, уповноваженою за наглядом якості виконуваних Підрядником робіт центром ліцензування.

6.12. Будь-яка зі сторін повністю звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії форс-мажорних обставин та / або дії непереборних сил.

7.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства. Претензійний порядок обов'язковий. Претензію необхідно відправити на юридичну адресу Підрядника (Замовника) і / або адресу електронної пошти Підрядника (Замовника), зазначений в цьому договорі. Термін відповіді на претензію робочих днів.

7.2. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди, всі суперечки і розбіжності, що виникають в результаті виконання цього Договору або в зв'язку з ним, підлягають вирішенню в Арбітражному суді, з дотриманням досудового (претензійного) порядку, відповідно до чинного законодавства Російської Федерації. Рішення суду буде остаточним і обов'язковим для обох сторін.

8.1. Замовник несе повну відповідальність за всі роботи, виконані Підрядником в рамках цього договору, які потребують офіційного узгодження в спеціалізованих установах, в т.ч. перепланування приміщень, зміна фасадної частини будинку, установка вікон, кондиціонерів, рольставней, монтаж зовнішніх супутникових антен тощо Всі прямі і непрямі витрати за погодженням даних робіт несе Замовник.

8.2. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором за наявності вини. Винна сторона зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані збитки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

8.3. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації.

8.4. Будь-яка зі сторін повністю звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії форс-мажорних обставин та / або дії непереборних сил.

9.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами.

9.2. Цей договір діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов'язань по ньому, а також завершення всіх взаєморозрахунків між сторонами і підписання Актів приймання.

9.3. Цей договір може бути розірваний достроково, за взаємною згодою сторін, з письмовим повідомленням не менше ніж за днів.

10. Обставини непереборної сили

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і непереборна за даних умов подія (непереборна сила).

10.2. Під обставинами непереборної сили сторони розуміють такі обставини як: землетруси, пожежі, повені, інші стихійні лиха, епідемії, аварії, вибухи, воєнні дії, а також зміни законодавства, що призвели до неможливість виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

10.3. При виникненні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим договором однією із сторін, вона зобов'язана сповістити іншу Сторону негайно після виникнення таких обставин, при цьому термін виконання зобов'язань за цим договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

10.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом послідовних тижнів і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Замовником і Підрядником шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

11.1. Всі додатки до цього договору, оформлені відповідно до чинного законодавства РФ, є його невід'ємною частиною.

11.2. Цей Договір, а також всі зміни і доповнення до цього договору, інші документи підписані сторонами і передані за допомогою електронної, факсимільного або іншого зв'язку, мають юридичну силу і породжують наслідки, передбачені такими документами. Скан-копія документа підписаного уповноваженою особою та скріпленого печаткою (якщо це потрібно), і передана іншій стороні за допомогою електронної пошти також має юридичну силу.

11.3. На момент підписання цього договору всі попередні переговори і листування щодо нього втрачають силу.

11.4. Цей договір оформлений в двох примірниках, по одному для кожної сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

11.5. У разі зміни своїх юридичних адрес і банківських реквізитів сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одну в письмовій формі. Повідомлення Підрядника про зміну своїх банківських реквізитів приймаються до виконання Замовником для оплати ціни цього договору тільки в разі, якщо таке повідомлення надійде до Замовника не пізніше, ніж за робочі дні до передбаченої цим договором дати такої оплати. В іншому випадку всі документи, надіслані за старими реквізитами (адресами), вважаються отриманими.

11.6. Проведення зустрічей Підрядника (в т.ч. виконроба) з Замовником з метою обговорення ходу виконання (коригування) виконуваних в рамках цього договору робіт, проводиться з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 20:00 години і в суботу з 10:00 до 18:00 години, якщо дані дні не є загальнодержавними святами. У неділю і в святкові дні зустрічі не виробляються. У разі необхідності проведення зустрічей в інший час, Сторони узгоджують його з урахуванням можливостей Підрядника.

11.7. У разі неможливості виконання будь-якого виду робіт з вини Замовника або третіх осіб Підрядник має право пропорційного продовження терміну виконання робіт.

11.8. У разі розірвання договору повинен бути складений Акт приймання результату робіт (див. П.5) і проведений повний розрахунок (не пізніше днів після розірвання договору) за всі етапи робіт, виконані на момент настання обставин (див п.п. 11.11), що призвели до розірвання договору, а незавершене будівництво передається Замовнику.

11.9. У разі виникнення необхідності в додаткових матеріалах, невказаних в кошторисі за матеріалами, потрібні матеріали надаються Замовником або за письмовим погодженням сторін можуть закуповуватися Підрядником і оплачуватися Замовником шляхом 100% передоплати.

11.10. У разі якщо доставка або підйом матеріалів на об'єкт, а так само винесення і вантаження сміття здійснюється Підрядником, Замовник оплачує відповідні витрати Підряднику відповідно до розцінок на дані види робіт, зазначеними в Додатку №1. Якщо такі дії виробляються третіми особами, то Замовник оплачує витрати третій стороні.

11.11. При поетапній оплаті робіт, а також при необхідності розбити виконувані роботи на окремі групи робіт, поділ проводиться відповідно до пунктів в кошторисі виконуваних робіт.

11.12. Сторони зобов'язуються не розголошувати, не передавати і не робити будь-яким ще способом доступними третім організаціям та особам відомості, що містяться в документах, що оформляють спільну діяльність сторін у рамках цього Договору, інакше, як з обопільної письмової згоди.

11.13. Збиток, нанесений третій особі в результаті виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єкті з вини Підрядника або Замовника, компенсується винною стороною.

11.14. Підрядник несе матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, прийняті у відремонтованому приміщенні від Замовника по Акту прийому-передачі підписаного обома сторонами.

11.15. Підрядник не несе відповідальності за матеріальні цінності Замовника або третіх осіб, які перебувають у відремонтованому приміщенні не прийнятих по Акту прийому-передачі.

Договір будівельного субпідряду (загальна форма)

ДОГОВІР N _____ будівельного субпідряду (загальна форма)

____________________, надалі іменується "Генпідрядник", в особі ____________________, действующ ___ на підставі ____________________, ліцензії N _____ від "__" ___________ ____ р, виданої ____________________, з одного боку, і ____________________, надалі іменується "Субпідрядник", в особі ____________________ , действующ__ на підставі ____________________ і ліцензії N _____ від "__" ___________ ____ р, виданої ____________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1.1. Субпідрядник приймає на себе виконання робіт _________________________ на _________________________, що знаходиться за адресою: _________________________, згідно проектно-кошторисної документації, затвердженої замовником будівництва (Додаток N 1).

1.2. Роботи виконуються з матеріалів Генпідрядника, за винятком тих матеріалів, які за умовами цього Договору надав Субпідрядник.

Варіант: Субпідрядник зобов'язується виконати всі роботи, зазначені в п. 1.1 цього Договору, власними силами і засобами відповідно до затвердженої проектно-кошторисною документацією з урахуванням можливих змін обсягу робіт.

1.3. Якість матеріалу Субпідрядника має відповідати _________________________.

1.4. Ризик випадкової загибелі або псування матеріалів Субпідрядника з моменту передачі несе Генпідрядник.

1.5. Генпідрядник на термін дії Договору надає Субпідряднику наступний інструмент та обладнання для виконання робіт:

- ____________________ в кількості __________, ціна _______________;

- ____________________ в кількості __________, ціна _______________.

1.6. Матеріал, інструмент, обладнання та необхідні умови повинні бути надані Субпідряднику для виконання робіт за актом протягом _______________ з моменту підписання цього Договору.

1.7. У разі недоброякісності наданого матеріалу Генпідрядник зобов'язаний провести заміну матеріалу в термін _______________ з моменту повідомлення його Підрядником.

2.1. Вартість підлягають виконанню робіт визначається договірною ціною, яка на момент підписання Договору визначена протоколом угоди про договірну ціну (Додаток N 2) і становить _____ (__________) рублів.

3.1. Календарні строки виконання робіт визначено сторонами:

Дата початку робіт: "__" ___________ ____ р

Дата закінчення робіт: "__" ___________ ____ р

4.1. Зобов'язання Субпідрядника.

Для виконання робіт за цим Договором Субпідрядник приймає на себе зобов'язання:

- готовність виконуваних ним робіт в терміни, передбачені Договором, а також створення умов для виробництва наступних робіт;

- якість виконання всіх робіт відповідно до проектної документації, діючих норм і технічних умов;

- своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при прийманні робіт і в період гарантійної експлуатації об'єкта;

- в ході виконання робіт на будівельному майданчику проведення необхідних заходів по техніці безпеки, охорони навколишнього середовища та раціонального використання території будівництва.

4.1.2. Здійснювати систематичну, а по завершенні робіт остаточну прибирання робочих місць від залишків матеріалів і відходів.

4.1.3. Вивезти в _____- денний строк з дня підписання акту про приймання завершених робіт за межі будівельного майданчика належні йому машини, обладнання, інструменти, будівельні матеріали.

4.1.4. При повному завершенні робіт в _____- денний строк повідомити про це Генпідрядника.

4.1.5. Провести індивідуальне випробування змонтованого ним обладнання та взяти участь в комплексному його випробуванні.

4.1.6. Негайно сповістити Генпідрядника і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:

- непридатності або недоброякісності наданих Генпідрядником матеріалів, обладнання, технічної документації;

- можливих несприятливих для Генпідрядника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання роботи;

- інших не залежних від Субпідрядника обставин, що загрожують придатності або міцності результатів виконуваної роботи або створюють неможливість її завершення в строк.

4.1.7. Усувати на вимогу Генпідрядника і за його рахунок недоліки, за які Субпідрядник не несе відповідальності.

4.1.8. Не застосовувати препарат під час здійснення робіт матеріали й устаткування, надані Генпідрядником, і не виконувати вказівки останнього, якщо це може призвести до порушення обов'язкових для сторін вимог до охорони навколишнього середовища і безпеки будівельних робіт.

4.1.9. Виконувати отримані в ході будівництва вказівки Генпідрядника, якщо такі вказівки не суперечать умовам будівельного підряду і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Субпідрядника.

4.1.10. Залучати сторонніх виконавців для виконання робіт за цим Договором тільки з письмової згоди Генпідрядника.

4.1.11. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших статтях цього Договору.

4.2. Зобов'язання Генпідрядника.

Для реалізації цього Договору Генпідрядник бере на себе зобов'язання:

4.2.1. Передати Субпідряднику в _____- денний термін з дати підписання цього Договору проектно-кошторисну документацію, затверджену замовником будівництва до виробництва робіт. Передана документація повинна складатися відповідно до вимог будівельних норм і правил, проходити державну експертизу і затверджуватися в установленому порядку.

4.2.2. Забезпечити будівельну готовність об'єкта, конструкцій та окремих видів робіт для виробництва Субпідрядником доручених йому за Договором робіт в наступному порядку: ___________________________________.

4.2.3. Призначити відповідального (их) представника (їй) Генпідрядника для контролю і нагляду за ходом субпідрядних робіт і приймання виконаних робіт.

4.2.4. Виконати прийняття і оплату робіт, виконаних Субпідрядником в порядку, передбаченому цим Договором.

4.2.5. У разі внесення змін до передану Субпідряднику робочу документацію Генпідрядник зобов'язаний не пізніше ніж за _____ днів до початку виконання робіт за зміненою документації передати Субпідряднику уточнену документацію в _____ примірниках, а також уточнити за погодженням з Субпідрядником договірну ціну.

4.2.6. Передати дозвіл на виробництво спеціальних робіт, на виконання яких потрібна згода відповідних організацій, за _____ днів до початку робіт.

4.2.7. Надати Субпідряднику тимчасові будівлі і споруди, в т.ч. дороги, необхідні для виконання робіт.

4.2.8. Передати Субпідряднику документацію, необхідну для монтажу обладнання в складі і кількості, передбачених державними стандартами, не пізніше ніж за _____ місяця до початку монтажу обладнання.

4.2.9. Забезпечити проведення передмонтажної ревізії обладнання.

4.2.10. Нести відповідальність перед Субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником будівництва об'єкта зобов'язань за договором підряду.

4.2.11. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших статтях цього Договору.

5.1. Оплата за цим Договором проводиться _________________________ (одноразово / поетапно з авансовим платежем і т.п.).

5.2. Форма оплати _________________________ (платіжна вимога / платіжне доручення / чек / акредитив і т.п.).

5.3. Остаточний розрахунок за Договором проводиться Генпідрядником не пізніше _____ днів після повного закінчення робіт, включаючи усунення виявлених в процесі приймання недоліків.

5.4. Оплата Генпідрядником виконаних Субпідрядником робіт повинна проводитися незалежно від оплати робіт замовником Генпідряднику.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Генпідрядник приступає до приймання виконаного етапу робіт протягом _____ днів після отримання повідомлення Субпідрядника про їхню готовність до здачі.

6.2. Генпідрядник організовує та здійснює прийняття результатів робіт за участю Субпідрядника за свій рахунок.

6.3. Приймання результатів повністю завершених робіт здійснюється після виконання сторонами всіх зобов'язань, передбачених цим Договором, відповідно до встановленого порядку, що діяв на дату його підписання.

6.4. Субпідрядник передає Генпідряднику за _____ днів до початку приймання результату повністю виконаних ним робіт два примірника акта здачі-приймання робіт (Додаток N 3).

6.5. Здача повністю виконаних робіт Субпідрядником і їх приймання оформляються актом здачі-приймання робіт, що підписується обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін підписати акт в ньому робиться позначка про це і акт підписується іншою стороною з правом на оскарження в суді.

6.6. При здачі робіт Субпідрядник зобов'язаний повідомити Генпідряднику про вимоги, яких необхідно дотримуватися для ефективного і безпечного використання результатів роботи, а також про можливі для самого Генпідрядника та інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог. При здачі робіт Субпідрядник зобов'язаний передати Генпідряднику всю документацію по виконанню цього Договору.

6.7. Генпідрядник має право відмовитися від приймання виконаних Субпідрядником робіт в разі виявлення відхилень від затвердженої до виконання проектної документації, переданої Генпідрядником Субпідряднику, які виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети та не можуть бути усунені Субпідрядником або Генпідрядником.

7.1. Якщо в період гарантійної експлуатації об'єкта, який становить _____ року, будуть виявлені дефекти, викликані результатом виконаних робіт, що перешкоджають експлуатації об'єкта відповідно до вимог експлуатаційної документації, Субпідрядник зобов'язаний їх усунути за свій рахунок протягом _____ днів, гарантійний термін в цьому випадку продовжується на період усунення дефектів. Для участі в складанні акта, що фіксує дефекти, узгодження порядку і термінів їх усунення Субпідрядник зобов'язаний направити свого представника не пізніше _____ днів з дня отримання письмового повідомлення.

8.1. Генпідрядник за порушення договірних зобов'язань сплачує Субпідряднику:

- за затримку надання Субпідряднику будівельної готовності, документації, обладнання, матеріалів і виробів - штраф у розмірі _____% від повної вартості робіт за кожні 10 днів, а за затримку більш ніж на один місяць - _____% від повної вартості робіт в поточних цінах до фактичного виконання зобов'язання;

- за затримку початку приймання закінчених робіт, виконаних за цим Договором, понад _____ днів з дня отримання повідомлення Субпідрядника про пред'явлення їх до здачі - штраф у розмірі _____% від договірної ціни цих робіт за кожний день прострочення, але не більше _____% договірної ціни;

- за затримку розрахунків за виконані роботи - пеню в розмірі _____% вартості підлягають оплаті робіт за кожен день прострочення до фактичного виконання зобов'язань.

8.2. Субпідрядник у разі порушення договірних зобов'язань сплачує Генпідряднику:

- за закінчення обумовлених договором робіт пізніше встановленого терміну з вини Субпідрядника - штраф у розмірі _____% від договірної ціни цих робіт за кожний день прострочення. При затримці здачі результату робіт понад _____ днів Субпідрядник сплачує штраф у розмірі _____% договірної ціни за кожен день прострочення;

- за несвоєчасне звільнення будівельного майданчика від належного йому майна - штраф у розмірі _____ рублів за кожен день прострочення;

- за затримку усунення дефектів проти термінів, передбачених актом сторін, а в разі неявки Субпідрядника - одностороннім актом - штраф у розмірі _____ рублів за кожен день прострочення.

8.3. Крім санкцій за невиконання зобов'язань за Договором винна сторона відшкодовує іншій стороні всі викликані невиконанням зобов'язань за цим Договором непокриті неустойки збитки, в тому числі упущену вигоду потерпілої сторони.

8.4. Сплата неустойок, а також відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань в натурі.

8.5. У разі несплати Генпідрядником встановленої договірної ціни, яка належить Субпідряднику за виконані роботи, прийняті за актом здачі-приймання, Субпідрядник утримує результат робіт до сплати Генпідрядником відповідних сум. Також в цьому випадку Субпідрядник має право вимагати у Генпідрядника відшкодування всіх не покритих неустойки збитків.

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком природних явищ, дії зовнішніх об'єктивних факторів і інших обставин непереборної сили, на час дії цих обставин, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

10.2. Якщо в результаті обставин непереборної сили будівництву було завдано значної, на думку однієї зі сторін, збиток, то ця сторона зобов'язана повідомити про це іншу в _____- денний термін, після чого сторони зобов'язані обговорити доцільність подальшого продовження будівництва і прийняти додаткову угоду з обов'язковим зазначенням нових термінів, порядку ведення і вартості робіт, яке з моменту його підписання стає невід'ємною частиною цього Договору, або ініціювати процедуру розірвання Договору.

11.1. Спірні питання, що виникають в ході виконання цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, і що виникли домовленості в обов'язковому порядку фіксуються додатковою угодою сторін або протоколом, таким стає з моменту їх підписання невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. При виникненні між Генпідрядником і Субпідрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин і неможливості врегулювання цієї суперечки переговорами на вимогу будь-якої зі сторін має бути призначена експертиза. Витрати на експертизу несе сторона, яка вимагала призначення експертизи. У разі встановлення порушень Субпідрядником умов Договору або причинного зв'язку між діями Субпідрядника та виявленими недоліками витрати на експертизу, призначену Генпідрядником, несе Субпідрядник. У разі якщо експертиза призначена за угодою між сторонами, витрати несуть обидві сторони порівну.

11.3. Якщо, на думку однієї зі сторін, немає можливості вирішити виниклу між сторонами спір вищевказаним способом, він дозволяється арбітражним судом у встановленому порядку.

12.1. Особливі умови до цього Договору субпідряду: ___________________________________.

12.2. Цей Договір субпідряду складений в двох примірниках - по одному для кожної сторони.

12.3. Наступні додатки Договору є його невід'ємною частиною:

12.3.1. Проектно-кошторисна документація (Додаток N 1).

12.3.2. Угода про договірну ціну (Додаток N 2).

12.3.3. Акт здачі-приймання робіт (Додаток N 3).